Områdesatsing

Områdesatsing er et utviklingsprogram hvor målet er å gjennomføre en helhetlig innsats i levekårsutsatte områder. Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område, og har som oftest en varighet på fire til seks år.

En områdesatsing er et offentlig finansiert utviklingsprogram, og er et samarbeid mellom stat og kommune som skal se flere virkemidler i sammenheng og utvikle nye arbeidsformer, arbeidsmetoder og tiltak.

 
Les mer om en helhetlig områderettet innsats.

Husbankens arbeid med områdeløft

Områdeløft som fenomen ble for første gang anvendt i fire delbydeler i Groruddalen, som en del av den mer omfattende Groruddalssatsingen som startet i 2007.

Fra 2007 har Husbanken hatt et eget program for områdeløft. Det har blitt gjennomført mange aktiviteter, tiltak og prosjekter av både fysisk og sosial karakter i en rekke levekårsutsatte områder i Oslo (Groruddalen), Bergen og Trondheim.

Program for områdeløft fases nå gradvis ut og integreres i Husbankens kommuneprogram. I Husbankens kommuneprogram er arbeidet med å oppnå gode og stabile bo- og nærmiljø et viktig innsatsområde. Kommuneprogrammet favner både innsatser i levekårsutsatte områder og generelle og individrettede tiltak knyttet opp til vanskeligstilte på boligmarkedet både i og utenfor særskilte levekårsutsatte områder. 

Groruddalssatsingen 2007-2016 har foregått i de 4 groruddalsbydelene, med i alt 8 ulike løft. Erfaringene ble oppsummert i et hefte; Glimt fra Groruddalssatsingen 2007-2016og i en avslutningskonferanse med tilhørende dokumentasjon «Ti år klokere».