Eie først

Barnefamilier med svak økonomi sliter ofte med å finne en egnet, stabil og god leiebolig i et godt bomiljø. Kommunen kan i slike tilfeller vurdere eie-først-modellen. Den går ut på å sette familier i stand til å kjøpe bolig med hjelp av startlån og/eller tilskudd til etablering, uten å gå veien om leie først.

Familier som ikke oppfyller vanlige krav til betjeningsevne for startlån, kan altså likevel få startlån til å kjøpe bolig. Ei forutsetning for Eie først er at familien har et potensial for å bli økonomisk selvhjulpen på sikt, og at de virkelig ønsker å kjøpe bolig.

Se mulighetene

Startlånet kan løpe avdragsfritt til familien oppnår tilstrekkelig økonomi til å kunne betale avdrag. Sosialhjelp til dekning av renter kan inngå i betjeningen av renter på startlånet.

Mange familier vil trenge tett oppfølging. Modellen krever godt samarbeid mellom de relevante enhetene i kommunene, høy grad av boligsosial oppfølging av familien og kanskje også økonomisk støtte fra NAV i en overgangsperiode.

Viktig med brukermedvirkning

Modellen forutsetter også at kommunen samarbeider tett med beboerne gjennom hele prosessen, og at det settes opp en plan for hvordan husstanden skal øke inntekten sin i framtida.

Kommunen kan avtale en opsjon på å kjøpe boligen fra familien på et avtalt fremtidig tidspunkt, dersom familien likevel ikke blir økonomisk selvhjulpen, eller ikke har behov for boligen lenger.

Mal på opsjonsavtale (Word-dokument)

Les også om leie til eie

Eksempler og erfaringer

Eie først i Kongsvinger