Lån til miljøvennlige boliger

Virksomheten din kan søke om lån fra Husbanken til å bygge boliger med høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger. Er du utbygger og det er snakk om videresalg, kan du søke om tilsagn for et lån som boligkjøperen overtar.

Direktoratet for byggkvalitet har det faglige ansvaret for lån til miljøvennlige boliger. Har du spørsmål til selve miljøkravene, kontakt post@dibk.no.

Krav til boligen

For å kunne få lån må boligen innfri tre av disse fem miljøkriteriene: 

 1. Byggeproduktene skal ikke inneholde mer enn 0,1 vektprosent (prosent av vekten) av helse- og miljøfarlige stoffer på miljømyndighetenes prioritetsliste.
 2. Minst 70 vektprosent av avfallet skal kildesorteres for bygg over 100 m² og minst 80 vektprosent for bygg over 300 m². Avfallet skal dessuten leveres til godkjent mottak eller til direkte gjenvinning.
 3. Boligen skal kunne endres uten store bygningsmessige inngrep, og rommene må uansett tilfredsstille krav til varig opphold. I tillegg må man oppfylle enten (a) minst ett rom skal utformes slik at det kan deles i to eller (b) to rom kan slås sammen eller (c) det skal være mulig å etablere en hybel med eget bad og kjøkkenløsning. 
 4. Minst ti forskjellige byggeprodukter skal ha miljødokumentasjon (EPD, Svanemerket eller EU Ecolabel). Hvert av byggeproduktene må utgjøre minimum 25 prosent av arealet, volumet eller vekten til en bygningsdel. Du velger fritt blant disse bygningsdelene: grunn og fundamenter, bæresystemer, yttervegger, innervegger, dekker, gulv til grunn og yttertak.
 5. Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking under byggingen.

 Alternativt til disse miljøkriteriene kan du også få lån dersom boligen har

 1. Svanemerkesertifikat, eller
 2. BREEM-NOR-sertifikatet "Very Good", "Excellent" eller "Outstanding".

Boligen skal som hovedregel ikke overstige vår grense til bruksareal (BRA-i) som er:

 • Enebolig, maksimal størrelse 200 m2.
 • Enebolig med bileilighet, maksimal størrelse totalt 250 m2. Hovedbolig kan maksimalt være 200 m2, og bileilighet kan ikke være større enn 80 m2.
 • Småhus, maksimal størrelse 150 m2.
 • Leilighet i blokk, maksimal størrelse 130 m2. 

Arealgrensene over inkluderer innvendig bod. Utvendig bod eller parkeringsareal/ garasje inngår ikke i arealet.

Unntak fra arealgrensen

Husbanken kan i enkelte tilfeller akseptere boliger med et større areal. Dette kan for eksempel være aktuelt der et familiemedlem har en funksjonsnedsettelse som gir behov for større areal. Et annet eksempel kan være en stor familie som trenger en større bolig.

Før du søker

Lånet er for deg som skal bygge helårsbolig. Dersom du ferdigstiller garasje sammen med boligen, kan garasjen inngå i lånet. Lånet gjelder også når du skal bygge om fra en annen bygningsmasse til boligformål. 

 • Løpetid inntil 30 år
 • Serie- eller annuitetslån
 • Flytende eller fast rente eller en kombinasjon av disse
 • Fast rente i 3, 5, 10 eller 20 år
 • Kvartalsvise eller månedlige betalingsterminer
 • Forfallsdato den 1., 12. eller 20.

Husbanken gir kun lån dersom du ikke har startet med selve byggingen. Samtidig krever vi at du starter byggearbeidet innen seks måneder etter at lånet er innvilget. Lånet kan ikke brukes til refinansiering.

Søknad og informasjon

Saksgang  

Du søker elektronisk. I søknaden står det hvilken dokumentasjon du skal sende inn og hvilke egenerklæringer som du/dere må avgi. 

Ved lån til miljøvennlige boliger, krever Husbanken at du oppbevarer dokumentasjon på at kravene er oppfylt i fem år fra utbetalingstidspunktet.

Husbanken kan be deg om å sende ytterligere og/eller utdypende informasjon ved behov.

 1. Du sender søknad og vi behandler søknaden. Saksbehandlingstiden vil variere. I perioder med høy etterspørsel må du regne med lengre saksbehandlingstid. Dette kommer an på etterspørselen og om det er press på lånerammen til Husbanken.
 2. Hvis du får et lånetilsagn fra Husbanken, må du starte å bygge innen seks måneder. Under byggeperioden må du ha et byggelån i privat bank.
 3. Nå bygget er ferdig, kan du søke om utbetaling. Husbanken kan gjennomføre en stikkontroll før vi utbetaler lånet. 

Når boligen er ferdig og brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan boligkjøper søke om utbetaling. Vi sender opplysninger om prosedyre (saksgangen videre) sammen med lånetilsagnet. Husbanken kan i noen tilfeller godkjenne en midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd, bokmål (PDF)

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd, nynorsk (PDF)

Søker sender søknaden til Husbanken med Digipost.

Dersom vedkommende har reservert seg mot digital post, kan søknaden sendes til: 

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Husbankens lånekalkulator gir en pekepinn på hvor mye en privatperson kan ha i samlet boliglån. For å få vite nøyaktig hvor mye en kan låne, må boligkjøper søke om lån og få et tilbud. Størrelsen på lånet i tilbudet kan være både høyere og lavere enn det som fremkommer av lånekalkulatoren.

Laster inn kalkulatoren...

Hva skal til for å få boliglån i Husbanken?

Du kan søke om lån på inntil 85 prosent av kjøpesummen eller det byggingen eller oppgraderingen av boligen koster. Du må ha egenkapital til å dekke de øvrige 15 prosentene av kostnadene.

Inntekten din, andre lån samt budsjetterte utgifter til forbruk og bolig legger føringer for hvor mye du kan låne.

Betjeningsevnen din stresstestes ved at det legges et påslag på dagens flytende rente på 3 prosentpoeng på alle lånene dine. Dersom dagens flytende rente pluss påslaget utgjør mindre enn 7 prosent, bruker vi 7 prosent som grunnlag for beregning av stresstesten.

Det gis normalt ikke lån utover fem ganger din bruttoinntekt.