Områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. 

Gjennom områdesatsinger skal stat og kommune samarbeide, på tvers av etat og fagområde, for å se flere virkemidler i sammenheng og bidra til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. 

Staten har inngått avtaler om samarbeid i utvalgte områder med flere kommuner og det pågår i dag områdesatsinger i Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen.

Husbankens arbeid med områdesatsinger startet i 2007. Oslo kommune og Husbanken satte i gang et samarbeid om en særskilt innsats i utvalgte områder og etablerte områdeløft i de fire Groruddalsbydeler. Innsatsen var en del av den mer omfattende Groruddalssatsingen som startet i 2007.

Staten og Oslo kommune samarbeider i dag om flere områdesatsinger i områder med særskilte levekårsutfordringer. Flere departementer og underliggende etater er involvert for å skape langvarige forbedringer i tjenester og bomiljøer.

Arbeidet med områdesatsing skjer i samarbeid med kommunene og i tråd med Husbankens kommunestrategi. I kommunestrategien er gode og stabile bo- og nærmiljø et viktig innsatsområde. Arbeidet favner både innsats i levekårsutsatte områder og generelle og individrettede tiltak knyttet opp til vanskeligstilte på boligmarkedet, både i og utenfor særskilte levekårsutsatte områder. 

Med levekårsutsatte områder menes områder der store deler av befolkningen scorer under gjennomsnittet på en rekke levekårsvariabler.

Det kan handle om at lokalbefolkningen har lavere inntekt, lavere utdannelse, færre sysselsatte og at flere lever under fattigdomsgrensen enn i andre områder. Det kan også være at det er flere unge som dropper ut av skolen.

Det benyttes både sosiale, kulturelle og fysiske virkemidler i arbeidet med levekårsutsatte områder. Kunnskapen som inngår i områdesatsingene, og som danner grunnlag for hvilke tiltak som skal iverksettes, kombinerer «harde fakta» om fysiske forhold og levekår i befolkningen, med kvalitativ kunnskap om lokalsamfunnets opplevelser, behov og ønsker.

Hovedmålet for områdesatsinger er å styrke nærmiljøkvaliteter og skape inkluderende lokalsamfunn som fremmer aktiv samfunnsdeltakelse for alle. I begrepet nærmiljøkvaliteter ligger det kvaliteter som har betydning for at nærmiljøet oppleves som trygt, godt og inkluderende. Dette rommer både fysiske og sosiale forhold. Områdesatsing kan bidra til at beboere får økt livskvalitet.

Les mer om områdesatsinger: