Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Formål

Rentekompensasjonen skal stimulere til investeringer i læringsarenaer, utstyr og inventar som bidrar til mer praktisk og variert opplæring i skolen.

Ordningen skal bidra til at elever på 5.-10. trinn får gode læringsarenaer tilrettelagt for praktisk læring.

(Forskriftens § 1)

Læringsarenaene trenger ikke være direkte koblet til de praktiske og estetiske fagene i skolen. Praktisk læring kan foregå i alle fag, på læringsarenaer inne og ute.

Selv om målgruppen for tiltakene er elever på 5.-10. trinn, vil også elever på 1.- 4. trinn kunne dra nytte av tiltakene, da de ofte benytter seg av de samme læringsarenaene.