Formål med tilskudd til studentboliger

Ordningen skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet.

(Forskrift § 1)

Studentboliger er utleieboliger med begrenset botid, jamfør husleielovens § 11-2, og viser til bygningstype 152 - Studenthjem/studentboliger i Standard for bygningstype / Matrikkelen 2000.

Studentboliger skal være funksjonelle, ha god standard og være bygd i henhold til gjeldende lovverk. Bestemmelsene i gjeldende byggteknisk forskrift (TEK 17) angir de tekniske minimumskravene for denne bygningstypen.

For å motta tilskudd må studentboligene også oppfylle de krav Husbanken stiller til utforming.

(Retningslinjer 1)