Samfunnsoppdrag og mål

Husbankens visjon er at alle skal bu godt og trygt. Regjeringa vil at alle skal kunne skaffe seg og behalde ein eigna bustad. Dei som ikkje klarer det sjølv, skal få den hjelpa dei treng. Ingen skal vere bustadlause.

Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å førebyggje at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og medverke til at vanskelegstilte kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad. Husbanken er statens sentrale organ for å gjennomføre bustadpolitikken.

Husbanken støttar opp om kommunane, frivillig sektor, byggsektoren og andre gjennom økonomiske verkemiddel, kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring. Husbanken er også ein pådrivar for nye forsøk, innovasjon og at digitale løysingar blir tekne i bruk.

Husbanken forvaltar økonomiske ordningar som bustøtte, startlån, investeringstilskot til sjukeheimar og omsorgsbustader, lån til utleigebustader og studentbustader, og lån til oppføring og oppgradering av bustader med auka krav til kvalitet. Husbanken skal også stimulere til tilgjengelege og miljøvennlege bustader og bumiljø.

Husbanken er fagleg rådgjevar for departementa, og skal blant anna utarbeide gode beslutningsgrunnlag for vidare politikkutvikling innanfor det bustadsosiale området.

Tildelingsbrevet

Det årlege tildelingsbrevet frå Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) set økonomiske rammer og mål for Husbankens verksemd det komande året. I tildelingsbrevet ligg også oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Energidepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Tildelingsbrev 2024 - Husbanken (PDF, regjeringen.no)

Andre styrande dokument

Statsbudsjettet for 2024 (regjeringen.no) 

Hovudinstruks for Husbanken (regjeringen.no)

Nasjonal strategi for sosial bustadpolitikk (2021-2024)

I desember 2020 la regjeringa fram ein ny nasjonal strategi for den sosiale bustadpolitikken: Alle treng ein trygg heim. Strategien har desse måla for åra som kjem:

  • Fleire skal kunne eige bustaden sin
  • Å leige skal vere eit trygt alternativ
  • Sosial berekraft i bustadpolitikken
  • Tydelege roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Les meir om strategien Alle treng ein trygg heim (regjeringen.no)

Les meir om bustadpolitikk på regjeringen.no

Prioriterte målgrupper

Enkelte grupper i samfunnet er særleg sårbare på bustadmarknaden. I denne strategiperioden vil regjeringa rette en særskild innsats mot dei som står i fare for å bli eller er bustadlause, barn og unge, eldre og personar med nedsett funksjonsevne.

Målet er at ingen skal vere bustadlause. Mange bustadlause har vedvarande og samansette problem, og slit særleg med avhengigheit til rusmiddel og psykiske lidingar. Personar med samansette behov er oftare bustadlause over lang tid og gjentekne gonger. Nokre i denne gruppa vil kunne eige bustaden sin med hjelp av startlån. For andre er leige eit trygt og godt alternativ. Gjennom lån og tilskot til kommunane skal Husbanken medverke til utprøving av nye typar butilbod.

Denne målgruppa skal, på lik linje med andre, kunne velje kvar og korleis dei vil bu. Dette er ei samansett gruppe med ulike utfordringar og behov. Det er behov for å rette ein særleg innsats overfor personar med utviklingshemming som har få mogelegheiter til å velje bustad, kven dei vil bu med og buform.

Mange med utviklingshemming vil kunne eige bustaden sin med hjelp av startlån. Å leige kan også være eit trygt alternativ. Fleire bustadsosiale hensyn i kommunane si planlegging medverker til å skaffe fleire eigna utleigebustader i gode bumiljø for denne gruppa.

Det er behov for eit større utval av buformer og bustadløysingar for eldre. Husbanken skal medverke til å skaffe fleire eigna bustader for eldre, blant anna gjennom å gje lån til bustader som er eigna for heile livslaupet, tilskot til utleigebustader og heis, tilvisingsavtalar og investeringstilskot.

Befolkningsutviklinga i Norge vil framover være prega av at det blir fleire eldre. I 2030 vil det for første gong vere fleire eldre enn barn. Det trengs ei rekke tiltak for å møte denne samfunnsutfordringa. For å sikre berekraftige tenester må det leggjast til rette for at fleire eldre kan bu heime lenger.

Fleire barnefamiliar skal kunne eige bustaden sin. God bruk av startlån og tilskot gjer at fleire med svak økonomi kan kjøpe bustad. Ein eigna leigd bustad i eit trygt bumiljø kan også vere eit godt alternativ.