Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Søknad og saksgang

Søknad om tilsagn og godkjenning av prosjektkostnad sendes Husbanken.

Husbanken organiserer søknadsmottak og utbetaler den årlige rentekompensasjonen innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon.

(Forskriftens § 5)

Kommunen søker om rentekompensasjonen elektronisk og må opplyse om hvilke tiltak som skal gjennomføres, prosjektkostnaden og om prosjektet har fått tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Prosjekt som oppfyller kravene i forskriften og er innenfor kommunens tildelte ramme, vil få et tilsagn fra Husbanken. 

Når prosjektet er ferdig, sender kommunen søknad om godkjenning av prosjektkostnadene til Husbanken. Før søknaden sendes, skal den underskrives av kommunerevisor, som bekrefter å ha gjennomgått og godkjent prosjektregnskapet. Husbanken vil ikke kreve dokumentasjon av kostnadene i det enkelte prosjekt og vil heller ikke selv foreta kostnadskontroll. Dersom prosjektet består av flere delprosjekter, skal søknad om godkjenning av prosjektkostnader sendes når alle delprosjektene er ferdigstilte.

Hvis kostnadene som det søkes godkjenning for, overstiger allerede gitt tilsagn, og det er tilgjengelige midler innenfor kommunens totale investeringsramme, blir kostnadsøkningen godkjent.

Hvis kostnadene som det søkes godkjenning for, overstiger tilsagn som allerede er gitt, og det ikke er tilgjengelige midler innenfor kommunens investeringsramme, kan ikke de godkjente kostnadene for prosjektet økes utover beløpet som er gitt i tilsagnet.

Dersom den årlige tilsagnsrammen til Husbanken er allerede brukt opp, kan kommunen først regne med å få godkjent prosjektkostnadene påfølgende år.

Dersom et prosjekt ikke gjennomføres, annulleres tilsagnet og ubrukt tilsagnsbeløp føres tilbake til kommunenes investeringsramme.