Lån og tilskudd til utleieboliger

Lån og tilskudd til utleieboliger skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får et tilfredsstillende sted å bo. Boligene skal ha god standard, funksjonalitet og lokalisering skal passe til beboernes behov.

Husbanken kan gi lån og tilskudd til private virksomheter som skal bygge eller kjøpe boliger for utleie, etter avtale med kommunen.

Boligene skal være for personer og familier som ikke har mulighet å skaffe seg en tilfredsstillende bolig på egen hånd eller beholde boligen de har.  

Krav og detaljer i Veileder for lån fra Husbanken, kapittel 3 og i TEK17.

Eierne må inngå en langsiktig avtale med kommunen, som gir kommunen eksklusiv rett til å henvise søkere til minst 40 prosent av boligene i prosjektet i minst 20 år, finansiert med lån fra Husbanken.

Her kan du lese mer om tilvisingsavtaler

Tilskuddet blir beregnet per kvadratmeter. Kommunene er delt inn i geografiske grupper, slik at størrelsen på tilskuddet reflekterer de lokale boligprisene. Den maksimale tilskuddsutmålingen tilsvarer en bolig på 80 kvadratmeter.

Forskriften skal sørge for lik behandling av kommuner, og gjøre ordningen mer kostnadseffektiv. Med faste satser for kommunen, kan man bruke en enkel utregning for å se tilskuddsstørrelse og -andel for boliger med ulik størrelse og investeringskostnader.

Kommune­gruppe Tilskudd per kvm P-ROM Maksimal utmåling
Oslo 21 200 1 696 000
Bærum 17 000 1 360 000
Asker, Bergen, Drammen, Frogn, Lørenskog, Nesodden, Rælingen, Lillestrøm, Nordre Follo, Tromsø, Trondheim, Ullensaker, Ås 12 700 1 016 000
Bodø, Gjerdrum, Lier, Lillehammer, Malvik, Moss, Nittedal, Sandnes, Sogndal, Sola, Stavanger, Sunnfjord, Tønsberg, Vestby 11 700 936 000
Alta, Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Færder, Gjesdal, Gjøvik, Hamar, Hammerfest, Hole, Holmestrand, Horten, Hvaler, Hå, Indre Østfold, Kinn, Klepp, Kongsberg, Kristiansand, Melhus, Molde, Nannestad, Nes, Randaberg, Ringerike, Råde, Sandefjord, Skaun, Stjørdal, Stryn, Time, Øvre Eiker, Øygarden, Ålesund 9 600 768 000
Øvrige kommuner 8 500 680 000

Avskrivingstiden er 30 år. Tilskuddet blir avskrevet med 3,3 prosent per fullført år fra utbetalingsdato.

Laster inn kalkulatoren...

Husbanken vurderer søknadene ut fra

  • kommunens behov for utleieboliger 
  • hvor godt prosjektet treffer med formålet 
  • prosjektplanen

Boligen skal være egnet for målgruppen. Antall, lokalisering og det å utforme samlokaliserte boliger for vanskeligstilte skal ikke være til hinder for å oppnå normalisering og integrering i vanlig bomiljø.

Vi anbefaler kommunen å bruke Husbankens dialogverktøy for å planlegge samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger. Det vil gi en oversikt over kvalitetsaspekter i prosjektene og sørge for god dialog mellom partene. 

I tillegg har Husbanken følgende kriterier:

  • Lån og tilskudd skal bidra til flere utleieboliger enn de kommunen selv har fra før. 
  • Boligene skal benyttes til å hjelpe vanskeligstilte over en periode på minst 30 år.
  • Boligene må tilfredsstille kravene i TEK17.

Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/kjøpesum.