Startlån for saksbehandler

Er du saksbehandler i kommunen vil du finne nyttig informasjon og veiledning her.

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. Startlån er for personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Søknader om startlån og tilskudd  fra privatpersoner registreres og behandles i det digitale  saksbehandlingsverktøyet Startskudd. 

Er du privatperson og ønsker å søke startlån finner du informasjon her.

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 

Når du saksbehandler søknader, skal du vurdere hver sak individuelt. I vurderingen inngår følgende spørsmål:  

  • Forventer søkeren å ha langvarige problemer med å finansiere en egen bolig? 
  • Har søkeren hatt mulighet til å spare innenfor husstanden sine økonomiske forutsetninger og utgifter til livsopphold? 

Selv om vilkårene om sparing ikke er oppfylt, kan du gi startlån når

  • husstanden har barn eller særlige sosiale/helsemessige utfordringer, og hensynet til å skape en trygg, god og stabil bosituasjon taler for det 
  • husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
  • boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet 
  • lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.
Det er ikke krav om at søkeren har norsk statsborgerskap. Personer med permanent oppholdstillatelse vurderes på lik linje med norske søkere. 

Les mer om startlån til EØS-borgere, og nordiske borgere i veileder for startlån fra Husbanken.

Startlån kan gis alene eller sammen med tilskudd til boligetablering eller boligtilpasning. Bruk av tilskudd gjør det mulig å finne gode løsninger for flere husstander med store utfordringer eller særskilte behov.

Her finner du veiledere for boligtilskuddene som gjelder for privatpersoner.

Du kan gi lån til å

  • kjøpe bolig
  • utbedre og tilpasse en bolig 
  • bygge ny bolig 
  • refinansier dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen 

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. Lånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering.  

Les mer i Veileder for lån fra Husbanken om formål med startlån, refinansiering, startlån til utbedring og tilpasning, forskjellige typer eierformer.

 

Du kan gi startlån etter en behovsprøving. Du vurderer lånesøkerens behov for startlån og eventuelt tilskudd individuelt. Dersom du oppfatter at lånesøkere har mulighet til å få lån i privat bank, bør du oppfordre vedkommende til å søke vanlig lån.

Kravet til betjeningsevne for startlånet, innebærer at låntaker kan betale de fremtidige boutgiftene. Kravet er ikke det samme som bankenes krav, men du har frarådingsplikt hvis  den fremtidig betjeningsevnen er usikker. 

Utgangspunktet for å beregne lån er husstandens inntekt etter skatt, minus det beløpet som skal dekke husstandens utgifter til livsopphold. Husbanken anbefaler å ta utgangspunkt i SIFOs standardbudsjett, og tilpasse dette til den enkelte husstands økonomiske situasjon. Disponibelt beløp til boutgifter etter fradrag for alle øvrige utgifter, er utgangspunkt for å beregne startlån, når antatte faste utgifter i fremtidig bolig er tatt med.

Du kan lese mer om låneutmåling her.

Utfyllende informasjon om alternativ vurdering finner du i veileder for lån fra Husbanken (PDF). 

Startlån kan gis alene eller sammen med tilskudd til boligetablering eller boligtilpasning. Her finner du veiledere for de tre boligtilskuddene:

Tilskudd til etablering

Tilskudd til tilpasning

Tilskudd til utredning og prosjektering