Eldreboligprogrammet

Eldreboligprogrammet er en del av regjeringens eldrerefom "Bo trygt hjemme". Programmet skal bidra til at alle har tilgang til en egnet bolig i et aldersvennlig bomiljø. Husbanken har det overordnede ansvaret for å gjennomføre programmet, i tett samarbeid med andre aktører.

Bo trygt hjemme-reformen skal bidra til aldersvennlige samfunn, mer helhet i eldrepolitikken og bedre helsehjelp til eldre i Norge. De overordnede målene er at eldre kan bo trygt hjemme og at behovet for helse- og omsorgstjenester blir utsatt, gjennom bedre planlegging, styrket forebygging og mer målrettede tjenester.

Lær mer om Bo trygt hjemme-reformen (helsedirektoratet.no)

Eldreboligprogrammet skal stimulere til at flere eldre tar ansvar for og blir mer bevisste sin egen boligsituasjon. Samtidig som at personer som ikke har midler til å tilpasse eksisterende bolig eller flytte til en mer egnet bolig, blir ivaretatt.

Programperioden er fra 2024-2028.

Skal engasjere innbyggere, kommuner og byggebransjen

Tiltakene i programmet retter seg mot enkeltpersoner, kommuner og bransjeaktører og er delt inn i tre overordnede temaer:

 • veiledning og planlegging
 • planlegging av egen bosituasjon
 • flere sosiale boformer

Husbanken skal lede an i arbeidet med eldreboligprogrammet, men ansvar for gjennomføring av tiltakene er fordelt på flere etater. Tverrsektorielt samarbeid vil derfor være helt sentralt for å nå målene med reformen.

Veiledning og planlegging

Regjeringen skal styrke kommunal planlegging gjennom gode verktøy og samordning av statlige initiativ.

Tiltak

 • Styrke veiledningsrollen til Husbanken overfor kommunene.
 • Styrke planleggingskompetansen i kommunene.
 • Utrede tiltak for styrket boligrådgivning i kommunene, herunder utrede en nasjonal digital veiledningsordning.
 • Innhente kunnskap om boformer som er egna for personer med demens.
 • Evaluere plankravet for investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser.

Planlegging av egen bosituasjon

Tiltakene skal stimulere til at den enkelte tar strategiske boligvalg før behov oppstår gjennom tilpassing eller flytting.

Tiltak

 • Gjennomføre en informasjonskampanje om boligplanlegging.
 • Gjøre det enklere for eldre å tilpasse egen bolig.
 • Vurdere å opprette et nasjonalt digitalt "visningsheim" for å synliggjøre muligheter innen boligtilpasning, hjelpemiddel, velferdsteknologi, med mer.
 • Gjøre startlån bedre kjent for eldre med lav inntekt.
 • Vurdere kriteriene for husbanklån til bokvalitet, blant annet med mål om å bidra til flere egnede boliger til eldre.

Flere sosiale boformer

Regjeringen vil utforske mulighetene for nye og mer sosiale boformer. Dette bidrar til å øke trygghet, sosiale nettverk og støtte i hverdagen for den enkelte.

Tiltak

 • Se nærmere på hva som hindrer kommuner og private utbyggere i dag for utbygging av egnede boliger for eldre.
 • Videreføre det distriktsrettede arbeidet til Husbanken.
 • Øke kunnskapen om egnede boliger for eldre.
 • Ta initiativ til å etablere et erfaringsnettverk for utvikling av aldersvennlige boliger.
 • Legge til rette for økt bygging av trygghetsboliger og andre aldersvennlige boliger.

Planlegging og gjennomføring av programmet

Det første halvåret i 2024 vil i stor grad være viet til planlegging av arbeidet. Husbanken har fått i oppdrag å utarbeide en gjennomføringsplan innen 1. juni 2024.

Husbanken skal i tillegg i 2024 gjennomføre følgende prioriterte tiltak:

 1. Se nærmere på hva som hindrer kommuner og private utbyggere har i dag for utbygging av egnede boliger for eldre.
 2. Øke kunnskapen om egnede boliger for eldre.
 3. Evaluere plankravet for investeringstilskuddet.

Arbeidet med gjennomføring av tiltakene vil bli satt i gang når gjennomføringsplanen er vedtatt.