Fordeling av tilsagn

Departementet behandler søknader og vedtar tilsagn om tilskudd til studentboliger.

(Forskrift §4)

Kunnskapsdepartementet kunngjør tilskuddsordningen og inviterer til søknader i et eget brev med en søknadsfrist. Antall tilsagn avhenger av tilsagnsrammen i det enkelte budsjettår. Kriterier for fordeling av tilsagn besluttes av departementet for det enkelte budsjettår.

Søknaden sendes Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken.

Husbanken står for søknadsbehandlingen og gir en rådgivende innstilling til departementet, som beslutter hvilke prosjekter som skal få tilskudd.

Departementet og Husbanken legger til grunn at studentsamskipnadene skal ha satt i gang bygging av studentboligene innen fire år fra tilsagn er gitt, jamfør omtale i Proposisjon til Stortinget nummer 1 (2006–2007) og (2007–2008).

(Retningslinje 4) 

Med igangsatt bygging, mener vi godkjenning og utbetaling av trinn 2. Les mer om dette i kapittel 6. Søknad om godkjenning og utbetaling.

Tildeling og prioritering

Invitasjonen om å søke om tilsagn for kommende budsjettår, vil normalt gå ut kort tid etter at regjeringen har fremmet sitt budsjettforslag. fristen for å søke vil normalt være medio januar året etter.

Husbanken står for den videre saksbehandlingen av søknaden.

Husbanken gir en rådgivende innstilling til Kunnskapsdepartementet. Departementet beslutter fordelingen av tilskudd og gir tilsagn til et gitt antall hybelenheter (HE). 

Studentboliger og Byggteknisk forskrift (TEK17)

Forutsetningene for at studentboligene kan bygges med unntak står nærmere beskrevet i §1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak under punkt 6 og 7.