Mål og styring

Regjeringen vil at alle skal ha mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig, og være en del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken.

Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. 

Tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir hvert år mål og økonomiske rammer for Husbankens virksomhet. I tillegg får Husbanken, gjennom egne tildelingsbrev, oppdrag fra andre departement. Alle tildelingsbrevene finnes til høyre på siden. 

Mål og hovedprioriteringer i tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2018 er:

Hovedmål 1: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig 

Den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020) gir retningen for det boligsosiale arbeidet fram mot 2020. Strategien skal bidra til at kommunene møter en samordnet stat og får bedre rammebetingelser i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken koordinerer direktoratenes arbeid i Bolig for velferd, der barnefamilier og unge vanskeligstilte er prioriterte målgrupper. 

Delmål: Vanskeligstilte skal kunne eie egen bolig

Regjeringen vil at så mange som mulig av de som ønsker det, skal kunne eie egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering er, i tillegg til bostøtten, Husbankens viktigste økonomiske virkemidler for å bidra til dette. Kommunene videretildeler lån og tilskudd til den enkelte bruker.

Delmål: God tilgang på egnede utleieboliger 

Mange av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet, befinner seg i en livssituasjon hvor det er mest aktuelt å leie bolig, enten permanent eller for en periode. Det er derfor viktig å bidra til et utleiemarked som kan håndtere etterspørselen etter boliger av god kvalitet i et trygt bomiljø. Tilskudd til utleieboliger og grunnlån er Husbankens viktigste virkemidler for å fremme god tilgang på egnede utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Delmål: Gode bomiljøer 

Det er kommunene som har ansvaret for å planlegge og utvikle gode bomiljøer. For å forebygge at folk blir vanskeligstilte, og unngå at det utvikles dårlige bomiljøer og segregering, skal Husbanken veilede kommuner til å ta boligsosiale hensyn i planleggingen. Husbanken skal også videreføre sitt områdeløftarbeid i indre Oslo Øst og i levekårsutsatte bydeler i Bergen og Trondheim. Husbanken skal etter behov bistå med kunnskap og erfaringsoverføring til de nyoppstartede områdesatsingene i Oslo sør og Stavanger.

Hovedmål 2 Husbanken skal bidra til gode boligkvaliteter 

Flere eldre setter omsorgssektoren under press. De fleste eldre foretrekker å bo hjemme så lenge som mulig, og det er regjeringens mål at flest mulig er selvhjulpne i eget hjem. Egnede og tilgjengelige boliger gjør det lettere å klare seg selv, det legger til rette for hjemmetjenester når det blir nødvendig, og bidrar til å avlaste omsorgssektoren. Husbanken skal bidra til dette gjennom tildeling 
av tilskudd til tilpasning, tilskudd til etterinstallasjon av heis, og grunnlån til oppgradering av boliger. I tillegg er veiledning til kommunene viktig, blant annet hvordan kommunene kan bruke virkemidlene målrettet.

Nasjonal kunnskapsrolle innen sosial boligpolitikk

Husbanken skal fortsette å videreutvikle organisasjonen og tjenestene til brukerne. Departementet stiller i tildelingsbrevet en rekke krav til økt produktivitet og digitalisering av tjenester.

Husbanken skal i 2018 spesielt styrke arbeidet med å innhente, systematisere og formidle kunnskap som bidrar til å øke måloppnåelsen i det boligsosiale arbeidet. Dette innebærer også å videreutvikle rollen som faglig rådgiver for departementet og arbeidet med gode beslutningsgrunnlag for videre politikkutvikling. Data til bruk i politikkutvikling og forskning skal være lett tilgjengelig.