Veiledning og oppfølging

Husbanken skal gi råd til studentsamskipnadene og har ansvaret for å følge opp prosjektene gjennom hele byggeprosessen for å sikre at fastsatte vilkår for tilskuddet etterleves.

(Forskrift § 7) 

Husbanken skal følge opp prosjektene for å sikre at fastsatte vilkår for tilskuddet etterleves. Husbanken stiller seg til rådighet for å hjelpe studentsamskipnadene i søknadsprosessen gjennom å delta på ett eller flere byggemøter underveis.

Husbanken skal som hovedregel gjennomføre en sluttbefaring før utbetaling av det siste tilskuddet, altså trinn 3.Sluttbefaring er ikke en kontroll etter plan- og bygningsloven, men en sjekk av at prosjektet er gjennomført etter intensjonen og de forutsetninger som er gitt Husbanken ved søknad om utbetaling av trinn 2. Prosjekteier skal melde fra til Husbanken dersom det oppstår avvik som har konsekvenser for utførelsen, kostnader og fremdriften.

(Retningslinje 7) 

Studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene må knytte til seg profesjonelle aktører i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene. Husbankens oppgave er å veilede/gi råd i søknads- og byggeprosessen, for å sikre at prosjektene samsvarer med retningslinjene for tilskudd til studentboliger.