Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Rentekompensasjon til læringsarenaer, utstyr og inventar

Det kan gis rentekompensasjon ved investeringer i følgende tiltak:

 1. Oppgradering av eksisterende læringsarenaer inne
 2. Oppgradering eller nyetablering av skolens utearealer, eller tilrettelegging av naturområder i skolens nærområde
 3. Mindre nybygg knyttet til en eksisterende skole
 4. Anskaffelser av utstyr og inventar

Anskaffelsene må være klassifisert som en investeringsutgift etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 2-2 og god kommunal regnskapsskikk.

Målgruppen skal være elever på 5.-10. trinn, og tiltakene skal være i tråd med ordningens formål.

(Forskriftens § 3)

Selv om målgruppen for tiltakene er elever på 5.-10. trinn, vil også elever på 1.- 4. trinn kunne dra nytte av tiltakene, da de ofte benytter seg av de samme læringsarenaene. Ordningen inkluderer ikke bygging av helt nye skoler eller deler av innendørs areal i nye skolebyggprosjekter. Prosjekter knyttet til utearealet ved nye skolebygg kan omfattes av ordningen gitt at de oppfyller formålet.

I det følgende gis det eksempler på områder for investeringer og tiltak innenfor de ulike kategoriene.

 1. Oppgradering av eksisterende læringsarenaer inne
  Spesialrom for de praktiske og estetiske fagene er særlig aktuelt. Det kan for eksempel være mat- og helseavdeling, kunst- og håndverkssaler, verksteder, kroppsøvingssaler eller musikkrom. Andre læringsarenaer innendørs kan være laboratorium eller skolebibliotek. Også arealer til felles tverrfaglig bruk som en scene eller atrium kan være innenfor ordningen.
 2. Oppgradering eller nyetablering av skolens utearealer, eller tilrettelegging av naturområder i skolens nærområde
  Eksempler kan være å etablere en skolehage, klatreapparat/lekeplass, hinderløype eller utekjøkken. Tilrettelegging av naturområder i skolens nærområde kan for eksempel handle om å lage en natursti eller andre tiltak for å kunne bruke naturen som aktivitets- og læringsarena.
 3. Mindre nybygg knyttet til en eksisterende skole
  Typiske eksempler kan være verksted (som tilbygg eller frittstående bygg), drivhus, lavvo, gapahuk, utebod (til lagring av utstyr som brukes til opplæringsformål), grillhytte/utekjøkken.
 4. Anskaffelser av utstyr og inventar
  Eksempler kan være større og kostbare maskiner og verktøy som båndsag eller dreieskive, inventar som sløyd- eller arbeidsbenker til verksteder, komfyrer til skolekjøkken, musikkinstrumenter, utstyr til multimedierom, forsøksutstyr til realfagsrom eller utstyr til fysisk aktivitet og friluftsliv.