5. Beregning av tilskudd

 Departementet fastsetter størrelsen på tilskuddet og de øvre kostnadsrammene.

(Forskrift §5)

Studentsamskipnadene og stiftelsene velger selv om de vil søke kombinasjoner av hybelleiligheter, parleiligheter, dubletter, bofellesskap eller familieleiligheter. Søknadene omregnes til antall hybelenheter (HE).

Ved tildeling av tilskudd beregner og oppgir Kunnskapsdepartementet normalt tilskuddet på grunnlag av antall hybelenheter i søknaden.

Definisjon av hybelenheter

En hybelenhet er beregnet på grunnlag av antall personer som boenheten er beregnet for.

 • En boenhet beregnet på en person = 1 hybelenhet.
 • En boenhet beregnet på to personer = 2 hybelenheter.
 • En boenhet beregnet på to voksne og ett barn = 2,5 hybelenheter.
 • En boenhet beregnet for to voksne og mer enn ett barn = 3 hybelenheter.

I en del prosjekter opererer en med nye, oppgraderte og ombygde hybelenheter. Det er nettotallet i antall nye hybelenheter som er gjeldende for tilskudd. Husbanken tar utgangspunkt i det nasjonale studentboligregisteret i sin saksbehandling.

Veilederen gir en ytterligere beskrivelse av definisjoner, krav og anbefalinger som er knyttet til de ulike studentboligene.

Tilskudd- og kostnadsrammer ved oppføring av studentboliger

Kunnskapsdepartementet fastsetter øvre kostnadsrammer. For etablering av nye studenthybler gis det et fast tilskudd pr. hybelenhet og med øvre kostnadsrammer pr. hybelenhet.

Kostnadsrammene og tilskuddssatsene er ulik mellom pressområder og ikke-pressområder.

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø, er definert som pressområder. Øvrige kommuner defineres ikke som pressområder.

Svalbard opererer med dobbel kostnadsramme og har også doble tilskuddssatser i forhold til pressområdene.

Tabell 1. Øvre kostnadsrammer og tilskuddssatser pr. hybelenhet etter område i 2023

  Kostnadsramme Tilskuddssatser
Pressområder 1 450 000  393 700
Ikke-pressområder 1 450 000  336 000

Med hensyn til hva som skal inngå i kostnadsrammen skal en i kostnadsoppstillingen normalt benytte NS 3453 (2016); spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. I dette listes tomtekostnader på tresifret nivå som tomteerverv, riving, kostnader og tiltak i forbindelse med fornminner og øvrige tomtekostnader. Utgifter knyttet til tomteerverv kan holdes utenfor kostnadsrammen ved søknad om godkjennelse.

(Retningslinjer 5)

Definisjoner av hybelenheter

Ved tildeling av statstilskudd til bygging av studentboliger, angir Kunnskapsdepartementet størrelsen av tilskuddet i form av antall hybelenheter (HE). Med hybelenhet (HE) menes en bolig for en student.

 • Boligen skal ha tilgang til kjøkken, bad og WC. 
 • Oppholdsrommet (privatenheten) bør ikke være mindre enn 12 m² BRA-i (bruksareal).

BRA-i per hybelenhet (HE), (inkl. andel av fellesarealer) bør normalt ikke være under 20 m².

Boenheter

Studentsamskipnadene og boligstiftelsene velger selv om de ønsker å bygge hybelleiligheter, parleiligheter, dubletter, bofellesskap eller familieleiligheter basert på behovskartlegging.

Følgende definisjoner benyttes ved beregning av statstilskuddet til nye studentboligprosjekter:

