Lån og tilskudd til boligprosjekter i distriktskommuner

Husbanken kan bidra til å finansiere boligprosjekter i distriktene. Både lån og tilskudd er aktuelle finansieringsmuligheter for utbyggere som ønsker å realisere prosjekter i distriktskommuner. I 2021 er inntil en milliard kroner av Husbankens låneramme satt av til formålet.

Mulighetene er mange for både private aktører og kommuner som ønsker å utvikle boligmarkedet  i distriktene. Her kan du lese om våre aktuelle låne- og tilskuddordninger.

Lån til boligkvalitet til oppføring eller oppgradering av boliger

Husbanken kan gi lån til oppføring av miljøvennlige boliger og livsløpsboliger. Er du utbygger og det er snakk om videresalg, kan du søke om tilsagn for et lån som boligkjøperen overtar. Husbanken kan gi lån på inntil 85 % av prosjektkostnaden for boligen, selv om panteverdien er lavere. Den som kjøper boligen må ha tilstrekkelig betjeningsevne for å kunne overta lånet. 

Krav til en miljøvennlig bolig

Miljøkravene er knyttet til materialbruk, byggeprosess og/eller utforming av boligen slik at den kan endres uten store bygningsmessige inngrep. Alternativt kan du få lån dersom boligen har Svanemerkesertifikat eller BREEM-NOR-sertifikat. Les mer om lån til å bygge miljøvennlig bolig 

Krav til en livsløpsbolig

En livsløpsbolig skal ha alle nødvendige boligfunksjoner på inngangsplanet. Det skal ikke være høye terskler eller andre fysiske hinder innvendig eller utenfor. Det må være mulig å installere løsninger for velferds- og smarthusteknologi i ettertid.  Les mer om lån til å bygge livsløpsbolig

Krav til oppgradering

Hovedregelen for oppgraderingsprosjekter er at oppgraderingen skal være så omfattende, at det både reduserer energiforbruk og øker tilgjengeligheten betraktelig. På miljøsiden kan du velge mellom oppgradering av yttertak eller yttervegger (inkl. vinduer og dører) med tilhørende vindtetting. Krav til tilgjengelighetstiltak er for eksempel oppgradering av trapperom, etablering av trinnfri adkomst, terskelfrie døråpninger og etablering av bad med god tilgjengelighet. Les mer om lån til å oppgradere bolig 

Lån og tilskudd til utleieboliger

Husbanken kan gi lån og tilskudd til private virksomheter som skal bygge boliger for utleie. Boligene skal være for personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en tilfredsstillende bolig på egen hånd eller beholde boligen de har. For å få lån og tilskudd, må eier av boligene må inngå en langsiktig avtale med kommunen, som gir kommunen rett til å tildele alle boligene i prosjektet i minst 30 år. Dersom boligene finansieres med bare lån (uten tilskudd), er kravet at kommunen skal ha rett til å tilvise leietakere til minst 40 % av boligene i minst 20 år. Les mer om lån og tilskudd til utleieboliger

Startlån fra kommunen

Startlån er som hovedregel for personer og familier med langvarige boligfinansieringsproblemer. Men kommunene kan også bruke startlån for å tiltrekke seg og beholde ansatte som er viktige for det lokale næringslivet og kommunen. Dette gir kommunene rom for å ta distriktspolitiske hensyn i behandlingen av søknader om startlån.

Selv om startlån i hovedsak brukes til kjøp av bruktboliger, har kommunene anledning til å gi startlån til bygging av bolig eller kjøp av bolig som skal oppføres. Startlån kan finansiere inntil 100 % av kjøpesummen.

Lån og tilskudd fra Husbanken gir kombinasjons­muligheter

I små kommuner kan der være utfordrende å få satt i gang i gang boligprosjekter på grunn av et begrenset marked. Da er det en fordel å ha god dialog med kommunen, som gjerne har en helhetlig oversikt over boligbehovene i kommunene framover.

Husbanken oppfordrer kommuner og private virksomheter til å tenke kreativt rundt løsning av boligbehovene i kommunen. Kanskje kan et boligprosjekt omfatte oppføring av boliger for salg til privatpersoner og boliger for utleie, enten som kommunen kjøper eller henviser leietakere til? Eller kanskje trenger kommunen en eller flere nye omsorgsboliger som kommunen delfinansierer med investeringstilskudd fra Husbanken?

Mulighetene er mange – ta kontakt med kommunen!