Søknad om godkjenning og utbetaling

 

Husbanken behandler søknader om godkjenning av prosjekter og utbetaling av tilskudd.

(Forskrift § 6)

Tilskudd utbetales i tråd med de retningslinjer og satser som gjelder for det året tilskudd ble tildelt. Det er en forutsetning for utbetaling at Husbanken godkjenner kostnadene som søkerne har oppgitt i søknaden. Husbankens søknadsbehandling om utbetaling skjer normalt i tre steg:

 • Trinn 1: Godkjenning av forprosjekt
 • Trinn 2: Godkjenning ved igangsettelse
 • Trinn 3: Godkjenning ved ferdigstillelse

Husbanken tar utgangspunkt i at utbetaling av tilskudd skjer over tre trinn og over 3 år med en utbetaling på henholdsvis 20, 60, og 20 prosent. Husbanken har imidlertid anledning til å avvike fra denne utbetalingsprofilen.

Utbetaling av trinn 1

For å få godkjent og utbetalt første del av tilskuddet må forutsetningene i tilsagnet og kravene til dokumentasjon være oppfylt. Søknad til trinn 1 skal ha vedlagt eller omtale av

 • status for avtale eller godkjenning fra kommune
 • fasade- og plantegninger
 • situasjonsplan
 • antall hybelenheter som er planlagt
 • antall hybelenheter som er tilgjengelig for funksjonshemmede
 • kostnadsoverslag med beregninger for FDV-kostnader og husleie
 • informasjon om hvordan leiepriser er beregnet
 • oversikt over eksisterende antall hybelenheter på studiestedet som er tilrettelagt for studenter med redusert funksjonsevne
 • omtale av de valg som er gjort
 • firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Opplysninger om byggestart skal dere sende til Husbanken så snart byggingen faktisk har startet.

Utbetaling av trinn 2

For å få godkjent og utbetalt tilskudd trinn 2 må søknaden være vedlagt:

 • opplysninger om bekreftet byggestart (dato)
 • gjeldende og bindende kontrakt med entreprenør, herunder opplysninger om entrepriseform
 • omtale av kostnadene pr hybelenhet og leiepriser pr. hybelenhet
 • fasade- og plantegninger og situasjonsplan hvis det er foretatt korrigeringer etter opprinnelig
 • godkjenning
 • eventuelle andre krav som fremkommer i godkjenningen av trinn 1
 • firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Utbetaling av trinn 3

For å få godkjent og utbetalt tilskudd til trinn 3 må søknaden være vedlagt:

 • prosjektregnskap revidert av studentsamskipnadens revisor 
 • ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
 • oversikt over faktiske leiepriser på de ulike studentboligene
 • FDV plan for de første 10 årene
 • kopi av tinglyst urådighetserklæring
 • firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Skjema for Erklæring om urådighet finnes på Husbanken.no

Studentsamskipnadene må levere tilbake mottatte tilsagn hvis byggingen ikke er igangsatt innen fire år etter at de mottok tilsagn om tilskudd. Det betyr at Husbanken skal ha mottatt søknad om utbetaling av trinn 2.

Samskipnadene må årlig rapportere om tilskudd som ikke kan realiseres før statsbudsjettet fremlegges. Departementet kan kreve tilbake tilskudd som tilskuddsmottakerne ikke kan sannsynliggjøre at vil bli benyttet. Mottakerne skal orientere Husbanken og departementet skriftlig ved tilbakelevering av tilskudd som ikke vil bli benyttet.

Mottakerne av tidligere gitte tilsagn om tilskudd kan søke departementet om å omdisponere tilskuddene til andre prosjekter.
Prosjekter som har fått tilskudd kan finansieres med lån fra Husbanken.

Mer informasjon om muligheter for lån i Husbanken finnes i forskrift om lån fra Husbanken (se kapittel 4 om studentboliger og veileder for lån fra Husbanken).
(https://husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/studentboliger/)

Dersom prosjektet oppføres på en festet tomt godtar Husbanken prioritet etter tre års forfalt festeavgift. Så lenge Husbanken har pantelån på eiendommen, skal festekontrakten vare minst ut lånets løpetid, pluss 5 år. Videre skal det framgå av festekontrakten at festeretten ikke kan sies opp, heves eller avvikles på annen måte, uten samtykke fra Husbanken. Festekontrakten skal tinglyses (jamfør låneforskriften paragraf 7-5 tredje ledd).

(Retningslinje 6)

Når Husbanken godkjenner trinn 1, skal det samtidig foreligge et vedtak om at boligen skal brukes av personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter, jamfør husleielovens § 11–2.

Når prosjekteier har bestemt seg for å gjennomføre et byggeprosjekt, og prosjektet skal delfinansieres med tilskudd, søker prosjekteier Husbanken om å godkjenne og utbetale tilskuddet.

Prosjekteier må legge ved ovennevnte dokumentasjon ved søknad om utbetaling av trinn 1, 2 og 3. 

Når dere søker om utbetaling trinn 3, må dere gi en kort beskrivelse av prosjektet. Beskrivelsen skal inneholde opplysninger om hvem som har vært arkitekt, utførende og så videre. Dere må også oppgi størrelse på prosjektet, antall hybelleiligheter (HE), prosjektkostnader og snittet i husleie for de forskjellige hybelenhetene.

Anbefalte tiltak i forprosjektarbeidet

I forbindelse med forprosjektarbeidet anbefaler Husbanken at dere gjennomfører en behovsanalyse. Dette bør dere også ha gjort ved fordelingen mellom hybelleiligheter, parleiligheter, bofellesskap og forskjellige typer familieleiligheter. For å sikre god planlegging bør dere benytte antall studenter, alder, sivilstatus og planer for campusutvikling.

Avvik fra utbetalingsprofil

Husbanken har anledning til å avvike fra utbetalingsprofilen i det enkelte prosjekt, dersom særlige forhold tilsier det, og hensynet til utbetalinger til andre godkjente prosjekter tillater det.

Festetomt

Som alternativ til festekontrakt som beskrevet i retningslinjene, kan festekontrakten stadfeste at denne ikke skal utløpe før husbanklånet er nedbetalt, pluss 5 år.