4. Fordeling av tilsagn

Departementet behandler søknader og vedtar tilsagn om tilskudd til studentboliger.

(Forskrift §4)

Kunnskapsdepartementet kunngjør tilskuddsordningen og inviterer til søknader et eget brev.

Søknadsfristen blir satt av departementet. Antall tilsagn som kan gis avhenger av størrelsen på tilsagnsrammen i det enkelte budsjettår. Kriterier for fordeling av tilsagn er blant annet dekningsgraden for studentboliger på studiestedet, situasjonen på det private hybelmarkedet, antallet utenlandsstudenter og når prosjektet kan igangsettes.

Søknaden sendes Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken.

Husbanken står normalt for den innledende delen av søknadsbehandlingen og gir en rådgivende innstilling til Kunnskapsdepartementet som prioriterer prosjektene.

(Retningslinje 4) 

Stortinget bevilger årlig tilskuddsmidler til studentboligbygging. Størrelsen på bevilgningen varierer fra år til år.

Departementet legger til grunn at studentsamskipnadene innen fire år fra tilskuddene er gitt skal ha satt i gang bygging av studentboligene, jamfør omtale i stortingsproposisjon nummer 1 (2006-2007) og (2007-2008). Tilskudd som ikke er realisert innen fire år kan bli omfordelt til andre boligprosjekter.

Med bygging og realisering menes her minst godkjenning av trinn 1.

Studentsamskipnadene må derfor ved søknad om nye tilskudd vurdere hvor raskt prosjektene kan realiseres.

Invitasjonen om å søke om tilsagn for kommende budsjettår vil normalt gå ut kort tid etter at regjeringen har fremmet sitt budsjettforslag. Fristen for å søke vil normalt være medio januar året etter.

Husbanken står for videre saksbehandling av søknadene, jamfør punkt 7.

Tildeling og prioritering

Husbanken går gjennom søknadene og leverer en rådgivende innstilling til Kunnskapsdepartementet. Departementet prioriterer mellom prosjektene og gir tilsagn om tilskudd til et gitt antall hybelenheter (HE). Tildeling av tilskudd vil normalt foretas i februar i budsjettåret.

Studentboliger og Byggteknisk forskrift (TEK17)

Forutsetningene for at studentboligene kan bygges med unntak for TEK17 er at de har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger etter forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd. Unntakene gjelder også for andre studentboliger dersom det tinglyses en heftelse på eiendommen om at boligen skal brukes til utleie for studenter i minimum 20 år.