Leie til eie

Flere skal kunne eie sin egen bolig, og flere skal få hjelp til å gå fra leie til eie ved hjelp av startlån. Særlig vanskeligstilte barnefamilier skal få bistand til å kjøpe egen bolig hvis de ikke greier det på egen hånd.

Dette er prioriterte mål i nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024) (regjeringen.no)

Hvorfor bør flest mulig eie?

Det er mer gunstig å eie bolig framfor å leie den. Skattesystemet gir økonomiske fordeler til boligeiere. Boligen bidrar til å trygge husstanden for fremtida. Økonomisk trygghet bringes videre til barna i form av arv.

Studier viser at bomiljøer hvor de fleste eier boligene sine, tilbyr tryggere og mer stabile boforhold. Leiemarkedet med korttidsleie og små boliger gir sjelden den samme trygge rammen rundt barns oppvekst.

Men ikke alle kan eie med en gang. Noen må få tilbud om å leie først, enten kommunal bolig eller hos private.

Hva innebærer leie til eie?

Det finnes ulike modeller for leie til eie, men målet er at en husstand, som ikke kvalifiserer for lån i privat bank i dag, får hjelp til å kjøpe en bolig.

Flere boligbyggelag og utbyggere har modeller for leie til eie og deleie. Leie til eie innebærer å leie boligen i en periode først, mens deleie innebærer at man eier deler av boligen fra første dag. Disse er ofte rettet mot unge i etableringsfasen og kommunen er ikke involvert.

Kommunal leie til eie med startlån

Startlån til kjøp av bolig for personer som leier, og som ikke får lån i bank, er den vanligste formen for leie til eie. Dette er personer som enten kvalifiserer for startlån med en gang, eller har et inntektspotensial som gjør at de vil oppnå tilstrekkelig betjeningsevne i framtiden.

En variant er at kommunen tilbyr leietakere i kommunale boliger å kjøpe boligen etter at de har bodd i den i en periode. Kjøpet kan finansieres med startlån og/eller vanlig banklån og eventuelt tilskudd til etablering.

Kommunen bør vurdere leie til eie-avtale med barnefamilier og andre husstander som er i målgruppe for kommunal bolig, og som ikke oppfyller kravene til å få boliglån i dag, men som kan bli i stand til å kjøpe bolig på sikt. Husstanden inngår da en opsjonsavtale om fremtidig kjøp, samtidig som den inngår leieavtalen med kommunen.

Slike avtaler er vanligvis på fem år, og gir husstanden mulighet til å kjøpe boligen til en forhåndsbestemt pris, hvis den ønsker å beholde boligen ved leietidens utløp. Kommunen skaffer en bolig i tråd med husstandens nåværende og fremtidige behov. Når leietiden utløper, får leietakerne tilbud om å kjøpe boligen til prisen den hadde da avtalen ble inngått. Kjøpet finansieres med oppspart egenkapital i leieperioden, startlån og/eller vanlig banklån og eventuelt tilskudd til etablering.

En kan også se for seg slike avtaler mellom husstander og utbyggere som samarbeider med kommunen om å skaffe flere boliger med tilvisingsavtaler.

Gevinster for den enkelte

Kommunale leie til eie-ordninger med startlån hjelper husstander som mangler egenkapital, og ikke kvalifiserer for boliglån i vanlige banker, inn på boligmarkedet. I varianten med opsjonsavtaler bygger husstandene opp egenkapital i leieperioden. Kombinasjonen av leieavtale og retten til å kjøpe boligen til fastsatt pris, gjør at eventuell verdistigning på boligen i leieperioden tilfaller de som bor der.

Husstander som kan bli boligeiere med en gang ved hjelp av startlån, bør ikke gå veien om å leie først. Fordelen med å bli boligeiere med en gang, er at man oppnår en skattefordel for renter som man ikke oppnår i en leieperiode.

I og med at husstanden velger hvilken bolig de skal kjøpe, vil den ofte være mer i samsvar med beboernes behov. 

Samfunnsøkonomiske gevinster

Også kommunen kan høste gevinster av leie til eie. Økt turnover i den kommunale boligmassen kan gi kortere ventelister. Kommunen kan skaffe nye boliger tilpasset behovene til andre husstander.

Erfaringer viser også at leie til eie vil redusere vedlikeholdsbehovet, siden leietakerne, som skal kjøpe boligene seinere, har egeninteresse i å ta godt vare på dem. De kommunale boligene vil dessuten skiftes ut raskere, noe som også kan gi besparelser på vedlikeholdsbudsjettet.

Å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet kan bidra til å løfte folk ut av fattigdom og redusere behovet for offentlig bistand på sikt. Når barnefamilier eier boligen sin, får barna mer stabile oppvekstsvilkår og boforhold, og flere barn fullfører videregående skole. Les mer om dette i rapporten Boligens betydning for annen velferd utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning i 2019.

Også denne rapporten beskriver hvilke positive effekter det å eie bolig har for barnefamilier: Evaluering av barna først: Husbankens virkemidler for å få barnefamilier fra leie til eie (PDF).

Husbanken oppfordrer kommunene til å sette seg godt inn Husbankens virkemidler og bruke dem aktivt for å hjelpe husstander inn på boligmarkedet. 

Les også

Eie først

Husstander med lave inntekter og høye boutgifter kan søke bostøtte. Kommunen kan gi startlån og eventuelt tilskudd til etablering for å finansiere boligkjøp. Kommunen og utbyggere som har tilvisingsavtale med en kommune kan søke lån til utleieboliger for å skaffe eller bygge boliger.