Tilskot til energitiltak i kommunale bustader

Tilskotet skal gå til tiltak som minskar behov for energi i kommunale utleigebustader, omsorgsbustader og sjukeheimar.

Målet er at dei som leiger bustad av kommunen skal få lågare utgifter til kjøpt energi og ei permanent forbetring av bygget dei bur i.

Endringar i 2024:

 • Husbanken fordeler to tredjedelar av den tilgjengelege ramma til kommunalt eigde utleigebustader. Årets ramme er på 300 millionar kroner.
 • Utbetalt tilskot kan ikkje overstige 50 prosent av dei faktiske kostnadene av tiltaka.
 • Kommunar som får tilsegn om tilskot i 2024, skal normalt ferdigstille tiltaka slik at tilskotet kan bli utbetalt innan eitt år frå tilsegnet er gitt.

 • Det er kommunane som søker tilskot og gjennomfører tiltak.
 • Det kan bli gitt tilskot til energitiltak i utleigebustader, omsorgsbustader og sjukeheimar som kommunen eig.

Tilskotet skal gå til tiltak som reduserer behov for kjøpt energi og til tiltak som produserer eigen, fornybar energi.

Kommunen kan få tilskot til desse tiltaka:

 • Etterisolering av ytterveggar
 • Etterisolering av yttertak/kaldt loft
 • Utskifting av vindauge
 • Termisk isolering av røyr og deler i varmesentral
 • Varmepumpe væske-vatn
 • Varmepumpe luft-vatn
 • Solvarmekollektor
 • Solceller
 • Biokjel for fast brensel

 • Tilskotet blir berekna ut frå normerte verdiar for kva det kostar å gjennomføre tiltaka. 
 • Tilskotet for kvart prosjekt skal ikkje overstige fem millionar kroner.
 • Utbetalt tilskot kan ikkje overstige 50 prosent av dei faktiske kostnadene av tiltaka.
 • Det er mogleg å søkje om tilskot til fleire prosjekt.

Her kan du utforske kva kommunen kan få i tilskot (Excel). Kalkulatoren gir ei førebels utrekning som kan brukast i budsjettprosessen til kommunen.

 • Kommunen søker om tilskot på vanleg måte via Husbankens e-søknadsløysing og ID-porten. Det er kommunen sjølv som tildeler rolle for å kunne søke. Tilgangen som kommunen gir må knyttas mot «Lån og tilskotstenester i Husbanken».

 • Kommunar som søker om tilskot til både omsorgsbustader og sjukeheimar, må sende inn to separate søknader. 

 • Det er ingen søknadsfrist for tilskotet, Husbanken behandlar søknadene fortløpande så lenge tilskotsmidla rekk.
 • Tilskotet blir utbetalt når kommunen har dokumentert at tiltaket er gjennomført.
 • Kommunen skal rapportere på kva tiltak som er gjennomført, kva slags bustader det er gjort tiltak i, og forventa redusert energibehov.
 • Dersom heile tilskotsramma blir fordelt i løpet av året, vil nye søknader bli avslått.

Kommunen kan søke Husbanken om utbetaling av tilskot når tiltaka i prosjektet er gjennomført og dokumentert.

Bruk dette skjemaet for å søke om utbetaling av tilsegn gitt i 2023:

Søknad om utbetaling av tilskot - nynorsk (PDF)

Søknad om utbetaling av tilskot - bokmål (PDF)

Frå 2024 kan utbetalt tilskot ikkje overstige 50 prosent av dei faktiske kostnadene av tiltaka.