Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Hva det kan gis tilskudd til

Husbanken kan etter søknad gi tilskudd til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Tilskudd gis kun til eksisterende bygg.

Det kan gis tilskudd til følgende tiltak:

  1. Etterisolering av yttervegger
  2. Etterisolering av yttertak/kaldt loft
  3. Utskifting av vinduer
  4. Termisk isolering av rør og deler i varmesentral
  5. Varmepumpe væske-vann
  6. Varmepumpe luft-vann
  7. Solvarmekollektor
  8. Solceller
  9. Biokjel for fast brensel

(Forskrift § 4) 

Det er kun tiltak i denne tiltakslisten som kommunen kan få tilskudd til. Kravene knyttet til de enkelte tiltakene er nærmere beskrevet under. Husbanken gir ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført før søknadstidspunktet.

Tekniske minstekrav for energitiltak

Etterisolering yttervegger

Krav (unntatt verneverdige bygg): U-verdi <= 0,18 W/m2K (arealvektet snitt)

Krav for verneverdige bygg: U-verdi ≤ 0,22 W/m2K (arealvektet snitt)

Etterisolering yttertak / kaldt loft

Krav (unntatt verneverdige bygg): U-verdi <= 0,13 W/m2K (arealvektet snitt)

Krav for verneverdige bygg: U-verdi ≤ 0,18 W/m2K (arealvektet snitt)

Utskifting og oppgradering av vinduer

Krav utskifting (unntatt verneverdige bygg): U-verdi <= 0,80 W/m2K

Krav utskifting og oppgradering for verneverdige bygg: U-verdi ≤ 1,20 W/m2K

Kravene gjelder som gjennomsnitt for vinduet som helhet inkl. karm, sprosser etc. og gjelder for arealvektet snitt for vindusleveransen til bygningen.

Termisk isolering av rør og deler i energisentral

Krav: Kun isoleringsprodukter med robust overflate og som er prefabrikkert til bruk som termisk isolering av rør og deler.

Solceller

Krav: Ingen

Solvarmekollektor

Krav: Tilknyttes byggets tappevannsoppvarming og/eller vannbårne oppvarmingsanlegg.

Varmepumpe væske-til-vann

Krav: Strøm- og varmemengdemåling etableres.

Varmepumpe luft-til-vann

Krav: Strøm- og varmemengdemåling etableres.

Biokjel for fast brensel

Krav: Kun biokjel for fast brensel godkjennes