Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Hvem kan søke rentekompensasjon?

Kommuner kan søke om rentekompensasjon til prosjekter ved en eller flere av sine grunnskoler.

Kommuner kan også søke rentekompensasjon på vegne av private grunnskoler med statstilskudd i egen kommune.

Det kan kun søkes om rentekompensasjon for prosjekter som ikke er ferdigstilt per 6. oktober 2023.

(Forskriftens § 2)

 

Kommunen har muligheten til å søke om rentekompensasjon for egne skoler og på vegne av private skoler med statstilskudd. Dersom kommunen søker på vegne av en privat skole, må kommunen undersøke om skolen har statlige tilskudd, før søknaden sendes inn til Husbanken.

Det er opp til kommunene å vurdere hvor behovet er størst, og deretter prioritere hvilke tiltak eller prosjekter de ønsker å søke rentekompensasjon for, innenfor egen investeringsramme.

Rentekompensasjonen blir utbetalt direkte til kommunen, også i tilfeller der kommunen har søkt på vegne av en privat skole.