Stor velvilje blant innbyggerne i Beiarn ga resultater

Den lille kommunen Beiarn i Nordland tok imot 50 flyktninger i 2022 etter oppfordring fra IMDi. Med sine 1027 innbyggere betyr det en befolkningsøkning på fem prosent. Jobben med å skaffe boliger har kommunen holdt på med hele veien med en engasjert ordfører i spissen.

Kommunenavn: Beiarn
Kommunestørrelse: Liten

Det kom mange familier mot slutten av 2022, unge par med eller uten små barn. Den yngste var to år, mens den eldste var 89 år. Alle flyktningene har ulik bakgrunn og behov, så kommunen og innbyggerne har stilt opp og forsøkt å tilpasse seg behovene ut fra de ressursene som er tilgjengelig.

Gikk bredt ut i boligjakten

Til å begynne med brukte de kommunale boliger og små private hus med kommunal tilvisingsrett som stod ledig. Beiarn kommune har solgt ut mye av sin kommunale boligmasse, så de hadde ikke så mange kommunale boliger disponible. Dermed måtte de fri til private boligeiere og tenke kreativt.

Det er få boliger til salgs og leie i Beiarn. Prisene har økt som følge av knapphet på boliger. Kommunen annonserte derfor om noen innbyggere var villige til å leie ut. De brukte kommunens hjemmeside og annonserte etter ledige boliger.

I en liten kommune som Beiarn er det god oversikt over boligsituasjonen. Derfor tok kommunen også direkte kontakt med innbyggere som hadde boliger ledige på kort eller lang sikt. Noen har eneboliger med leilighet som vanligvis leies ut til laksefiskere, men som nå er tatt i bruk til å gi et midlertidig botilbud til flyktningene.

Responsen var god. Resultatet ble at kommunen klarte å bosette alle 50 i løpet av 2022. Leieavtalene som er inngått varierer i innhold, men flyktningene kan disponere boligene så lenge de har behov for det. Kommunen har brukt standard leiekontrakter med makspris på husleie, slik at flyktningene kan klare å forsørge seg økonomisk. 

Fritidsboliger ikke tatt i bruk ennå

I 2022 gjorde regjeringen en rekke midlertidige endringer i lover, forskrifter og annet regelverk, bl.a. i plan- og bygningsloven, for å gjøre det enklere for kommunen å framskaffe boliger til flyktninger.

Beiarn har kartlagt alle fritidsboliger, hvilke som hadde innlagt vann og strøm og hvorvidt de egner seg som primærbolig midlertidig. Fritidsboligene i kommunen er ofte eneboliger som brukes av utflyttede beiarværinger og slekt som har arvet boligene. Fordi Beiarn klarte å fremskaffe ordinære boliger til hele gruppen, var det ikke nødvendig å benytte fritidsboliger med midlertidig omreguleringer i 2022.

Kommunen deler ut informasjon om bostøtte på ukrainsk, og de er behjelpelige for flyktningene som ønsker å søke om bostøtte.

Store avstander gir transportutfordringer

Transport er en stor utfordring i distriktene med lange avstander. Fylkeskommunen har gitt flyktningene gratis buss, slik at de kan komme seg inn til Bodø. De benytter seg ofte av den muligheten.

Beiarn kommune er utstrakt i areal, så egne biler har vært helt nødvendig. Derfor har kommunen hjulpet noen av flyktningene med lån fra kommunen, slik at de kan kjøpe seg en bil. Dette er rentefrie lån som tilbakebetales fra introduksjonsstønad eller egne midler ut fra den den enkeltes betalingsevne. Andre hadde med seg egne biler da de kom.

Husbanken har en egen side med info og veiledning til boliger for flyktninger.