6. Søknad om godkjenning og utbetaling

 

Husbanken behandler søknader om godkjenning av prosjekter og utbetaling av tilskudd.

(Forskrift § 6)

Utbetaling av tilskudd som er gitt fra Kunnskapsdepartementet behandles etter de retningslinjer og satser som gjelder det enkelte tildelingsåret. Det er en forutsetning for utbetaling at Husbanken godkjenner kostnadene og søkerne skal gi en detaljert oversikt over kostnadene. En viser til de gjeldende søknadsskjemaer for krav som stilles for godkjenning og utbetaling.

Husbankens søknadsbehandling skjer normalt i tre steg:

 • Trinn 1: godkjenning av forprosjekt
 • Trinn 2: godkjenning ved oppstart
 • Trinn 3: godkjenning ved ferdigstillelse

Husbanken tar utgangspunkt i at utbetaling av tilskudd skje over tre trinn og over 3 år med en utbetaling på henholdsvis 20, 60, og 20 prosent. Husbanken har imidlertid anledning til å avvike fra denne utbetalingsprofilen.

Utbetaling av trinn 1

For å få godkjent og utbetalt første del av tilskuddet må forutsetningene i tilsagnet og kravene til dokumentasjon være oppfylt. Søknad til trinn 1 skal ha vedlagt eller omtale av

 • status for avtale eller godkjenning fra kommune
 • fasade- og plantegninger
 • situasjonsplan
 • antall hybelenheter som planlegges
 • kostnadsoverslag med beregninger for FDV-kostnader og husleie
 • informasjon om hvordan leiepriser beregnes
 • oversikt over eksisterende antall hybelenheter på studiestedet som er tilrettelagt studenter med redusert funksjonsevne
 • omtale av de valg som er gjort
 • firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Opplysninger om byggestart skal sendes Husbanken så snart byggingen faktisk har startet.

Utbetaling av trinn 2

For å få godkjent og utbetalt tilskudd trinn 2 må søknaden være vedlagt:

 • opplysninger om bekreftet byggestart (dato)
 • gjeldende og bindende kontrakt med entreprenør, herunder opplysninger om entrepriseform
 • omtale av kostnadene pr hybelenhet og leiepriser pr. hybelenhet
 • fasade- og plantegninger og situasjonsplan hvis det er foretatt korrigeringer etter opprinnelig
 • godkjenning
 • eventuelle andre krav som fremkommer i godkjenningen av trinn 1
 • firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Utbetaling av trinn 3

For å få godkjent og utbetalt tilskudd til trinn 3 må søknaden være vedlagt:

 • prosjektregnskap revidert av studentsamskipnadens revisor 
 • ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
 • oversikt over faktiske leiepriser på de ulike studentboligene
 • FDV plan for de første 10 årene
 • kopi av tinglyst urådighetserklæring
 • firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Skjema for Erklæring om urådighet finnes på Husbanken.no

Departementet legger til grunn at studentsamskipnadene innen fire år fra tilskuddene er gitt skal ha satt i gang bygging av studentboligene, jf. omtale i St. prp. nr. 1 (2006–2007) og (2007–2008).

Studentsamskipnadene må tilbakebetale tilskuddene hvis de ikke er benyttet innen fire år.

Husbanken krever en årlig rapportering av status for hvordan tidligere gitte ubenyttede tilskudd planlegges anvendes. Dette kreves normalt i forbindelse med den årlige utlysningen av søknad om statstilskudd. Departementet kan kreve tilbake tilskudd hvor tilskuddsmottakerne ikke sannsynlig gjør at tilskuddene vil bli benyttet til det prosjektet som det er søkt om. Mottakerne skal orientere Husbanken og departementet skriftlig ved tilbakelevering av tilskudd som ikke vil bli benyttet.

Mottakerne av tidligere gitte tilsagn kan søke Departementet om å omdisponere tidligere gitte tilskudd til andre prosjekter.

Prosjekter som har fått tilskudd kan finansieres videre med lån fra Husbanken.

Mer informasjon om muligheter for lån i Husbanken finnes i forskrift om lån fra Husbanken (se kapittel 4 om studentboliger og veileder for lån fra Husbanken.)

Dersom prosjektet oppføres på en festet tomt godtar Husbanken prioritet etter tre års forfalt festeavgift. Så lenge Husbanken har pantelån på eiendommen, skal festekontrakten vare minst ut lånets løpetid, pluss 5 år. Videre skal det framgå av festekontrakten at festeretten ikke kan sies opp, heves eller avvikles på annen måte, uten samtykke fra Husbanken. Festekontrakten skal tinglyses. (Jf. låneforskriften paragraf 7-5 tredje ledd).

(Retningslinje 6)

Når Husbanken godkjenner trinn 1, skal det samtidig fattes vedtak om at boligen skal brukes av personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter, jf. husleielovens § 11–2.

Når prosjekteier har bestemt seg for å gjennomføre et byggeprosjekt, og prosjektet skal delfinansieres med tilskudd, søker prosjekteier Husbanken om å godkjenne og utbetale tilskuddet.

Prosjekteier må legge ved ovennevnte dokumentasjon ved søknad om utbetaling av trinn 1, 2 og 3. Alle vedleggene må følge søknaden, dette er viktig for å unngå forsinkelse i saksbehandlingen.

Når det søkes om utbetaling trinn 3, må dere gi en kort beskrivelse av prosjektet. Beskrivelsen skal inneholde opplysninger om hvem som har vært arkitekt, utførende, etc. Dere må også oppgi størrelse på prosjektet, antall HE, prosjektkostnader og snitt husleie for de forskjellige boenhetene.

Anbefalte tiltak i forprosjektarbeidet

I forbindelse med forprosjektarbeidet anbefaler Husbanken at følgende tiltak vurderes:

 • Behovsanalyse
  Når nye studentboligprosjekter planlegges kan det være nyttig å kartlegge behovet for boenheter. Det samme gjelder fordelingen mellom hybelleiligheter, parleiligheter, bofellesskap og forskjellige typer familieleiligheter. Statistisk materiale, fra lærerstedet, og andre kilder, kan gi oversikt over antall studenter, deres alder, hjemstedsadresser, sivilstand og om de har barn. Statistikken kan også si noe om forventede endringer i studentmassen.

Veiledning til Retningslinjer 6. Søknad og godkjenning av utbetaling, tredje avsnitt

Husbanken har anledning til å avvike fra utbetalingsprofilen i det enkelte prosjekt, dersom særlige forhold tilsier det, og hensynet til utbetalinger til andre godkjente prosjekter tillater det.