Grimstad brukte startlån for å frigjøre utleieboliger

I tillegg til å leie boliger i det private markedet, brukte Grimstad kommune i 2022 startlån aktivt. Beboere i kommunale boliger, som hadde økonomi til å kjøpe sin egen bolig, fikk bistand til dette. Dermed fikk kommunen frigjort flere leieboliger til de 158 flyktningene som kommunen bosatte gjennom 2022.

Kommunenavn: Grimstad
Kommunestørrelse: Stor

Den første måneden etter at krigen i Ukraina startet, stod 70 flyktninger i Grimstad og trengte et sted å bo. En alternativ mottaksplass ble en midlertidig løsning som ga kommunen tid til å reorganisere seg og løse oppdraget. De to foregående årene hadde nemlig kommunen redusert antall medarbeidere i flyktningtjenesten og antall leieforhold i takt med stadig færre flyktninger.

I 2022 anmodet IMDi Grimstad først om å ta imot 29 flyktninger. Det ble revidert til 150. Da hadde kommunen bare to ledige boliger som egnet seg. Men med solid erfaring og gode rutiner, velvillige frivillige og ansatte som "heiv seg rundt" klarte kommunen å bosette 158 flyktninger.

Private leieboliger i vanlige nabolag

De aller fleste boligene ble leid inn fra private. Den praksisen har flyktningetjenesten gode erfaringer med. Spredt bosetting gir god integrering, og flyktningene blir en del av vanlige nabolag. Kommunen tok direkte kontakt med huseiere fra tidligere samarbeid. I tillegg oppfordret ordfører og kommunedirektør befolkningen til å stille opp på dugnaden gjennom oppslag i lokalavisa.

På hjemmesiden til kommunen ble det satt opp eget "Ukrainaområde", der behovet for boliger, møbler og kontakt med flyktningetjenesten ble beskrevet. Folk som hadde bolig kunne klikke seg inn og få informasjon om hvor de skulle henvende seg. Siden bidro til en strøm av folk med bolig og inventar som kontaktet boligkontoret.

Startlån frigjorde flere boliger

Flyktninger som allerede bodde i kommunalt disponerte boliger og som hadde en tilstrekkelig inntekt, fikk tilbud om startlån til å kjøpe sin egen bolig. De tre viktigste kriteriene var at de

  • kunne betjene et lån med utgifter tilsvarende dagens husleie
  • hadde muligheten til å komme i fullt arbeid etter introduksjonsprogrammet
  • hadde spart noe egenkapital fra før

Husleiekontrakt

En privat huseier får en kontrakt med boligkontoret i Grimstad kommune, som igjen fremleier boligen til den flyktningen som skal bosettes. Kontrakten stiller garanti for leieforholdet og huseier forholder seg til kommunen som leietaker i leieperioden.

Jobbsentralen er en nøkkel

I Grimstad er det boligkontoret som har ansvar for å skaffe boliger, tildeler og administrerer kommunale utleieboliger og tildeler startlån. Kommunikasjon med IMDI og kontroll over hvem som skal bosettes ligger hos kvalifiseringstjenesten. Fra kvalifiseringstjenesten kommer det bestilling på boliger til boligkontoret. Jobbsentralen er et arbeids- og aktivitetstiltak som klargjør boligene før innflytting. De tar imot brukte møbler, renser dem og gjør de i stand.

Grimstad har 24 587 innbyggere. I 2023 skal de bosette 180 flyktninger. Med erfaringene fra 2022 er den oppbemannede flyktningtjenesten optimistiske og klare for oppgaven.

Les mer om boliger til flyktninger