Spørsmål og svar om netto tilvekst av sykehjem og omsorgsboliger

I årene 2017 til 2022 ga Husbanken en del tilskudd med vilkår om «netto tilvekst». Dette innebærer krav om at kommunen opprettholder økningen i omsorgsplasser som prosjektet ga i 10 år fra søknadstidspunktet.

Med netto tilvekst menes at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunene skal øke.

Kommuner som mottar tilskudd kan ikke avvikle eksisterende plasser samtidig som nye tilskuddsfinansierte plasser tas i bruk.

Med plass mener vi

  • plass i institusjon, herunder sykehjem
  • omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester som er tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes
  • døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Med personer som har behov for heldøgns helse- og sosialtjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske og sosiale problemer. Det er ikke noe krav at kommunen må ha en omsorgsbase i det enkelte prosjekt så lenge denne ligger i boligen(es) nærmiljø. Kommunen har ansvaret for hvordan tjenestene organiseres."

Heldøgns pleie- og omsorgstjenester defineres med utgangspunkt i Husbankens veileder for investeringstilskuddet.

Totalt antall heldøgns omsorgsplasser i en kommune utgjør summen av antallet plasser som faller inn under definisjonen ovenfor.

En plass anses som avviklet når den selges/overdras til andre og/eller ikke brukes til de formål (til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester) som er forutsatt. 

Eksempler på prosjekter med og uten netto tilvekst

Ombygging og utbedring

Et ombyggingsprosjekt der eksisterende sykehjemsplasser eller omsorgsboliger bygges om eller utbedres vil som hovedregel ikke gi netto tilvekst. Unntaket er om kommunen iverksetter andre tiltak som til tross for dette tiltaket gir en netto tilvekst. Et eksempel kan være ombygging av et tidligere kontorlokale til sykehjem eller omsorgsboliger.

Rive og bygge

Prosjekter som innebærer å rive et eksisterende sykehjem eller omsorgsboliger for så å oppføre nytt vil som hovedregel ikke representere netto tilvekst. Unntaket er om kommunen iverksetter andre tiltak som til tross for dette tiltaket gir en netto tilvekst.

Nybygg

Nybygg vil normalt representere en netto tilvekst av omsorgsplasser (om ikke kommunen nedlegger andre eksisterende plasser).

Hva forplikter kommunene seg til når det søkes om tilskudd til plasser som gir netto tilvekst? 

  • Tiltaket som har fått tilskudd skal benyttes i henhold til formålet i hele tilskuddets avskrivningsperiode, dvs. 30 år. Dette er regulert i retningslinjens punkt 6.7
  • I årene 2017-2022 ble tilskudd gitt med krav om at kommunen opprettholdt nettotilveksten i 10 år fra det tidspunktet kommunen fikk tilsagn til et prosjekt. Det totale antall heldøgns omsorgsplasser i kommunene kunne altså ikke reduseres i 10-års perioden. Dette vilkåret er fjernet fra 2023. 

Vilkår om netto tilvekst brytes når 

  • en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon, tidligere finansiert av Husbanken, avvikles. Kommunen må da tilbakebetale tilskudd i tråd med føringene i retningslinjenes punkt 6.7). Dette representerer en videreføring av dagens praksis.
  • en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon som ikke er finansiert av Husbanken, avvikles. Kommunen må da tilbakebetale tilskudd tilsvarende samme antall plasser som er avviklet i det prosjektet som sist fikk investeringstilskudd. Representerer avviklede plasser et større antall plasser enn det som inngår i dette tilsagnet, gjøres tilsvarende med tilsagn gitt før dette.