Boliger tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne

Studiestedet skal ha et tilfredsstillende tilbud av boliger tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne. Hver enkelt studentsamskipnad må vurdere behovet for slike boliger. I forbindelse med godkjenning av forprosjektet skal studentsamskipnadene dokumentere at de har et tilfredsstillende tilbud. Med tilfredsstillende tilbud mener vi at minimum 20 prosent av alle hybelenhetene i alle byggetrinn på studiestedet er tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Nedsatt funksjonsevne kan være knyttet til bevegelse, orientering og/eller miljøpåvirkning.

Husbanken kan avslå søknaden hvis det eksisterer et udekket behov for tilrettelagte boliger, og prosjektet ikke bidrar til å øke antallet boliger tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Når studentsamskipnaden vurderer sitt behov for tilrettelagte studentboliger, skal tre kriterier legges til grunn:

  • bevegelse
  • syn, hørsel og kognitiv svikt
  • miljø

Orientering omfatter syn, hørsel og kognitiv svikt

Nedsatt synsevne varierer fra ulike former for synshemming til total blindhet. Sviktende syn kan innebære problemer med å orientere seg, og med å oppfatte visuell informasjon. Oversiktlige planløsninger gjør det enklere å orientere seg i bygningen. Det samme gjør god visuell informasjon og belysning.

Redusert hørselsevne varierer fra ulike grader av nedsatt hørsel til total døvhet. Konsekvensene av nedsatt hørsel er mange og forskjellige. Tiltak som ivaretar akustiske hensyn og riktig lyssetting bør vektlegges.

Personer med kognitiv svikt er en svært heterogen gruppe som har redusert evne til å forstå omgivelsene. Viktige tiltak er utforming av bygg og uteområder slik at de blir forståelige og lesbare.

Miljø

Nedsatt toleranse for luftforurensinger og allergifremkallende stoffer går under samlebegrepet miljøhemminger. Det omfatter astmatikere, allergikere, lungesyke og personer med andre former for nedsatt immunforsvar. For denne gruppa er det viktig med riktig materialbruk, ren inneluft og utforming som letter renholdet.

Hva er universell utforming?

Universell utforming betyr å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning (NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet)

Universell utforming handler om å gjøre både bolig, bygning og utearealer tilgjengelig for alle. Når dere skal planlegge etter prinsippet om universell utforming er det viktig at alle ledd deler en grunnforståelse for hva det innebærer å bygge for alle. Det betyr at oppdragsgiver/prosjekteier, utbygger og driftsansvarlig må inkluderes i byggeprosessen.

Enkelte personer kan ha flere funksjonsnedsettelser. Det er derfor viktig å tenke helhetlig i planleggingen. På samme måte som god bygningsmessig utforming kan redusere bruk av tekniske hjelpemidler, kan også bruk av teknologi og tekniske hjelpemidler erstatte bygningsmessige tiltak. Disse forholdene bør aktørene veie opp mot hverandre i planleggingen.

Byggeteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) bruker begrepet tilgjengelighet og brukbarhet når det gjelder private boliger, og begrepet universell utforming blir brukt når det gjelder nye bygg, anlegg og uteområder som er rettet mot allmenheten. Forskriften beskriver minimumskriterier som gjelder alle typer boliger.

Det er et politisk ønske å bygge rimelige og kvalitetsmessig gode studentboliger. De generelle kravene i TEK17 gjør det vanskelig å bygge studentboliger innenfor de gjeldende kostnadsnormene. Fra 1. april 2012 ble det derfor gjort unntak fra kravene om tilgjengelighet i studentboliger. Unntaket gjelder når studentsamskipnader og studentboligstiftelser bygger studentboliger med tilskudd til studentboliger (etter forskrift av 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger):

  • Det holder at 20 prosent av boenhetene i hvert bygg oppfyller kravene til tilgjengelighet.
  • Det skal være tilgang til HC-toalett i hver etasje i bygning med krav om heis jamfør § 12-9 første ledd

I tillegg gjelder unntak fra TEK17 på følgende punkter:

  • Snusirkel i tilgjengelig boenhet skal være minimum 1,3 m i diameter jamfør § 12-8 første ledd bokstav b.
  • Det er ikke krav om sportsbod jamfør § 12-10 annet ledd, men det skal være tilstrekkelig oppbevaringsplass for mat og klær i boenheten.
  • Lydkrav jamfør § 13-6 andre ledd.