Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Størrelsen på rentekompensasjonen

Den årlige bevilgningen følger av de forpliktelsene som er knyttet til godkjente prosjektkostnader, gitt av Husbanken etter fullmakt fra departementet.

Fordelingen av investeringsrammen mellom kommunene skjer etter en fordelingsnøkkel gitt av departementet.

Det beregnes rentekompensasjon fra den dato Husbanken godkjenner søknad om prosjektkostnader. Beregningen foretas i tråd med § 8.3 i forskrift om lån fra Husbanken.

(Forskriftens § 4)

Rentekompensasjonen beregnes ut fra godkjente prosjektkostnader i de enkelte prosjekter, begrenset oppad til kommunens investeringsramme.

Rentekompensasjonen beregnes fra den datoen Husbanken godkjenner prosjektkostnaden, basert på rentesatser fastsatt i § 8-3 i forskrift om lån fra Husbanken.

Finansiering av prosjekter

Det er ikke et krav at prosjektet er finansiert med lån for å få rentekompensasjon. Kommunene står fritt til å velge om finansieringen skal skje med eller uten opptak av lån, og de kan velge fritt hvilken låneinstitusjon som skal benyttes. Husbanken skal forvalte ordningen, men Husbanken gir ikke lån til disse tiltakene.

Beregning av tilskuddet

Rentekompensasjonen blir beregnet med utgangspunkt i et serielån med 20 års løpetid og flytende rente i Husbanken, inkludert 5 års avdragsfri periode og halvårlige terminer.

Etter den avdragsfrie periodens utløp, reduseres beregningsgrunnlaget gradvis med 1/15 per år.

Investeringsrammen

Kommuner har fått en individuell investeringsramme som er fastsatt av departementet. Rammen gjelder for hele investeringsperioden på 8 år.

Utbetaling

Husbanken utbetaler rentekompensasjonen til kommunen én gang per år i midten av desember.