Boliger til flyktninger

På grunn av situasjonen i Ukraina er det et stort behov for å bosette flyktninger. Her har vi samlet informasjon og veiledning som er relevant for kommuner som skal skaffe boliger til flyktninger.

På kort sikt er det mest aktuelt for kommunene å benytte ledige kommunale boliger og boliger i det private leiemarkedet. På lengre sikt er det aktuelt å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger, enten i kommunal regi eller i samarbeid med private aktører.

Flyktninger kan bosettes i ledige kommunalt disponerte boliger som tidligere har vært benyttet til andre målgrupper, uten at dette vil medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd til Husbanken.

Aktuelle virkemidler fra Husbanken

Både kommuner og private aktører kan benytte Husbankens lån til utleieboliger.

Lån til kommuner

Husbanken kan gi lån til kommuner som skal bygge, kjøpe eller bygge om andre bygg til boliger for utleie. Les om lån til utleieboliger.

Kommunen kan også søke om tilskudd til energitiltak i kommunale boliger. Målet er lavere utgifter for leietakerne og en permanent forbedring av boligen. Les om tilskudd til energitiltak.

Lån til private aktører

Private utbyggere kan få lån til utleieboliger dersom de inngår en langsiktig tilvisingsavtale med kommunen. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise beboere til en del av boligene i en viss tid. Les mer om tilvisningsavtaler 

Startlån er et boligsosialt virkemiddel som kan brukes aktivt for å frigi kommunale utleieboliger og få barnefamilier fra leie til eie.

Unntak for å frigjøre kommunale utleieboliger

Personer som bor i kommunal bolig kan få startlån til å kjøpe egen bolig, uavhengig av langvarige boligfinansieringsproblemer og manglende utnyttelse av sparepotensialet. Forutsetningen er at husstanden ikke får lån i vanlig bank. Dette bidrar til å frigi kommunale boliger til andre husstander som har behov for bolig, og som ikke har mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån.

Kommunen kan gjøre unntak, selv om ikke lånsøker oppfyller alle vilkår. 

Unntaket er hjemlet i § 5-4 d i forskrift om lån fra Husbanken (lovdata.no)

Husbanken har fått spørsmål fra kommuner som spør om de kan gi startlån til flyktninger fra Ukraina. Det er i utgangspunktet de samme vurderingene som skal gjøres for de, som for andre som søker om startlån. 

Når flyktninger fra Ukraina har fått fødselsnummer i Norge, kan de søke om statlig bostøtte.

På husbanken.no finner du både en kort innføring i bostøtte og mer utfyllende informasjon om regelverket på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Informasjon om bostøtte på flere språk

Modul-/prosjektboliger

Dette er ferdigprosjekterte bygningstyper egnet for rask oppføring. Flere landsdekkende boligprodusenter tilbyr boliger som er tilpasset elementproduksjon med mulighet for rask levering og kort byggetid. Dette er boliger som er kostnadseffektive og som oppfyller de tekniske kravene i byggeforskriften. For noen kommuner kan dette være en aktuell løsning for å bosette flyktninger.

På boligprodusentene.no finner du en oversikt over leverandører av prosjektboliger.

Aktuelle lover og regler

Som følge av invasjonen av Ukraina er det viktig med raske og effektive prosesser for å bidra til at vi har tilstrekkelig mottakskapasitet og boliger. Kommunal- og distriktsdepartementet har samlet relevante regelverk, tolkningsuttalelser og spørsmål og svar, som kan være til hjelp for kommuner og andre berørte myndigheter og privatpersoner: Enklere byggesaksprosesser for å sikre godt og forsvarlig mottak av flyktninger (regjeringen.no)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har veiledning og informasjon om bruksendring på sine nettsider. Det å undersøke om areal er godkjent til boligformål kan være en del av det kommunen undersøker når de skal fremskaffe boliger.

Veiviser for bruksendring (dibk.no)

Hva er en bruksendring (dibk.no)

Kapittel 2 i byggesaksforskriften (dibk.no

Veiledning fra andre offentlige aktører

IMDi: Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina 

IMDi: Generell informasjon om bosetting av flyktninger

Boligdugnaden.no
En nettside som skal gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig. Målet er å bidra til flere trygge utleieboliger og avlaste kommunene. Nettsiden inneholder informasjon for boligeiere, slik at de kan gjøre en egenvurdering av det de vil leie ut, før de legger ut boligen til leie.

Regjeringen: Garantidokument i husleieforhold
Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet et standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser.

Husleietvistutvalget: Informasjon til kommunale utleiere
Oversikt over og veiledning til relevante paragrafer i Husleieloven.