Mål og styring

Regjeringa vil at alle skal ha mogelegheit til å skaffe seg og behalde ein eigna bustad, og vere ein del av et trygt bumiljø og lokalsamfunn. Husbanken er staten sitt sentrale organ for gjennomføring av bustadpolitikken.

Husbankens samfunnsoppdrag er å førebygge at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og bidra til at vanskelegstilte kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad.

Tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjev kvart år mål og økonomiske rammer for Husbankens verksemd. I tillegg får Husbanken, gjennom eigne tildelingsbrev, oppdrag frå andre departement. Alle tildelingsbreva finn du på høgre side.

Mål og hovudprioriteringar i tildelingsbrevet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2018 er:

Hovudmål 1: Vanskelegstilte på bustadmarknaden skal kunne skaffe seg og behalde ein eigna bustad

Den nasjonale strategien Bustad for velferd (2014-2020) gjev retninga for det bustadsosiale arbeidet fram mot 2020. Strategien skal bidra til at kommunane møter ein samordna stat og får betre rammevilkår i arbeidet med å hjelpe vanskelegstilte på bustadmarknaden. Husbanken koordinerer direktorata sitt arbeid i Bustad for velferd, der barnefamiliar og unge vanskelegstilte er prioriterte målgrupper.

Delmål: Vanskelegstilte skal kunne eige eigen bustad

Regjeringa vil at så mange som mogeleg av dei som ønsker det, skal kunne eige eigen bustad. Startlån og tilskot til etablering er, i tillegg til bustønaden, Husbankens viktigaste økonomiske verkemiddel for å bidra til dette. Kommunane fordeler lån og tilskot vidare til den enkelte brukar.

Delmål: God tilgang på eigna utleigebustader

Mange av dei som er vanskelegstilte på bustadmarknaden, er i ein livssituasjon der det er mest aktuelt å leige bustad, enten permanent eller for ein periode. Det er derfor viktig å bidra til ein utleigemarknad som kan handtere etterspørselen etter bustader av god kvalitet i eit trygt bumiljø. Tilskot til utleigebustader og grunnlån er Husbankens viktigaste verkemiddel for å fremje god tilgang på eigna utleigebustader til vanskelegstilte på bustadmarknaden. 

Delmål: Gode bumiljø

Det er kommunane som har ansvaret for å planlegge og utvikle gode bumiljø. For å førebygge at folk ikkje blir vanskelegstilte, og unngå at det vert utvikla dårlege bumiljø og segregering, skal Husbanken rettleie kommunar til å ta bustadsosiale omsyn i planlegginga. Husbanken skal òg vidareføre områdeløftarbeidet sitt i indre Oslo Øst og i levekårsutsette bydelar i Bergen og Trondheim. Husbanken skal etter behov hjelpe med kunnskap og erfaringsoverføring til dei nyoppstarta områdesatsingane i Oslo sør og Stavanger.

Hovudmål 2 Husbanken skal bidra til gode bustadkvaliteter

Fleire eldre set omsorgssektoren under press. Dei fleste eldre føretrekk å bu heime så lenge som mogeleg, og det er regjeringa sitt mål at flest mogeleg er sjølvhjelpne i eigen heim. Eigna og tilgjengelege bustader gjer det lettare å klare seg sjølv, det legg til rette for heimetenester når det blir nødvendig, og bidreg til å avlaste omsorgssektoren. Husbanken skal bidra til dette gjennom tildeling av tilskot til tilpassing, tilskot til etterinstallasjon av heis, og grunnlån til oppgradering av bustader. I tillegg er rettleiing til kommunane viktig, mellom anna korleis kommunane kan bruke verkemidla målretta.

Nasjonal kunnskapsrolle innan sosial bustadpolitikk

Husbanken skal fortsette å vidareutvikle organisasjonen og tenestene til brukarane. Departementet stiller i tildelingsbrevet ei rekke krav til auka produktivitet og digitalisering av tenester.

Husbanken skal i 2018 spesielt styrke arbeidet med å innhente, systematisere og formidle kunnskap som bidrar til å auke måloppnåinga i det bustadsosiale arbeidet. Dette inneber òg å vidareutvikle rolla som fagleg rådgivar for departementet og arbeidet med gode slutningsgrunnlag for vidare politikkutvikling. Data til bruk i politikkutvikling og forsking skal vere lett tilgjengeleg.