Veileder for tilskudd til studentboliger

Denne veilederen er til hjelp for studentsamskipnader og studentboligstiftelser som skal søke statlig tilskudd til bygging av studentboliger.
Veilederen er oppdatert per 17. juni 2019.

Ved å klikke på lenkene under kommer du til hvert enkelt kapittel i veilederen. Retningslinjene er gjengitt i farget boks ved innledningen til hvert kapittel. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

 1. Formål
 2. Hvem kan få tilskudd?
 3. Hva kan det gis tilskudd til?
 4. Søknad og fordeling av tilsagn
 5. Boliger tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne
 6. Beregning av tilskudd
  6.1 Definisjon av hybelenheter
  6.2 Tilskudds - og kostnadsrammer ved oppføring av studentboliger
  6.3 Fullfinansiering med lån
 7. Søknad om godkjenning og utbetaling
  7.1 Trinn 1: Godkjenning av forprosjekt  
  7.2 Trinn 2: Godkjenning av oppstart
  7.3 Trinn 3: Godkjenning av ferdigstillelse
 8. Veiledning og oppfølging
 9. Klageadgang
 10. Krav om tilbakebetaling
 11. Saksgang
 12. Definisjoner og begreper

Tilskudd skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet (leiemarkedet).

Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler tilskudd til studentsamskipnader og studentboligstiftelser etter søknad. Tildelingen skjer normalt i januar/februar.

Husbanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det betyr at studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene må søke Husbanken om godkjenning av prosjekter som planlegges oppført med tilskudd. Dersom prosjektet godkjennes, utbetaler Husbanken tilskudd i henhold til gjeldende retningslinje HB 8.B.15.