Boliger til personer med utviklingshemming

Bygge enebolig eller et påbygg  

Noen ganger kan det være aktuelt å bygge en enebolig, eller et påbygg til dine foreldres bolig som dere må skille ut som egen boenhet. Til dette kan de søke lån fra Husbanken.

Et påbygg må oppfylle ett av disse kravene:

 • Påbygget må være en egen bolig som har eget inngangsparti, kjøkken, stue, soverom, bod og bad/toalett på inngangsplanet.
 • Det må være nødvendig for å bedre din bosituasjonen. Alle nødvendige boligfunksjoner skal være på inngangsplanet etter utvidelsen.

Planlegging

Når dere bygger, har dere ansvar for det meste selv. Ta kontakt med kommunen tidlig og snakk med de som behandler spørsmål om bolig, tomt, finansiering (lån og tilskudd) og helse- og omsorgtjenester. Disse kan hjelpe dere med

 • kunnskap om krav til utforming
 • kartlegge tjenestebehovet
 • råd og veiledning med tanke på aktuelle støtte- og låneordninger

Skal du bygge egen bolig er utformingen av den viktig. Spørsmål som gjelder universell utforming og tilrettelegging for tjenesteyting er viktig å få avklart. Dette kan kommunen hjelpe dere med.

Når du eier din egen bolig, må du dekke utgifter til lån, strøm, forsikring, kommunale avgifter og vedlikehold med mer.

Kommunen kan hjelpe deg med en gjennomgang av økonomien din, som viser lånemulighetene dine. De tar utgangspunkt i inntekt, eventuell egenkapital og/eller formue.

Hvem skal eie boligen?

Er det et tilbygg til dine foreldres hus, blir det en utvidelse av deres bolig. Da er det foreldrene dine som tar opp lånet.

Blir det en egen bolig, er det du som blir eier og låntaker for byggingen. Men det er også mulig at foreldrene dine kan stå som eiere og så leie ut til deg.

Byggelån

I byggeperioden må byggingen finansieres med et byggelån i en privat bank.

Lån fra Husbanken

Du kan søke om lån fra Husbanken når du skal bygge ny bolig, gjøre om et bygg til bolig eller bygge tilbygg til en bolig. Du kan også få lån til en garasje når den blir bygd samtidig som boligen. Det er også mulig å få lån om du kjøper bolig av en utbygger eller megler når boligene er forhåndsgodkjent for lån fra Husbanken.

Lånet blir utbetalt når boligen er klar til innflytting og kommunen har gitt en ferdigattesten, derfor er det nødvendig med et byggelån.

Skal du bygge en ny bolig, velge du om du skal søke om lån til livsløpsbolig eller til miljøvennlig bolig.

 • Livsløpsboligen er planlagt for at du kan bo i den hele livet, og klare deg mest mulig selv. Den har inngangsparti, kjøkken, stue, soverom, bod og bad/toalett på samme plan som inngangen til boligen. Les om kravene til livsløpsboligen
 • Miljøvennlig bolig har et lavt energiforbruk og fornybare energikilder. Når det blir bygd må du oppfylle minst tre av fem miljøkriterier. Les om kravene til miljøvennlige boliger

Du må starte byggearbeidet innen seks måneder fra du har fått tilsagn om lån fra oss. Husbanken gir ikke lån hvis du har startet å bygge før du har fått tilsagn som lån. Du kan starte med grunnarbeider som å støpe såle eller liknende, men ikke arbeid med grunnmuren. Husbanken gir ikke lån til egeninnsats eller refinansiering. 

Du kan låne inntil 85 prosent av antatt eiendomsverdi nå du bygger en bolig, og 90 prosent av antatt eiendomsverdi ved påbygg eller utvidelse av foreldrene dine sin bolig. 

Du kan få en indikasjon på hvor stort lån fra Husbanken du kan i vår lånekalkulator

Startlån fra kommunen

Du kan søke startlån hvis det er vanskelig å få lån i privat bank. Startlånet kan dekke hele kjøpesummen, og det er ikke krav til at du har spart opp egenkapital. Det er kommunen som vurderer søknaden og hvor stort lånet kan være. De kan gi et forhåndstilsagn/lånebevis, for at du skal kunne gi bud på en aktuell bolig. Du kan søke om tilskudd til etablering sammen med startlånet. Lånet blir utbetalt når du har underskrevet på kjøpekontrakten.

Les mer om startlån

Tilskudd fra kommunen

Kommunen kan gi deg tilskudd til etablering sammen med startlånet. Dette kan de vurdere hvis du ikke har økonomi til å betale ned på et stort startlån. Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom søknaden din for startlån. Tilskuddet er for personer som har ekstra svak økonomi over lengre tid.

Les mer om tilskudd til etablering

Bostøtte

Bostøtte er en støtteordning for mennesker med lave inntekter og høye boutgifter. Kommunene har forskjellig øvre inntektsgrense, så hvorvidt du har rett til bostøtte avhenger av inntekten din og hvor i landet du bor. Inntektsgrensen er noe høyere i de store byene og de mest sentrale kommunene, der det er dyrere å bo.

