Lån til utleieboliger for bransjeaktører

Lån til utleieboliger skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får et tilfredsstillende sted å bo. Boligene skal ha god standard, funksjonalitet og lokalisering skal passe til beboernes behov.

Husbanken kan gi lån til private virksomheter eller kommuner som skal bygge eller kjøpe boliger for utleie. Kommunen inviterer utbyggere til å bygge utleieboliger ved å lyse ut behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider.

Boligene skal være for personer og familier som ikke har mulighet å skaffe seg en tilfredsstillende bolig på egen hånd eller beholde boligen de har. 

Krav og detaljer i Veileder for lån fra Husbanken, kapittel 3 og i TEK17.

Eierne må inngå en langsiktig avtale med kommunen, som gir kommunen eksklusiv rett til å henvise søkere til minst 40 prosent av boligene i prosjektet i minst 20 år, finansiert med lån fra Husbanken.

Her kan du lese mer om tilvisingsavtaler

Husbanken vurderer søknadene ut fra

  • kommunens behov for utleieboliger 
  • hvor godt prosjektet treffer med formålet 
  • prosjektplanen

Boligen skal være egnet for målgruppen. Antall, lokalisering og det å utforme samlokaliserte boliger for vanskeligstilte skal ikke være til hinder for å oppnå normalisering og integrering i vanlig bomiljø.

Vi anbefaler kommunen å bruke Husbankens dialogverktøy for å planlegge samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger. Det vil gi en oversikt over kvalitetsaspekter i prosjektene og sørge for god dialog mellom partene.

I tillegg har Husbanken følgende kriterier:

  • Lån skal bidra til flere utleieboliger enn de kommunen selv har fra før. 
  • Boligene skal benyttes til å hjelpe vanskeligstilte over en periode på minst 30 år.

Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/kjøpesum. 

Søknad og saksgang