2.2.2 Rehabilitering med videre

Tilskudd til rehabilitering kan gis til alle tiltak under punkt 2.1 som ikke utgjør netto tilvekst.

Finansiering av lokaler for dagaktivitetstilbud, kjøkken, fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi etter punkt 2.1 c og d skal alltid belastes budsjettposten for rehabilitering.

(Retningslinje 2.2.2)

Investeringstilskudd fra post 63 til rehabilitering (uten netto tilvekst) omfatter

  • rehabilitering (ombygging og utbedring, ikke vedlikehold)
  • utskifting av eksisterende plasser
  • oppføring av nye plasser som ikke gir netto tilvekst
  • lokaler for dagaktivitetstilbud
  • andre tiltak for å forbedre og fornye tilbudet uten at det gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser (heving av teknisk standard, bygging av fellesareal ved eksisterende omsorgsbygg)