Årsrapportering i Startskudd

Hvert år skal kommunene rapportere bruk av startlån til Husbanken. Kommunene bør ha mest mulig klart når rapporteringen åpner. Her finner du veiledning til feltene som kommunen skal fylle ut, som kan brukes til å skaffe de nødvendige tallene.

Startskudd holder åpent for rapportering i to uker fra 2. januar. Derfor bør mest mulig være klart fra kommunens side før rapporten skal fylles ut. Nedenfor kan du som jobber med saksbehandling eller økonomi se hva Husbanken ber om i årsrapporteringen, og forberede deg til selve utfyllingen.

Frist for alle kommuner er utgangen av 16. januar 2024.

Alle utbetalte lån skal fortløpende rapporteres i Startskudd. Det kan være lurt å starte allerede nå med en gjennomgang, slik at rapporteringen går enkelt for seg i de to første ukene i januar.

Veiledning til feltene i årsrapporten

Her hentes startlånmidler fra siste årsrapportering.

Her skal du svare ja eller nei til om beløpet er riktig.

Hvis du svarer «nei», vil du få mulighet til å korrigere til riktig beløp. I tillegg må du forklare hvorfor du har rettet beløpet.

Ubrukte tilbakebetalte midler er startlånmidler kommunen fikk utbetalt i rapporteringsåret som ikke har blitt benyttet, men som har blitt tilbakebetalt til Husbanken.

Eksempel: Kommunen søkte og fikk utbetalt kr 50 millioner kroner i startlånmidler i rapporteringsåret, men fant ut at kommunen ikke skal ha mer enn kr 40 millioner kroner. Kommunen tilbakebetalte kr 10 millioner kroner til Husbanken. Ubrukte tilbakebetalte midler er da kr 10 millioner kroner. 

Beløpet er hentet fra Startskudd. Hvis beløpet ikke er riktig, må kommunen gjøre endringer i Startskudd. Hvis beløpet er for høyt, kan det være dobbeltregistreringer. Hvis beløpet er for lite, kan det skyldes manglende registrering av utbetaling(er). Kommunen må inn i Startskudd og gjøre de nødvendige endringene.

Delutbetalinger i Startskudd

De fleste søknadstyper har mulighet for delutbetalinger. I saker med kjøp av konkret bolig, er det ikke mulig å foreta delutbetalinger. I rapporteringen må alt registreres som utbetalt når den siste delutbetaling er utbetalt. Dersom kommunen har saker som vil ha delutbetaling i 2024 må utbetalingen føres i sin helhet på rapporteringsår 2024.

Her skal kommunen oppgi ekstraordinære avdrag/innfrielser kommunen har mottatt fra startlånkunder og hvordan pengene skal benyttes. Enten om de er lånt ut på nytt/skal lånes ut på nytt eller om pengene er tilbakebetalt til Husbanken.

Kommuner har fra 2020 mulighet for å låne ut startlånmidler på nytt.  

Her skal kommunen registrere det enkelte tap, med søkers/kundens fødselsnummer, når lånet ble utbetalt, og tapt beløp i kroner.

Hvis registreringen er feil, kan du endre ved å klikke på blyant-ikonet, eller fjerne med å klikke på ikonkrysset. Du får opp et vindu som du må bekrefte fjerning av det registrerte tapet.

Restanse er en gjeldspost som ikke er betalt. Det er et ubetalt beløp som har gått til forfall, over betalingsfristen. En restanse kan dermed bli gjenstand for inkasso.

Oppgi saker med startlån som kommunen har gitt nye startlånmidler til. Dette er til dekning av utestående restanse på et lån som allerede er utbetalt.

I årsrapporteringen er vi ute etter om kommunen har benyttet friske/nye startlånmidler til å "friskmelde" startlånet som har en utestående restanse til låneforvalter, for å komme à jour med lånet. De nye startlånmidlene blir lagt til det eksisterende lånet.

Kommunen skal registrere den enkelte restanse, med søkers/kundens fødselsnummer, når lånet ble utbetalt, samt beløpet som er gitt i restanse i kroner. Hvis du har registrert feil, kan du endre ved å klikke på blyant-ikonet, eller fjerne med å klikke på ikonkrysset. Du får opp et vindu som du må bekrefte fjerning av den registrerte restansen.

Her vises feltene som er fylt ut tidligere som en oppsummering.

Feltet «Midler fra Husbanken» hentes ut fra Husbankens saksbehandlingssystem, og viser hvor mye startlånmidler som kommunen har fått utbetalt.

«Overførte midler til neste periode» viser hvor mye startlånmidler som er igjen ved årets slutt, og vil bli overført til feltet «Overførte midler fra forrige år» ved neste årsrapportering.

Feltet viser hva kommunen har forpliktet seg til vedrørende aktive finansieringsbevis, saker som er vedtatt og ikke utbetalt, og saker med restutbetalinger.

Ofte stilte spørsmål

For å legge til kommentar kan du hake av for «Jeg ønsker å legge til kommentar til årsrapporteringen».

Et fritekstfelt vil vises.

Du kan lagre årsrapporten for innsending senere ved å klikke på knappen «Lagre årsrapportering – for innsending senere».

  1. Opprett dialog med økonomiavdelingen for å starte tidlig med å kvalitetssikre tall.
  2. Få kontroll over saker med delutbetaling slik at det blir riktig rapportering.
  3. Se gjennom tallene og bekreft at de er korrekte med å hake av «Tallene i årsrapporten er korrekte».

Det finnes mulighet for å slette innsendt årsrapportering. Sletting kan gjøres i den perioden årsrapporteringen er åpen. Deretter kan du fylle ut tallene på nytt, for deretter å sende inn.