Lån til utleieboliger for kommuner

Lån til utleieboliger skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får et tilfredsstillende sted å bo. Boligene skal ha god standard, funksjonalitet og lokalisering skal passe til beboernes behov.

Husbanken kan gi lån til kommuner som skal bygge, kjøpe eller bygge om andre bygg til boliger for utleie. Dersom en privat virksomhet skal låne for å bygge utleieboliger for vanskeligstilte, må eierne inngå en langsiktig tilvisingsavtale med kommunen. Boligene skal være for personer og familier som ikke har mulighet å skaffe seg en tilfredsstillende bolig på egen hånd eller beholde boligen de har.

Husbanken vurderer søknadene ut fra

  • kommunens behov for utleieboliger 
  • hvor godt prosjektet treffer med formålet 
  • prosjektplanen

Boligen skal være egnet for målgruppen. Antall, lokalisering og det å utforme samlokaliserte boliger for vanskeligstilte skal ikke være til hinder for å oppnå normalisering og integrering i vanlig bomiljø.

Vi anbefaler kommunen å bruke Husbankens dialogverktøy for å planlegge samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger. Det vil gi en oversikt over kvalitetsaspekter i prosjektene og sørge for god dialog mellom partene.

Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/kjøpesum. 

I tillegg har Husbanken følgende kriterier:

  • Lån skal bidra til flere utleieboliger enn de kommunen selv har fra før. 
  • Boligene skal benyttes til å hjelpe vanskeligstilte over en periode på minst 30 år.

Dersom en privat virksomhet skal låne for å bygge utleieboliger for vanskeligstilte, må eierne inngå en langsiktig tilvisingsavtale med kommunen. Det gir kommunen eksklusiv rett til å henvise 40 prosent av boligene i prosjektet i minst 20 år, finansiert med lån fra Husbanken.

Les mer om tilvisingsavtaler