Lån og tilskudd til studentboliger

Lån og tilskudd til studentboliger skal bidra til å gi studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler i Norge et rimelig og forutsigbart boligtilbud, som et supplement til det private boligmarkedet.

Husbanken kan gi lån og tilskudd til

  • å bygge nye studentboliger
  • en kombinasjon av kjøp og ombygging til studentboliger (ikke kun eierskifte)
  • å oppgradere eksisterende studentboliger

Husbanken kan som hovedregel bare gi lån til prosjekter som allerede har fått innvilget tilskudd til studentboliger. Lån og tilskudd til studentboliger er det derfor kun Studentsamskipnaden og Studentboligstiftelsen som kan få.

Som et unntak fra hovedregelen kan Studentsamskipnaden i spesielle tilfeller søke om lån uten å ha fått tilskudd. Da er det Kunnskapsdepartementet som vurderer søknaden. 

Kunnskapsdepartementet sender invitasjon til studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene om å søke tilskudd. Invitasjonen går som regel ut få dager etter at regjeringa har lagt fram budsjettforslaget sitt.  

Søknader sendes til Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken. Søknadsfristen blir gitt av Kunnskapsdepartementet gjennom søknadsinvitasjonen.

Kunnskapsdepartementet prioriterer boligprosjekter som allerede har startet opp.

Husbanken står for videre saksbehandling av søknadene.

Kunnskapsdepartementet fordeler tilskuddsmidler til å bygge studentboliger hvert år. Hvor mange tilsagn om tilskudd som blir gitt, avhenger av størrelsen på tilsagnsramma i den enkelte budsjettermin. Kriteriene for å fordele tilsagn er blant annet

  • dekningsgraden for studentboliger på studiestedet
  • situasjonen på det private hybelmarkedet
  • tall på utenlandsstudenter og tilflyttede studenter ved studiestedet
  • andre særskilte faktorer knyttet til studiestedet

Prosjektene som får tilskudd blir fullfinansiert i Husbanken. Forutsetningene for det er at

  • de tekniske og miljømessige kravene i TEK17 er oppfylt
  • våre generelle bankfaglige krav er oppfylt

Se flere krav og detaljer i Veileder for lån fra Husbanken kapittel 4 og i TEK17.

Veileder, forskrift og retningslinjer

Annen informasjon