Boligsosialt arbeid

Målet for norsk boligpolitikk, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo trygt og godt.

Husbanken skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og til at vanskeligstilte kan skaffe og beholde en egnet bolig.

Husbanken støtter opp om kommunenes sosiale boligpolitikk gjennom å forvalte virkemidler som bostøtte, startlån, tilskudd tilskudd og lån til utleieboliger og lån til boligkvalitet. 

Husbanken skal være en faglig støttespiller for kommunene, frivillig sektor og andre som støtter opp om den sosiale boligpolitikken.

I tillegg skal Husbanken ha en nasjonal kunnskapsrolle på det boligsosiale fagfeltet. 

Ny nasjonal strategi

Regjeringen la i 2020 frem en ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024). Innsatsen fremover skal bygge på erfaringer, strukturer og kunnskap som er utviklet under Bolig for velferd (2014-2020). Formålet med den nye strategien er å forsterke og videreutvikle innsatsen for at alle skal bo godt og trygt. Dette skal gjøres gjennom å gi flere mulighet til å eie egen bolig, og ved å gjøre leie til et trygt alternativ. I arbeidet skal vi i større grad forebygge boligproblemer i befolkningen, blant annet ved å ta flere boligsosiale hensyn i planleggingen. Gjennom tiltakene i strategien skal rollene tydeliggjøres, og kunnskapen og kompetansen styrkes.

Mer informasjon om gjennomføring av strategien kommer.