3. Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til:

  1. oppføring av studentboliger.
  2. kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger.
  3. rehabilitering av eksisterende studentboliger i særlige tilfeller.

(Forskrift § 3)

Med oppføring av nye studentboliger forstås etablering av studentboliger som bidrar til å nettoøkning av antall hybelenheter. Tilskudd gis pr. enhet av nye hybler (Hybelenheter, HE).

Normalt gis det ikke tilskudd til rehabilitering av eksisterende studentboliger. Det kan imidlertid gis tilskudd til rehabilitering i særlige tilfeller. Med særlige tilfeller menes verneverdige og fredede bygninger.

Studentsamskipnader eller studentboligstiftelsene som ikke har ivaretatt sitt ansvar ved å drive verdibevarende vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplan og intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler for bygningsmassen er ikke berettiget til tilskudd.

I veilederen gis eksempler på hva som oppfattes som forsømt vedlikehold.

Ferdigstilte prosjekter, som allerede er tatt i bruk og som tilfredsstiller de tekniske og økonomiske krav kan motta tilskudd i ettertid. Muligheten til å motta tilskuddet i ettertid er begrenset til ett år etter ferdigattest.

Som omtalt i teknisk forskrift er det for prosjekter som mottar tilskudd tilstrekkelig at 20 prosent av boenhetene oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet.

I tillegg til kravet om at 20 prosent av boenhetene må oppfylle kravene til tilgjengelig boenhet, må det dokumenteres at studiestedet har tilfredsstillende tilbud av boliger tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne. I forbindelse med godkjenning av søknad på trinn 1 og trinn 2 må det dokumenteres at tilfredsstillende tilbud foreligger, og at studentsamskipnaden/stiftelsen forplikter seg til å bygge om studentboliger tilpasset til studenter med nedsatt funksjonsevne ved behov. Dersom det eksisterer et udekket behov for boliger tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne, og prosjektet ikke bidrar til å øke antallet, kan Husbanken avslå søknaden.

Etter PBL § 19‐2 er det et selvstendig vilkår for å kunne gi dispensasjon, at formålet det dispenseres fra ikke blir tilsidesatt og at fordelen er klart større enn ulempene ved en samlet vurdering.

Hvis dekningsgraden for tilrettelagte HE overstiger 20 % i tidligere byggetrinn/ eksisterende bygningsmasse kan det aksepteres en lavere andel tilrettelagte HE i nye prosjekt.

Det finnes eksempler på prosjekter som har fått dispensasjon fra krav i TEK17 ved at det i stedet er etablert fullverdige universelt utformede toalett på inngangsplan og i tilknytning til fellesarealer. Husbanken kan godta kompenserende løsninger, men det forutsettes da dokumentasjon i form av en skriftlig dispensasjon fra kommunen.

Husleien for studenthybler som er tilpasset studenter med nedsatt funksjonsevne skal ikke under noen omstendighet settes høyere enn husleien for ordinære hybelenheter

(Retningslinje 3)

Kunnskapsdepartementet kan også gi tilskudd til kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger. Studentsamskipnader som vil oppgradere/bygge om studentboliger som ikke oppfyller dagens krav, eller som av andre årsaker ikke er egnet som studentbolig, kan også få tilskudd.

På utbetalingstidspunktet må boligene være eid av studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen.