Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Rapportering og utbetaling av tilskuddet

Husbanken utbetaler tilskuddet når tilskuddsmottaker har levert rapport til Husbanken som viser at tilskuddet er benyttet i samsvar med tilskuddsvedtaket. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på hva slags tiltak som er gjennomført, antall utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem det er gjort tiltak for og forventet redusert energibehov. Tilskuddsmottaker skal benytte energisparekalkulatoren på Husbankens nettsider.

(Forskrift § 7) 

Kommunen (tilskuddsmottaker) skal levere et attestert prosjektregnskap, som dokumenterer at tiltaket de har søkt om er gjennomført, antall boliger og forventet redusert energibehov. Hvis gjennomførte tiltak er endret, f.eks. i mengde eller i antall boliger/sykehjemsplasser, må ny, korrigert energisparekalkulator som ligger på husbanken.no fylles ut og sendes inn. Dersom ikke alle tiltakene som kommunen har søkt om har blitt gjennomført innen fristen, vil Husbanken redusere tilskuddet før utbetalingen. Utbetalt tilskudd kan ikke overstige dokumenterte prosjektkostnader. Husbanken godkjenner også at dokumenterte interne kostnader (planlegging, utført arbeid etc.) inngår i prosjektregnskapet.