Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet.

Husbanken oppfordrer kommunene til å kontakte oss så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Tidlig dialog er sentralt for at vi i fellesskap kan påvirke og forbedre prosjektenes utforming og lokalisering.

Start søknadsprosessen ved å sende inn en forespørsel via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

 1. Kommunene sender en forespørsel via Ekstranettet. 
 2. Ved behov vil Husbanken invitere kommunen og Statsforvalteren til et oppstartsmøte før kommunen kan sende inn søknad til Husbanken. 
 3. Når Husbanken og kommunen er blitt enige om prosjektet, kan kommunen sende selve søknaden via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

For mer informasjon viser vi til:

De som kan få plass på sykehjem eller omsorgsbolig, må ha vedtak fra kommunen/bydelen om at de har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Dette omfatter eldre og mennesker med

 • demens
 • utviklingshemming
 • annen funksjonshemming
 • psykiske problemer
 • rus/sosiale problemer

 • å øke kapasiteten av og fornye sykehjemsplasser og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
 • fellesarealer, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi for å oppnå heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem
 • lokaler for dagaktivitetstilbud
 • heldøgns omsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp 

Tilskudd til etterinnstallering av lokalt produksjonskjøkken ikke er videreført i 2021. 

Les mer i retningslinjen og veilederen for lokalisering og utforming av omsorgsbygg.

Kommunen må ta hensyn til prinsippene om normalisering og integrering i planleggingen. Det handler om at boenhetene 

 • ikke skal ha institusjonslignende preg
 • bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
 • bør ikke være for mange
 • for de ulike brukergrupper ikke må bli samlokalisert på en uheldig måte

Mer informasjon i Husbankens dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger og i Husbankens veileder.

Tilskuddssatser i 2021 (i 1000-kroner) Pressområde  Andre kommuner
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet i prosjekter med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 4 036 3 529
Tilskuddssatser per plass i sykehjem/institusjon med tilfredsstillende  lokalt produksjonskjøkken (55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad) 2 220 1 941
Tilskuddssatser per omsorgsbolig i prosjekter med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad) 1 816 1 588
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 3 834 3 353
Tilskuddssatser per plass i sykehjem/institusjoner uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad) 2 109 1 844
Tilskuddssatser per omsorgsbolig i prosjekter uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken (45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad) 1 725 1 509
 Lokaler for dagaktivitetstilbud 55 pst. av anleggskostnad
Fellesareal, velferdsteknologi og heving av teknisk standard i eksisterende bygg 55 pst. av anleggskostnad

Disse kommunene er pressområder:

Oslo, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Bærum, Asker, Lørenskog, Lillestrøm, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim og Tromsø.