1. Formål med investeringstilskudd

Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse.

(Retningslinje 1)

Omsorgsplassen skal bebos av personer med behov og vedtak for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dette er en forutsetning for tildeling av tilskudd.

Med personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, utfordringer knyttet til rus  eller psykiske helse og sosiale problemer. Husbanken krever ikke omsorgsbase i det enkelte prosjekt, så lenge denne ligger i boligen(e)s nærmiljø med mulighet for rask respons. Vær imidlertid oppmerksom på at en personalbase med 24 timers alarmsystem kan være nødvendig for å få innvilget momskompensasjon. Dette er forhold som ligger utenfor Husbankens myndighet å vurdere. Kommunen må rette eventuelle spørsmål om dette til Skatteetaten.

Kommunen har ansvaret for hvordan tjenestene organiseres.

Tjenestetilbudet reguleres i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Loven har bestemmelser om helse- og omsorgstjenester som tilbys av kommunene eller private som har avtale med kommunen. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2, første ledd. Kommunens tjenestetilbud fastsettes i samsvar med beboerens behov på døgnbasis.