 • Hybelleilighet (1HE): Bolig tilrettelagt for en student. Hybelleiligheten må ha oppholdsrom, kjøkken, bad, toalett og egen inngang. Boenhetens BRA-i bør ikke være under 20 m². Husbanken godkjenner ikke hybelleiligheter under 16 m².
 • Hybelleilighet HC (1HE): Bolig tilrettelagt for en student. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK17 (gjeldende byggteknisk forskrift) når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning. Hybelleiligheten må ha oppholdsrom, kjøkken, bad, toalett og egen inngang. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av sengen. Boenhetens BRA-i bør ikke være under 20 m². Husbanken godkjenner ikke hybelleiligheter på under 18 m².
 • Parleilighet (2HE): Bolig tilrettelagt for to personer som bor sammen uten barn. Leiligheten skal ha oppholdsrom, soverom (eller sovealkove), kjøkken, bad, WC og egen inngangsdør. Leilighetens BRA-i bør ikke være under 30 m². Husbanken godkjenner ikke parleiligheter på under 25 m².
 • Parleilighet HC (2HE): Bolig tilrettelagt for to personer som bor sammen uten barn. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK17 (gjeldende byggteknisk forskrift) når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning. Leiligheten skal ha oppholdsrom, soverom (eller sovealkove), kjøkken, bad, WC og egen inngangsdør. Planløsningen bør utformes slik at soverommet kan møbleres med dobbeltseng eller med to enkeltsenger. Leilighetens BRA-i bør ikke være under 35 m². Husbanken godkjenner ikke parleiligheter på under 27 m².
 • Dublett (2HE): Bolig tilrettelagt for to studenter som har egen hybel (privatenhet), men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad/WC. Hyblene (privatenhetene) må ikke være under 10 m² og må lydmessig oppfylle kravene i gjeldende byggteknisk forskrift. Dublettens samlede BRA-i bør ikke være under 30m².
 • Bofellesskap (3HE eller flere): Bolig tilrettelagt for tre eller flere studenter som har egen hybel (privatenhet), men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad/WC. Hyblene (privatenhetene) må ikke være under 10 m² og må lydmessig oppfylle kravene i gjeldende byggteknisk forskrift. Husbanken krever at det skal være en tilrettelagt HE som kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpassing, i hvert bofellesskap som har mer enn 5 HE.  
 • Liten familieleilighet (2,5HE): Boenhet tilrettelagt for en familie med minst ett barn. Leiligheten skal ha eget oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, WC og egen inngang. Soverommet skal, som minimum, gi plass til en dobbeltseng, en barneseng og et garderobeskap. Boenhetens BRA-i bør være på 45–55 m².
 • Liten familieleilighet HC (2,5 HE): Boenhet tilrettelagt for en familie med minst ett barn. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK17 (gjeldende byggteknisk forskrift) når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning. Leiligheten skal ha eget oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, WC og egen inngang. Soverommet skal, som minimum, gi plass til en dobbeltseng, en barneseng og et garderobeskap. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av seng. Boenhetens BRA-i bør være på 45–55 m².
 • Stor familieleilighet (3HE og større): Boenhet tilrettelagt for en familie med mer enn ett barn. En stor familieleilighet omfatter oppholdsrom, kjøkken, to soverom, bad og WC. Boenhetens BRA-i bør være på mer enn 55 m². Det gis ikke høyere tilskudd enn 3 HE til en bolig selv om den har flere rom, eller større areal, enn angitt under stor familieleilighet.
 • Stor familieleilighet HC (3HE og større): Boenhet tilrettelagt for en familie med mer enn ett barn. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK17 (gjeldende byggteknisk forskrift) når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning. Stor familieleilighet omfatter oppholdsrom, kjøkken, to soverom, bad og WC. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av seng. Boenhetens BRA-i bør være på mer enn 55 m². Det gis ikke høyere tilskudd enn 3 HE til en bolig, selv om den har flere rom, eller større areal, enn angitt under stor familieleilighet.
 • HC-bolig med universell utforming: Bolig tilrettelagt for en student med store funksjonsnedsettelser. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK17 når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet, også § 12-9 andre ledd utforming av bad. Flere ulike funksjonsnedsettelser skal ivaretas, inkludert de som har behov for hjelper. Hybelleiligheten må ha oppholdsrom, kjøkken, bad, toalett og egen inngang. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av sengen. Boenheten bør være minst 25 m² .

Ved prosjektering av hybler/hybelleiligheter som er mindre en overnevnte arealkrav, vil Husbanken kreve kompenserende kvaliteter og dispensasjon.

Tilskudd og kostnadsrammer ved oppføring av studentboliger

Det er en forutsetning for utbetaling at Husbanken godkjenner kostnadene.

Utbetaling av tilskudd som er gitt fra Kunnskapsdepartementet behandles etter de retningslinjer og satser som gjelder i tildelingsåret.

Husbanken forvalter tilskuddsordningene på vegne av Kunnskapsdepartementet. Dette omfatter å gi veiledning til den enkelte studentboligbygger, både i forprosjektfasen og under byggeperioden.

Tomtekostnad

Fra 2021 kan utgifter knyttet til tomteerverv holdes utenfor kostnadsrammen ved søknad om godkjennelse.

Fullfinansiering med lån

Husbanken kan gi lån til oppføring av studentboliger som har fått tilskudd til oppføring, og til oppgradering av studentboliger som har fått tilskudd til oppgradering. Boligene må være eid av studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen på tidspunktet for utbetaling av lånet.

(Forskrift om lån fra Husbanken, § 4-2 første ledd)

I tillegg til tilskudd, kan Husbanken gi lån til fullfinansiering av studentboliger. Les mer i Forskrift om lån fra Husbanken (Lovdata.no) og Veileder for lån fra Husbanken.

Festetomt

Dersom prosjektet oppføres på festet tomt, godtar Husbanken prioritet etter tre års forfalt festeavgift. Så lenge Husbanken har pantelån på eiendommen, skal festekontrakten vare minst ut lånets løpetid, pluss 5 år. Alternativt kan festekontrakten stadfeste at denne ikke skal utløpe før husbanklånet er nedbetalt, pluss 5 år.