Lån til å bygge miljøvennlige boliger

Virksomheten din kan søke om lån fra Husbanken til å bygge boliger med høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger. Er du utbygger og det er snakk om videresalg, kan du søke om tilsagn for et lån som boligkjøperen overtar.

Direktoratet for byggkvalitet har det faglige ansvaret for lån til miljøvennlige boliger. Har du spørsmål til selve miljøkravene, kontakt post@dibk.no.

Husbanken stiller krav til boligens kvaliteter ut over Byggteknisk forskrift TEK17. For å kunne få lån må boligen innfri tre av disse fem miljøkriteriene: 

 1. Byggeproduktene skal ikke inneholde mer enn 0,1 vektprosent (prosent av vekten) av helse- og miljøfarlige stoffer på miljømyndighetenes prioritetsliste.
 2. Minst 70 vektprosent av avfallet skal kildesorteres for bygg over 100 m2 og minst 80 vektprosent for bygg over 300 m2. Avfallet skal dessuten leveres til godkjent mottak eller til direkte gjenvinning.
 3. Boligen skal kunne endres uten store bygningsmessige inngrep, og rommene må uansett tilfredsstille krav til varig opphold. I tillegg må man oppfylle enten (a) minst ett rom skal utformes slik at det kan deles i to eller (b) to rom kan slås sammen eller (c) det skal være mulig å etablere en hybel med eget bad og kjøkkenløsning. 
 4. Minst ti forskjellige byggeprodukter skal ha miljødokumentasjon (EPD, Svanemerket eller EU Ecolabel). Hvert av byggeproduktene må utgjøre minimum 25 prosent av arealet, volumet eller vekten til en bygningsdel. Du velger fritt blant disse bygningsdelene: grunn og fundamenter, bæresystemer, yttervegger, innervegger, dekker, gulv til grunn og yttertak.
 5. Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking under byggingen.

 Alternativt til disse miljøkriteriene kan du også få lån dersom boligen har

 1. Svanemerkesertifikat, eller
 2. BREEM-NOR-sertifikatet "Very Good", "Excellent" eller "Outstanding".

Les mer i Veileder for lån fra Husbanken 

 

Lånet er for deg som skal bygge helårsbolig. Dersom du ferdigstiller garasje sammen med boligen, kan garasjen inngå i lånet. Lånet gjelder også når du skal bygge om fra en annen bygningsmasse til boligformål. 

 • Løpetid inntil 30 år
 • Serie- eller annuitetslån
 • Flytende eller fast rente eller en kombinasjon av disse
 • Fast rente i 3, 5, 10 eller 20 år
 • Kvartalsvise eller månedlige betalingsterminer
 • Forfallsdato den 1., 12. eller 20.

Husbanken gir kun lån dersom du ikke har startet med selve byggingen. Samtidig krever vi at du starter byggearbeidet innen tre måneder etter at lånet er innvilget. Lånet kan ikke brukes til refinansiering.

Vi utbetaler lånet først når boligen er ferdigstilt. For å dekke kostnader i byggeperioden, må du søke om byggelån i en ordinær bank

Søknad og saksgang

Du søker elektronisk. I søknaden står det hvilken dokumentasjon du skal sende inn og hvilke egenerklæringer som du/dere må avgi. 

Ved lån til miljøvennlige boliger, krever Husbanken at du oppbevarer dokumentasjon på at kravene er oppfylt i fem år fra utbetalingstidspunktet.

Husbanken kan be deg om å sende ytterligere og/eller utdypende informasjon ved behov.

 1. Du sender søknad og vi behandler søknaden.
  Saksbehandlingstiden vil variere. I perioder med høy etterspørsel må du regne med lengre saksbehandlingstid. Dette kommer an på etterspørselen og om det er press på lånerammen til Husbanken.

 2. Hvis du får et lånetilsagn fra Husbanken, må du starte å bygge innen tre måneder. Under byggeperioden må du ha et byggelån i privat bank.

 3. Nå bygget er ferdig, kan du søke om utbetaling. Husbanken kan gjennomføre en stikkontroll før vi utbetaler lånet. 

Når boligen er ferdig og brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan du søke om utbetaling. Vi ender deg opplysning om prosedyre (saksgangen videre) sammen med lånetilsagnet. Husbanken kan i noen tilfeller godkjenne en midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Søknadskjema

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd
Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskot

Søknad sendes til:
post@husbanken.no eller,
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Utbygger eller megler har ansvar for å bistå med informasjon om finansiering i Husbanken og utfylling av søknader og andre lånedokumenter.

dokumenter

Fyll ut søknadskjema og send til Husbanken:

Søknad om lån til boligkvalitet (PDF, bokmål)
Vedlegg - lån til boligkvalitet

Søknad om lån til boligkvalitet (PDF, nynorsk)
Vedlegg - lån til bustadkvalitet 

dokumenter

Søknad om utbetaling

Fyll ut søknadskjema og send til Husbanken:

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd (PDF, bokmål)
Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskot (PDF, nynorsk)

Søknaden må sendes til Husbanken per post. Søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post

Lånekalkulator?

Lånekalkulatoren gir kun en indikasjon på hvor mye du kan låne.

Laster inn kalkulatoren...

Dette er det vi tror du kan låne i tillegg til samlet lån fra før. For å få en nøyaktig beregning må du søke om lån og få et tilbud. Her finner du informasjon om Husbankens rente tilbud.

Hva skal til for å få boliglån i Husbanken?

Som personlig lånesøker kan du søke om lån på inntil 85 prosent av prosjektkostnadene. De resterende 15 prosent er din egenkapital. Husbanken vurderer din betjeningsevne ved å bruke et rentepåslag på 5 prosentpoeng etter utlånsforskriftens §5. Videre er det dine inntekter, gjeld, forbruksutgifter, boutgifter og fellesutgifter som legger føringer for hvor mye du kan låne.