Beregning av tilskudd

 Departementet fastsetter størrelsen på tilskuddet og de øvre kostnadsrammene.

(Forskrift §5)

Studentsamskipnadene og stiftelsene velger selv om de vil søke kombinasjoner av hybelleiligheter, parleiligheter, dubletter, bofellesskap eller familieleiligheter. Søknadene omregnes til antall hybelenheter (HE).

Tilskuddet beregnes på grunnlag av antall hybelenheter i søknaden.

Beregning av antall hybelenheter

En hybelenhet er beregnet på grunnlag av antall personer som boenheten er beregnet for.

  • En boenhet beregnet på en person = 1 hybelenhet.
  • En boenhet beregnet på to personer = 2 hybelenheter.
  • En boenhet beregnet på to voksne og ett barn = 2,5 hybelenheter.
  • En boenhet beregnet for to voksne og mer enn ett barn = 3 hybelenheter.

Enkelte prosjekter opererer både med nye, oppgraderte og ombygde hybelenheter. Det er netto antall nye hybelenheter som bestemmer tilskudd. 

Veilederen gir nærmere beskrivelse av definisjoner og krav som stilles.

Tilskudd- og kostnadsrammer ved oppføring av studentboliger

For etablering av nye studenthybler gis det et fast tilskudd per hybelenhet med øvre kostnadsrammer per hybelenhet.

Kunnskapsdepartementet fastsetter øvre kostnadsrammer. Kostnadsrammen er den samme for hele landet. For prosjektene er det anledning til å benytte den kostnadsrammen som gjelder det året bygget får midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, men begrenset til maksimalt 4 år etter at tilsagn om tilskudd er gitt.

Tilskuddssatsene varierer mellom pressområder og ikke-pressområder. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø, er definert som pressområder. Øvrige kommuner defineres som ikke-pressområder.

Øvre kostnadsrammer og tilskuddssatser per hybelenhet etter område i 2024

Kostnadsrammen er per hybelenhet er 1 513 800 kroner. I pressområdene er tilskuddssatsen 419 800 kroner per enhet. I områder om ikke er definert som pressområder er tilskuddssatsen 358 300 kroner.

Svalbard opererer med dobbel kostnadsramme og har også doble tilskuddssatser i forhold til pressområdene.

Spesifikasjon av kostnader som skal inngå i kostnadsrammen

Ved spesifikasjon av kostnader til byggeprosjektet skal NS 3453:2016 benyttes som mal. Følgende kostnader inklusive merverdiavgift skal oppgis i søknaden:

  • Huskostnader (inkludert heis og garasje)
  • Utendørsarbeider
  • Generelle kostnader
  • Spesielle kostnader (inkludert kostnader til kjøp av tomt)

Kostnader knyttet til tomteerverv, riving og øvrige tomtekostnader skal oppgis på tresifret nivå, og tomteerverv kan holdes utenfor kostnadsrammen.

(Retningslinjer 5)

Definisjon på en hybelenhet 

Ved tildeling av tilskudd til bygging av studentboliger, angir Kunnskapsdepartementet størrelsen av tilskuddet i form av antall hybelenheter (HE). Med hybelenhet (HE) mener vi en bolig for én student. Boligen skal ha tilgang til kjøkken, bad med alle nødvendige baderomsfunksjoner inkludert WC (heretter omtalt som bad). 

Tilgjengelige hybelenheter

I byggteknisk forskrift blir det stilt krav til andel tilgjengelige boliger i nye studentboligbygg, se § 1-2 punkt 6 i byggteknisk forskrift. I hybler med Handicap(HC)-betegnelse skal en rullestolbruker kunne bo uten spesialtilpasninger. Det betyr at krav til tilgjengelig- og fremkommelighet i byggteknisk forskrift (TEK 17) blir oppfylt. Det skal også være plass til snusirkel for rullestol på én lagside av sengen.

Arealkrav per hybelenhet inklusive fellesarealer

BRA-i per hybelenhet (HE), inkludert andel av fellesareal, skal normalt være på minimum 20 m². Felles gangarealer blir i utgangspunktet ikke regnet med.

Ulike typer hybler

Studentsamskipnadene og boligstiftelsene velger selv om de ønsker å bygge hybelleiligheter, parleiligheter, dubletter, bofellesskap eller familieleiligheter basert på behovskartleggingen. Arealkrav er avhengig av type hybel.

Følgende definisjoner blir benyttet ved beregning av tilskudd til nye studentboligprosjekter:

Hybelleilighet (1HE): Bolig tilrettelagt for en student

Boligens BRA bør være på over 20 m2 for å oppnå god bokvalitet. Minimumskravet er 16 m2. Hybelleiligheten skal være utformet for én student og må ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom) og bad.

Hybelleilighet HC (1HE): Bolig tilrettelagt for en student

Boligens BRA bør være på over 20 m2 for å oppnå god bokvalitet. Minimumskravet er 18 m2. Hybelleiligheten skal inneholde de samme funksjonene som en ordinær hybelleilighet, samt oppfylle kravene for tilgjengelig hybelenhet beskrevet over.

Parleilighet (2HE): Bolig tilrettelagt for to personer som bor sammen uten barn

Boligens BRA bør være på over 30 m2 for at boligen skal være egnet for to personer samtidig. Minimumskravet er 25 m2. Parleiligheten skal ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom), soverom og bad.

Parleilighet HC (2HE): Bolig tilrettelagt for to personer som bor sammen uten barn

Boligens BRA bør være på over 34 m2 for at boligen skal være egnet for to personer samtidig, der minst en av behov for tilrettelagt bolig. Minstekravet er 27 m2. Parleiligheten skal inneholde de samme funksjonene som en ordinær parleilighet, samt oppfylle kravene for tilgjengelig hybelenhet beskrevet over.

Dublett (2HE): Bolig tilrettelagt for to studenter som har egen hybel (privatenhet), men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad/WC

Dublettens samlede BRA bør være på over 30 m2 for å oppnå god bokvalitet for to studenter som har egen privatenhet. Minimumskravet er 10 m2 per privatenhet eks. bad. For at boligen skal defineres som dublett må det være egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom), to separate soverom og bad (kan deles).

Bofellesskap (3HE eller flere): Bolig tilrettelagt for tre eller flere studenter som har egen hybel (privatenhet), men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad/WC

Minimumskravet per privatenhet i bofellesskap er 10 m2 BRA eks. bad. Denne typen bolig er tilrettelagt for tre eller flere studenter som har egen privatenhet, men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad. Privatenhetene må lydmessig oppfylle kravene i gjeldende byggteknisk forskrift. Husbanken krever at det skal være en tilrettelagt HE som kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpassing, i hvert bofellesskap som har mer enn 5 HE.

Liten familieleilighet (2,5HE): Boenhet tilrettelagt for en familie med minst ett barn

Boligens BRA bør være på over 45 m2 for å være egnet for en familie med minst ett barn. Minimumskravet er 40 m2. Leiligheten skal ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom), bad og soverom med plass til en dobbeltseng, en barneseng og et garderobeskap.

Liten familieleilighet HC (2,5 HE): Boenhet tilrettelagt for en familie med minst ett barn.

Boligen skal utformes i henhold til kravene for en ordinær liten familieleilighet, samt oppfylle kravene for tilgjengelig hybelenhet beskrevet over.

Stor familieleilighet (3HE og større): Boenhet tilrettelagt for en familie med mer enn ett barn

Boligens BRA bør være på mer enn 55 m2. Minimumskravet for stor familieleilighet er på 50 m2 BRA for å være egnet for to studenter med mer enn ett barn. Boligen skal ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom), mer enn ett soverom og bad. Det gis ikke ytterligere tilskudd selv om boligen er større eller innehar flere rom og funksjoner enn beskrevet over.

Stor familieleilighet HC (3HE og større): Boenhet tilrettelagt for en familie med mer enn ett barn

Boligen skal utformes i henhold til kravene for en ordinær stor familieleilighet, samt oppfylle kravene for tilgjengelig hybelenhet beskrevet over.

HC-bolig med universell utforming: Bolig tilrettelagt for en student med store funksjonsnedsettelser

Bolig tilrettelagt for en student med store funksjonsnedsettelser, bør være på minst 25 m². Boenheten skal oppfylle kravene i gjeldende byggteknisk forskrift når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet, også § 12-9 andre ledd utforming av bad. Flere ulike funksjonsnedsettelser skal ivaretas, inkludert de som har behov for hjelper. Hybelleiligheten må ha egen inngang, oppholdsrom, kjøkken (kan kombineres med oppholdsrom) og bad. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av sengen.

Ved prosjektering av hybler/hybelleiligheter som ikke oppfyller kravene til utforming, vil Husbanken kreve kompenserende kvaliteter og/eller dispensasjon gitt fra kommunen.

Tilskudd og kostnadsrammer ved oppføring av studentboliger

Husbanken må godkjenner kostnadene før vi utbetaler tilskuddet.

Utbetaling av tilskudd som er gitt fra Kunnskapsdepartementet blir behandlet etter de retningslinjer og satser som gjelder i tildelingsåret.

Tomtekostnad

Utgifter knyttet til tomteerverv kan dere holde utenfor kostnadsrammen når dere søknad om godkjennelse.

Fullfinansiering med lån

Husbanken kan gi lån til oppføring av studentboliger som har fått tilskudd til oppføring, og til oppgradering av studentboliger som har fått tilskudd til oppgradering. Boligene må være eid av studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen på tidspunktet for utbetaling av lånet.

Kunnskapsdepartementet kan etter søknad godkjenne lån til studentboligprosjekter i regi av studentsamskipnader som av ulike grunner ikke har fått tilskudd.

(Forskrift om lån fra Husbanken, § 4-2 første ledd)

Husbanken gi lån til fullfinansiering av studentboliger. Les mer i Forskrift om lån fra Husbanken (Lovdata.no) og Veileder for lån fra Husbanken.