Områdesatsing

Områdesatsing er et virkemiddel for gjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder. Områdesatsinger er langsiktige samarbeid mellom stat og kommunene. Oslo, Bergen, Drammen, Stavanger og Trondheim, Sarpsborg, Fredrikstad, Kristiansand og Skien har avtaler om områdesatsinger. 

Gjennom områdesatsinger skal stat og kommune samarbeide på tvers av etater og fagområder, for å se flere virkemidler i sammenheng og bidra til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler.

Felles for områdesatsingene er at de skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst.

Du kan lese mer om områdesatsinger på regjeringen.no. Her finner du også samarbeidsavtalene mellom staten og kommunene.

Husbankens arbeid med områdesatsinger startet i 2007. Oslo kommune og Husbanken satte i gang et samarbeid om en særskilt innsats i utvalgte områder og etablerte områdeløft i de fire Groruddalsbydeler. Innsatsen var en del av den mer omfattende Groruddalssatsingen som startet i 2007

Staten og Oslo kommune samarbeider i dag om flere områdesatsinger i områder med særskilte levekårsutfordringer. Flere departementer og underliggende etater er involvert for å skape langvarige forbedringer i tjenester og bomiljøer.

Arbeidet med områdesatsing skjer i samarbeid med kommunene og i tråd med Husbankens kommunestrategi. I kommunestrategien er gode og stabile bo- og nærmiljø et viktig innsatsområde. Arbeidet favner både innsats i levekårsutsatte områder og generelle og individrettede tiltak knyttet opp til vanskeligstilte på boligmarkedet, både i og utenfor særskilte levekårsutsatte områder. 

Med levekårsutsatte områder menes områder der store deler av befolkningen scorer under gjennomsnittet på en rekke levekårsvariabler.

Det kan handle om at lokalbefolkningen har lavere inntekt, lavere utdannelse, færre sysselsatte og at flere lever under fattigdomsgrensen enn i andre områder. Det kan også være at det er flere unge som dropper ut av skolen.

Det benyttes både sosiale, kulturelle og fysiske virkemidler i arbeidet med levekårsutsatte områder. Kunnskapen som inngår i områdesatsingene, og som danner grunnlag for hvilke tiltak som skal iverksettes, kombinerer «harde fakta» om fysiske forhold og levekår i befolkningen, med kvalitativ kunnskap om lokalsamfunnets opplevelser, behov og ønsker.

Hovedmålet for områdesatsinger er å styrke nærmiljøkvaliteter og skape inkluderende lokalsamfunn som fremmer aktiv samfunnsdeltakelse for alle. I begrepet nærmiljøkvaliteter ligger det kvaliteter som har betydning for at nærmiljøet oppleves som trygt, godt og inkluderende. Dette rommer både fysiske og sosiale forhold. Områdesatsing kan bidra til at beboere får økt livskvalitet.

Les mer om områdesatsingene: