Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Hvordan tilskuddet beregnes

Husbanken utmåler tilskuddet basert på normerte verdier for redusert energikostnad og kostnad ved å gjennomføre disse tiltakene sammenlignet med standard i markedet.

Tilskuddet kan ikke overstige 5 millioner kroner per prosjekt.

(Forskrift § 6) 

Modellen beregner tilskuddet automatisk, og tar ikke hensyn til de faktiske kostnadene som kommunene måtte ha med å gjennomføre energitiltaket.

Husbanken beregner normerte kostnader ved gjennomføring av de ulike tiltakene. Tilskuddet utmåles som 50 prosent av de normerte kostnadene.

Det vil ikke være mulig å legge inn andre kostnader enn det modellen legger til grunn. Vær OBS på at verdiene fra modellen er en foreløpig beregning, den endelige saksbehandling kan gi et annet resultat.