Tilskot til energitiltak i utleigebustader, omsorgsbustader og sjukeheimar

Tilskotet skal gå til tiltak som minskar behov for energi i kommunale utleigebustader, omsorgsbustader og sjukeheimar.

Tilskotet er ei vidareføring av Enova si støtteordning til energitiltak i kommunale bustader.

Med føresetnad om at tilskotet blir utforma slik det står i forslag til statsbudsjett for 2023, blir det mogleg å søke om tilskot frå første kvartal 2023. Meir informasjon om tiltak som kan utløyse tilskot, samt forskrift for tilskotet, blir publisert her på eit seinare tidspunkt.