Suksessfaktorer for godt boligsosialt arbeid

Disse seks suksessfaktorene er grunnleggende for å få god måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet, både for det helhetlige arbeidet i kommunen og på tiltaksnivå.

Det boligsosiale arbeidet kan oppleves som fragmentert og komplekst for involverte parter. Forskning og praksis viser at det finnes måter å samarbeide og organisere seg på, som kan bidra til økt boligsosial handlingskapasitet og bedre resultater selv om kommuner er forskjellige med tanke på størrelse, organisering eller utfordringer.

NOU 2011:15 "Rom for alle" framhevet fem viktige suksessfaktorer for godt boligsosialt arbeid i kommunene. Under strategien "Bolig for velferd" (2014-2020) ble en sjette suksessfaktor lagt til:

1. Forankring og eierskap

Skape en felles forståelse av mål, ansvar, metoder og tiltak hos ledelse og i fagmiljøet.

 • Aktiv involvering og økt boligsosial kompetanse hos politisk og administrativ ledelse.
 • Etablere tverrfaglig aksept for det boligsosiale arbeidet som kontinuerlig holdes levende.

2. Overordnet strategi

Se utfordringer og løsninger i sammenheng med andre politikkområder.

 • Boligsosialt arbeid inngår i den helhetlige kommunale planleggingen.
 • Involvere tjenestene i utarbeidelse av strategier og planer beregnet for bruk, med konkrete målsettinger.

3. Organisering og samordning

Ha et forpliktende og formalisert samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

 • Møte utfordringer i det tverrfaglige samarbeidet gjennom nye arbeidsformer, tillit til hverandre og formaliserte møtepunkter mellom relevante tjenester. Dette for å forbedre gjennomføringsevnen og tilby et godt, helhetlig bo- og tjenestetilbud.
 • Etablere en tydelig og avklart rolle- og ansvarsfordeling for å unytte ressursene på en effektiv måte.

4. Økonomiske ressurser

Sette av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring.

 • Forankre planverket i økonomiplan, og avsette nok budsjettmidler både til personalressurser og aktiviteter/tiltak.
 • Gjøre bruk av tilgjengelige kommunale og statlige økonomiske virkemidler, som gir bedre kommuneøkonomi.

5. Kompetanse

Utvikle, samle og dele nødvendig kunnskap.

 • Kartlegge og analysere for å få kunnskap om kommunens boligsosiale situasjon til et godt beslutningsgrunnlag for arbeidet.
 • Legge til rette for erfaringsdeling, læring, evaluering og kompetansespredning.

6. Brukermedvirkning

Nyttiggjøre seg av brukerens erfaring i politikkutforming og gjennomføring på både det strategiske og operative nivå.

 • Involvere viktige målgrupper og brukerorganisasjoner i kommunal planlegging og utforming av bo- og tjenestetilbud.
 • Sette brukerens behov i sentrum for å få et egnet tilbud.