Lån til å bygge miljøvennlig bolig

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge bolig med høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger.

Husbanken stiller krav til boligens kvaliteter ut over byggteknisk forskrift TEK17.

Krav til boligen

For å kunne få lån må boligen innfri tre av disse fem miljøkriteriene: 

 1. Byggeproduktene skal ikke inneholde mer enn 0,1 vektprosent (prosent av vekten) av helse- og miljøfarlige stoffer på miljømyndighetenes prioritetsliste.
 2. Minst 70 vektprosent av avfallet skal kildesorteres for bygg over 100 m² og minst 80 vektprosent for bygg over 300 m². Avfallet skal dessuten leveres til godkjent mottak eller til direkte gjenvinning.
 3. Boligen skal kunne endres uten store bygningsmessige inngrep, og rommene må uansett tilfredsstille krav til varig opphold. I tillegg må man oppfylle enten (a) minst ett rom skal utformes slik at det kan deles i to eller (b) to rom kan slås sammen eller (c) det skal være mulig å etablere en hybel med eget bad og kjøkkenløsning. 
 4. Minst ti forskjellige byggeprodukter skal ha miljødokumentasjon (EPD, Svanemerket eller EU Ecolabel). Hvert av byggeproduktene må utgjøre minimum 25 prosent av arealet, volumet eller vekten til en bygningsdel. Du velger fritt blant disse bygningsdelene: grunn og fundamenter, bæresystemer, yttervegger, innervegger, dekker, gulv til grunn og yttertak.
 5. Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking under byggingen.

 Alternativt til disse miljøkriteriene kan du også få lån dersom boligen har

 1. Svanemerkesertifikat, eller
 2. BREEM-NOR-sertifikatet "Very Good", "Excellent" eller "Outstanding".

Boligen skal som hovedregel ikke overstige vår grense til bruksareal (BRA-i) som er:

 • Enebolig, maksimal størrelse er 200 m2 inkludert innvendig bod.
 • Enebolig med bileilighet, maksimal størrelse totalt 250 m2. Hovedbolig kan maksimalt være 200 m2, og bileilighet kan ikke være større enn 80 m2.

Unntak fra arealgrensen

Husbanken kan i enkelte tilfeller akseptere boliger med et større areal. Dette kan for eksempel være aktuelt der et familiemedlem har en funksjonsnedsettelse som gir behov for større areal. Et annet eksempel kan være en stor familie som trenger en større bolig.

Før du søker

Lånet er for deg som skal bygge helårsbolig. Dersom du ferdigstiller garasje sammen med boligen, kan garasjen inngå i lånet. Lånet gjelder også når du skal bygge om fra en annen bygningsmasse til boligformål. 

Husbanken gir kun lån dersom du ikke har startet med selve byggingen. Samtidig krever vi at du starter byggearbeidet innen seks måneder etter at lånet er innvilget. Lånet kan ikke brukes til refinansiering.

I noen kommuner i distriktene er markedsverdien av nybygde boliger ofte lavere enn byggekostnadene. Det medfører en risiko for at boligen senere må selges med tap, og den risikoen vil ikke alltid private banker ta.

Dersom du/dere har tilstrekkelig betjeningsevne, kan Husbanken akseptere en høyere belåningsgrad til bygging av boliger i distriktskommuner enn vi gjør i andre deler av landet.

Søknadsskjema og saksgang

Søknaden sendes til Husbanken per Digipost. Søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post.

Søknad om lån til privatpersoner - bokmål (PDF)

Vedlegg lån til boligkvalitet - bokmål (PDF)

Søknad om lån til privatpersoner - nynorsk (PDF)

Vedlegg lån til boligkvalitet - nynorsk (PDF)

Dersom du har reservert deg mot digital post, kan du sende søknaden til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

 1. Du sender søknad og vi behandler søknaden. Saksbehandlingstiden vil variere. I perioder med høy etterspørsel må du regne med lengre saksbehandlingstid. Dette kommer an på etterspørselen og om det er press på lånerammen til Husbanken.
 2. Hvis du får et lånetilsagn fra Husbanken, må du starte å bygge innen seks måneder. Under byggeperioden må du ha et byggelån i privat bank.
 3. Nå bygget er ferdig, kan du søke om utbetaling. Husbanken kan gjennomføre en stikkontroll før vi utbetaler lånet. 

Når boligen er ferdig og brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan du søke om utbetaling. Vi sender deg opplysninger om prosedyre (saksgangen videre) sammen med lånetilsagnet. Husbanken kan i noen tilfeller godkjenne en midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

For å dekke kostander i byggeperioden, må du søke om et byggelån i en privat bank. 

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd - bokmål (PDF)

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd - nynorsk (PDF)

Send søknaden til Husbanken med Digipost.

Dersom du har reservert deg mot digital post, kan du sende søknaden til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Informasjon og verktøy