Boligsosialt arbeid

Målet for norsk boligpolitikk, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo godt og trygt. Den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk legger rammene for Husbankens arbeid. 

Husbanken skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og til at vanskeligstilte kan skaffe og beholde en egnet bolig. Les mer om vårt samfunnsoppdrag.

I desember 2020 la regjeringen fram en nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken i perioden 2021-2024: Alle trenger et trygt hjem. Innsatsen fremover skal bygge på erfaringer, strukturer og kunnskap som er utviklet under Bolig for velferd (2014-2020). Formålet med den nye strategien er å forsterke og videreutvikle innsatsen for at alle skal bo godt og trygt. 

Husbanken skal være en faglig støttespiller for kommunene. For å sette den nasjonale strategien ut i livet og videreføre det gode samarbeidet med kommunene, har Husbanken fra 2021 etablert en ny kommunestrategi. Den innebærer at alle landets kommuner får et helhetlig tilbud fra Husbanken, bestående av økonomiske virkemidler, veiledning, digitale plattformer, arrangementer, informasjon og opplæring, og nettverk. 


Tema

Virkemidler