Klageadgang

Klage på Husbankens vedtak, jamfør paragraf 6, behandles etter reglene i forskrift 31. oktober 2012. nummer 1182 om klagenemd for Husbanken.

(Forskrift § 8)

Klage på Husbankens vedtak behandles etter reglene i Forskrift for klagenemnda for Husbanken av 14. september 1992 nummer 692. Husbankens vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig.

(Retningslinje 8)

Søkeren kan klage på Husbankens vedtak om utmåling, avvisning og avslag på utbetalt tilskudd. Klagen må være skriftlig og inneholde opplysninger om vedtaket og hvilke endringer søkeren ønsker.

Hvis søkeren ikke får medhold i klagen, sender Husbanken den til en uavhengig klagenemnd oppnevnt for Husbankens saker.