Les mer om bostøtte

Det vanligste er å finne en tomt i det private markedet hvis dere ikke har en tomt i familien du kan bruke. Noen kommuner har tomter for salg. Feste av privat eller kommunal tomt kan være en annen mulighet. Den enkelte kommunes tomtepolitikk vil variere. Ta derfor kontakt med kommunen for mer informasjon.

Finner du ikke et ferdighus i en katalog som passer deg, kan et arkitekttegnet hus kan være et godt valg. En arkitekt kan tegne et hus etter dine ønsker og behov. Tegningene kan du ta med til et byggefirma for å få et pristilbud.

Velger du et ferdighus, sparer du utgifter til arkitekt, og det er de samme som tegner og prosjekterer huset ditt som bygger det. Normalt sett er også ferdighus billigere og byggetiden noe kortere.

Det tar som oftest mer enn ett år fra du starter prosessen med arkitekt til du har et ferdig bygget hus.  

Før dere kontakter en arkitekt eller en ferdighusforhandler, bør du ha tenkt gjennom hvordan du ønsker at huset skal være. Lag en liste over det du ønsker deg. Denne listen kalles en prosjektbeskrivelse, og kan blant annet inneholde:

 • Boligens størrelse
 • Krav til universell utforming og/eller energiløsninger
 • Tegninger som viser hva du ser for deg i boligen din
 • Når du ønsker oppstart og ferdigstillelse for boligen

Ta med prosjektbeskrivelsen din i møter med arkitekt, entreprenør eller husleverandør.

Skal du bygge bolig, må du først søke kommunen om godkjenning. Søknaden må være godkjent før arbeidet med å bygge kan begynne. Det er vanlig at arkitekten, eller byggefirmaet dere har avtale med, fungerer som ansvarlig søker, ikke du som privatperson. De har da ansvar for å ordne med alle nødvendige dokumenter og tillatelser.

Det er mange regler som må følges, blant annet:

 • Utnyttelsesgrad av tomten
 • Avstand til naboer
 • Avstand til offentlige veier med mer

I tillegg kan det være reguleringsplaner som gjelder for området du skal bygge i. Dette kan legge flere føringer for hva som er lov å bygge på din tomt. Det vanligste er å søke kommunen med en totrinns-søknad når du skal bygge ny bolig.

 • Første trinn er rammetillatelse basert på tegningene du har fått, som viser størrelse, fasade og plassering i terrenget. 
 • Andre trinn er søknad om igangsettelsestillatelse. Dette gjør de som skal bygge huset for deg.

Bygging

Når dere gir en boligprodusent eller byggefirma ansvar på prosjektet, står de for prosjektering, prosjektledelse og selve byggingen av boligen.

Bruker dere arkitekt, må dere inngå avtale om hvilke typer tegninger som skal utarbeides.

Arkitekten kan utarbeide

 • skissetegninger til bruk i søknader om byggetillatelse og lån
 • byggetegninger til å sende ut anbud/få pristilbud
 • detaljerte byggetegninger

Hvem du inngår avtale med for å bygge boligen din, kan være avgjørende for byggeprosessen og det endelige resultatet.

Vi anbefaler at dere innhenter minst tre anbud. Det gir et bedre bilde av hva som er markedsprisen for å bygge boligen. Anbudet bør inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, materialbruk og tidsramme. Forbrukerrådet har gode råd når du skal velge leverandør.

Bruk alltid kontrakt når du inngår avtale. Standardkontrakter for bygging av bolig er laget av forbrukermyndighetene og byggebransjen selv. En slik kontrakt sørger for at vilkårene i avtalen er minst like gunstige for deg som vilkårene i bustadsoppføringlova. Kontraktene gjelder bare arbeid som er gjort før du overtar boligen.

Overtakelse og ettårsbefaring

Du kan overta boligen på to måter:

 1. Ved en overtakelsesforretning.
 2. Ved å flytte inn i boligen etter at arbeidene er fullført.

En overtakelsesforretninger et møte du eller byggefirmaet kan kalle inn til med sju dagers varsel. På møtet går dere gjennom boligen for å se at alt er ferdig og som avtalt i kontrakt. Dere skal skrive en overtakelsesprotokoll som begge parter underskriver på. Er det avtalt en dato for at du skal overta boligen på forhånd, kan ikke byggefirma kreve at du overtar før den datoen. Som kjøper kan du gå med på et tidligere tidspunkt dersom du ønsker det.

Ettårsbefaring ved kjøp av ny bolig 

Når du har kjøpt en nybygd bolig, er det vanlig å med en ettårsbefaring av boligen. Både du og byggefirmaet kan kreve at dette blir gjort. Ettårsbefaringen er først og fremst viktig for å melde inn eventuelle feil og mangler du har oppdaget etter at du flyttet inn. Ettårsbefaringen blir holdt på samme måte som overtakelsesforretning. Flere råd om dette får du på nettsiden til Huseiernes Landsforbund.