Boligrådgivning i kommunen

Å jobbe godt med boligrådgivning på tvers av etater kan gi gode resultater i kommunen. Det kan føre til at flere vanskeligstilte barnefamilier får eie bolig, at personer med behov for tilpasset bolig får det og at eldre blir mer selvhjulpne og kan bo hjemme lengre.

Boligrådgivning i kommunene, kombinert med godt samarbeid mellom sektorer, gir flere fornøyde innbyggere og kan føre til mindre press på kommunale tjenester.

Hvorfor boligrådgivning?

En kommune som lykkes med å gi god boligrådgivning til sine innbyggere kan oppnå

  • at flere vanskeligstilte barnefamilier kan gå fra leie til eie
  • at personer med behov for en tilpasset bolig får hjelpa de trenger
  • at eldre blir mer selvhjulpne og kan bo hjemme lengre

Sistnevnte påstand bekrefter Nova-rapporten Bolig i det aldrende samfunnet (PDF). Ifølge rapporten vil boligrådgivning kunne bidra til å motivere og gjøre det mulig for eldre å ta ansvar for egen boligsituasjon.

Boligrådgivning er særlig aktuelt når det gjelder å skaffe og beholde bolig, og når det gjelder å tilpasse bolig. 

Skaffe og beholde bolig

Målgrupper

Økonomisk vanskeligstilte, personer med sosiale problemer, innvandrere og flyktninger.

Kommunale aktører

NAV, boligkontoret, Helse- og sosialavdelinga, gjeldsrådgiver og flyktningkonsulent.

Samarbeidspartnere

Sykehus, behandlingssentre for rus- og psykiatri og Kriminalomsorgen.

Mulige resultater for målgruppa: Vanskeligstilte på boligmarkedet går fra leie til eie, får innvilget startlån og ev tilskudd til etablering til å kjøpe, tilpasse eller utbedre bolig, beholder boligen og/eller får tilpasset bolig. 

Tilpasse bolig

Målgrupper

Personer med behov for tilpasset bolig og personer med ønske om å tilpasse boligen sin for alderdommen

Kommunale aktører

NAV, boligkontoret, Helse- og sosial, oppfølgingsenhet for eldre, hjemmetjenesten, rehabiliteringstjenesten, fysioterapi- og ergoterapitjenesten, plan- og byggesak og teknisk etat.

Samarbeidspartnere

NAV hjelpemiddelsentral, arkitekt og/eller annen fagperson når det gjelder utredning (i forkant) og prosjektering (i etterkant)

Mulige resultater for målgruppa: De som trenger det får tilpasset bolig, får fjernet terskler, utvida døråpninger, får installert mindre hjelpemidler, får bygget om boligen, får alle funksjoner på ett plan, får innvilget startlån og ev tilskudd til tilpasning til å gjennomføre tiltakene.

Hjelp til selvhjelp

God kommunikasjon og tilgang til relevant kompetanse gjør det lettere å lykkes med boligrådgivning.

Ifølge NIBR-rapporten Boligrådgivning i kommunene (oslomet.no), bør boligsøkeren ha en kontaktperson å forholde seg til, som er tilgjengelig og gir råd om store og små ting gjennom hele prosessen. Rådgiverens evne til å kommunisere handlingsalternativer på en oversiktlig måte er også et suksesskriterium. Lykkes man med dette, kan boligsøkeren få en opplevelse av egenkontroll og mestring. Dette er et sentralt premiss for at boligrådgivninga skal fremstå som hjelp til selvhjelp.

Ifølge rapporten kan boligrådgivning settes inn på ulike stadier i prosessen. For eksempel når/hvis husstanden

  • får behov for bolig
  • har behov for informasjon om hvilke økonomiske virkemidler som finnes
  • trenger bistand til å skaffe bolig
  • trenger hjelp til å gå på visning
  • trenger økonomisk rådgivning
  • trenger oppfølging, råd og veiledning etter at en bolig er kjøpt eller tilpasset

Tverrfaglige relasjoner og kompetanse

NIBR-rapporten peker også på at gode samarbeidsrelasjoner, og tilgang på tverrfaglig kompetanse, er viktigere enn hvordan arbeidet er formelt organisert. 

Noen kommuner har etablert faste tverrfaglige boligrådgivningsgrupper, særlig i tilpasningssaker. Gruppene er satt sammen av en boligkonsulent, en fysioterapeut/ergoterapeut og en med byggeteknisk bakgrunn, og de møtes etter behov.

Les mer

Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning (ressursportal.no)

Innovasjon i omsorg (NOU 2011:11, kap. 6.2( (regjeringen.no)

Framtidens eldre i by og bygd (ssb.no)

Invester i eiga fremtid – tilpass bustaden din (planleggelitt.no)

Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo like godt som andre

Bolig og et aldrende samfunn (ks.no)

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn (ks.no)