1. Formål

Ordningen skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet.

(Forskrift § 1)

Studentboliger er utleieboliger med begrenset botid, jf. husleielovens § 11-2. Studentboliger skal være funksjonelle, ha god standard og være bygd i henhold til gjeldende regelverk. Som beskrevet i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift, 1-2, ledd 6) er det i bygninger som oppføres som studentboliger med tilskudd til studentboliger tilstrekkelig at 20 prosent av boenhetene oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet.

Det gjelder ikke krav om bod for studentboliger. Det er krav om tilgang til toalett (som oppfyller paragraf 12-9 første ledd) i hver etasje i bygninger som har krav om heis.

Unntakene fra Byggteknisk forskrift (TEK) gjelder også for andre studentboliger dersom det tinglyses en heftelse på eiendommen om at boligen skal benyttes til utleie for studenter i minst 20 år fra ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det skal dokumenteres at heftelsen er tinglyst og dokumentasjonen skal være godtatt av kommunen før det gis tillatelse om igangsetting. Kunnskapsdepartementet er rettighetshaver til heftelsen.

(Retningslinjer 1)