Lån til å bygge miljøvennlig bolig

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge bolig med høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger.

Husbanken stiller krav til boligens kvaliteter ut over Byggteknisk forskrift TEK17. For å kunne få lån må boligen innfri tre av disse fem miljøkriteriene: 

 1. Byggeproduktene skal ikke inneholde mer enn 0,1 vektprosent (prosent av vekten) av helse- og miljøfarlige stoffer på miljømyndighetenes prioritetsliste.
 2. Minst 70 vektprosent av avfallet skal kildesorteres for bygg over 100 m2 og minst 80 vektprosent for bygg over 300 m2. Avfallet skal dessuten leveres til godkjent mottak eller til direkte gjenvinning.
 3. Boligen skal kunne endres uten store bygningsmessige inngrep, og rommene må uansett tilfredsstille krav til varig opphold. I tillegg må man oppfylle enten (a) minst ett rom skal utformes slik at det kan deles i to eller (b) to rom kan slås sammen eller (c) det skal være mulig å etablere en hybel med eget bad og kjøkkenløsning. 
 4. Minst ti forskjellige byggeprodukter skal ha miljødokumentasjon (EPD, Svanemerket eller EU Ecolabel). Hvert av byggeproduktene må utgjøre minimum 25 prosent av arealet, volumet eller vekten til en bygningsdel. Du velger fritt blant disse bygningsdelene: grunn og fundamenter, bæresystemer, yttervegger, innervegger, dekker, gulv til grunn og yttertak.
 5. Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking under byggingen.

 Alternativt til disse miljøkriteriene kan du også få lån dersom boligen har

 1. Svanemerkesertifikat, eller
 2. BREEM-NOR-sertifikatet "Very Good", "Excellent" eller "Outstanding".

Les mer i Veileder for lån fra Husbanken 

 

Lånet er for deg som skal bygge helårsbolig. Dersom du ferdigstiller garasje sammen med boligen, kan garasjen inngå i lånet. Lånet gjelder også når du skal bygge om fra en annen bygningsmasse til boligformål. 

Lånekalkulatoren gir kun en indikasjon på hvor mye du kan låne.

Laster inn kalkulatoren...

Dette er det vi tror du kan låne i tillegg til samlet lån fra før. For å få en nøyaktig beregning må du søke om lån og få et tilbud. 

Hva skal til for å få boliglån i Husbanken?

Som personlig lånesøker kan du søke om lån på inntil 85 prosent av prosjektkostnadene. De resterende 15 prosent er din egenkapital. Har du spørsmål om godkjente kostander? Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor

Husbanken vurderer din betjeningsevne ved å bruke et rentepåslag på 5 prosentpoeng etter utlånsforskriftens §5. Videre er det dine inntekter, gjeld, forbruksutgifter, boutgifter og fellesutgifter som legger føringer for hvor mye du kan låne. Les mer i veilederens forskrift 7-4.

Husbanken gir kun lån dersom du ikke har startet med selve byggingen. Samtidig krever vi at du starter byggearbeidet innen tre måneder etter at lånet er innvilget. Lånet kan ikke brukes til refinansiering.

Vi utbetaler lånet først når boligen er ferdigstilt. For å dekke kostnader i byggeperioden, må du søke om byggelån i en ordinær bank

Søknaden må sendes til Husbanken per post.
Søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post

Søknadskjema
Søknad om lån til privatpersoner, bokmål (PDF)
Vedlegg lån til boligkvalitet, bokmål (PDF)

Søknad om lån til privatpersonar, nynorsk (PDF)
Vedlegg lån til bustadkvalitet, nynorsk (PDF)

Papirsøknad sendes til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

For at Husbanken skal kunne behandle søknaden din må den være komplett utfylt og inneholde følgende vedlegg:

 • Kontrakt for oppføring av ny bolig
 • Kopi av siste års skattemelding og skatteoppgjør
 • Lønnslipper/dokumentasjon på inntekt for siste 3 måneder
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Dokumentasjon på eventuell annen gjeld
 • Original bekreftet kopi av gyldig legitimasjon
 • Målsatte tegninger/planløsninger/fasade- og snitt-tegninger
 • Byggebeskrivelse

Ved oppgradering av bolig må i tillegg følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 • Kontrakt og detaljert oversikt over oppgraderingsarbeidene med kostnader
 • Forhåndstakst som beskriver boligens verdi etter oppgradering

Husbanken kan be om ytterligere og/eller utdypende informasjon.

 1. Du sender søknad og vi behandler søknaden.
  Saksbehandlingstiden vil variere. I perioder med høy etterspørsel må du regne med lengre saksbehandlingstid. Dette kommer an på etterspørselen og om det er press på lånerammen til Husbanken.

 2. Hvis du får et lånetilsagn fra Husbanken, må du starte å bygge innen tre måneder. Under byggeperioden må du ha et byggelån i privat bank.

 3. Nå bygget er ferdig, kan du søke om utbetaling. Husbanken kan gjennomføre en stikkontroll før vi utbetaler lånet. 

Når boligen er ferdig og brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan det søkes om utbetaling. Opplysning om prosedyre (Saksgangen videre) vil bli tilsendt sammen med lånetilsagnet. Husbanken kan i noen tilfeller godkjenne en midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Søknadskjema

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd, bokmål (PDF)
Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskot, nynorsk (PDF)

Papirsøknad sendes til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

I noen kommuner i distriktene er markedsverdien av nybygde boliger ofte lavere enn byggekostnadene. Det medfører en risiko for at boligen senere må selges med tap, og den risikoen vil ikke alltid private banker ta.

Dersom du/dere har tilstrekkelig betjeningsevne, kan Husbanken akseptere en høyere belåningsgrad til bygging av boliger i distriktskommuner enn vi gjør i andre deler av landet.