Boliger til flyktninger

På grunn av situasjonen i Ukraina vil det være et stort behov for å bosette flyktninger også i 2023. Her har vi samlet informasjon og veiledning som er relevant for kommuner som skal skaffe boliger til flyktninger.

På kort sikt er det mest aktuelt for kommunene å benytte ledige kommunale boliger og boliger i det private leiemarkedet. På lengre sikt er det aktuelt å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger, enten i kommunal regi eller i samarbeid med private aktører.

Flyktninger kan bosettes i ledige kommunalt disponerte boliger som tidligere har vært benyttet til andre målgrupper, uten at dette vil medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd til Husbanken.

Aktuelle virkemidler fra Husbanken

Både kommuner og private aktører kan benytte Husbankens lån til utleieboliger.

Husbanken kan gi lån til kommuner som skal bygge, kjøpe eller bygge om andre bygg til boliger for utleie. Les mer om lån til utleieboliger.

Private utbyggere kan få lån til utleieboliger dersom de inngår en langsiktig tilvisingsavtale med kommunen. Tilvisingsavtalen gir kommunen eksklusiv rett til å henvise 40 prosent av boligene i prosjektet i minst 20 år.

Modul-/prosjektboliger – ferdigprosjekterte bygningstyper egnet for rask oppføring

Mange landsdekkende boligprodusenter tilbyr boliger som er tilpasset elementproduksjon med mulighet for rask levering og kort byggetid. Dette er boliger som er kostnadseffektive og som oppfyller de tekniske kravene i byggeforskriften. For noen kommuner kan dette være en aktuell løsning for å bosette flyktninger.

Startlån er et boligsosialt virkemiddel som kan brukes aktivt for å frigi kommunale utleieboliger og få barnefamilier fra leie til eie.

Unntak for å frigjøre kommunale utleieboliger

Personer som bor i kommunal bolig, kan få startlån til å kjøpe egen bolig uavhengig av langvarige boligfinansieringsproblemer og manglende utnyttelse av sparepotensialet. Forutsetningen er at husstanden ikke får lån i vanlig bank. Dette bidrar til å frigi kommunale boliger til andre husstander som har behov for bolig, og som ikke har mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån.

Kommunen kan gjøre unntak selv om ikke lånsøker oppfyller alle vilkår. 

Unntaket er hjemlet i § 5-4 d i forskrift om lån fra Husbanken (lovdata.no)

Når flyktninger fra Ukraina har fått fødselsnummer i Norge, kan de søke om statlig bostøtte.

På husbanken.no finner du både en kort innføring i bostøtte og mer utfyllende informasjon om regelverket på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Informasjon om bostøtte på flere språk

Eksempler og erfaringer fra kommunene

Ulike kommuner rundt omkring i landet har tatt ulike grep for å skaffe boliger til flyktninger. Erfaringene som er beskrevet her kan være til inspirasjon og læring: 

Grimstad brukte startlån for å frigjøre utleieboliger

Stor velvilje blant innbyggerne i Beiarn ga resultater

Rendalen bosetter flyktninger privat

Pensjonister hjelper til så flyktninger kan flytte raskere inn

Vanylven kartla ledige boliger digitalt

Aktuelle lover og regler

Som følge av invasjonen av Ukraina er det viktig med raske og effektive prosesser for å bidra til at vi har tilstrekkelig mottakskapasitet og boliger. Kommunal- og distriktsdepartementet har samlet relevante regelverk, tolkningsuttalelser og spørsmål og svar, som kan være til hjelp for kommuner og andre berørte myndigheter og privatpersoner: Enklere byggesaksprosesser for å sikre godt og forsvarlig mottak av flyktninger (regjeringen.no)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har veiledning og informasjon om bruksendring på sine nettsider. Det å undersøke om areal er godkjent til boligformål kan være en del av det kommunen undersøker når de skal fremskaffe boliger.

Veiviser for bruksendring (dibk.no)

Hva er en bruksendring (dibk.no)

Kapittel 2 i byggesaksforskriften (dibk.no

Veiledning fra andre offentlige aktører

IMDi: Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina 

IMDi: Generell informasjon om bosetting av flyktninger

Regjeringen: Garantidokument i husleieforhold
Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet et standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser.

Husleietvistutvalget: Informasjon til kommunale utleiere
Oversikt over og veiledning til relevante paragrafer i Husleieloven.