Leie før eie i Gjøvik

Gjøvik kommune jobber for at barnefamilier uten egenkapital skal lykkes med å kjøpe sin egen bolig. Familiene får tilbud om å leie bolig i fem år med fast månedlig sparing. Mot slutten får de mulighet til å kjøpe boligen til fastsatt pris. Gjøvik boligstiftelse, Gjøvik kommune og NAV Gjøvik har etablert dette tilbudet.

Kommunenavn: Gjøvik
Kommunestørrelse: Mellomstor
Boligfelt og uteområde dekket av snø Gjøvik

Resultat

 • Det er oppført 16 boenheter fordelt på to boligfelt. Hvert boligfelt har to bygg med fire leiligheter.
 • 16 familier som har vansker med å komme inn på boligmarkedet har fått en fem års leieavtale med opsjon på kjøp til fastsatt pris.

Bakgrunn

Tilbudet er kommet i stand med bakgrunn i dagens krav til egenkapital og den høye prisveksten. Det har blitt vanskelig for mange barnefamilier å kjøpe sin egen bolig. Prisene i leiemarkedet har steget mye de siste årene, og det er utfordrende å spare opp egenkapital ved siden av husleien. Mange barnefamilier opplever dessuten å måtte flytte flere ganger, og barn må skifte skole og vennemiljø. Andre utfordringer kan være standarden på utleieboligen, størrelsen som ikke er tilpasset behovet, og ofte mangler gode uterom for barna. Det varierer hvor godt bomiljøet er, og noen steder oppstår det utfordrende situasjoner.

Boligprisene i Gjøvik har steget med seks til ti prosent i året, og med NTNU i byen har også prisene i leiemarkedet økt betydelig. Dette er en stor utfordring for yngre familier i etableringsfasen som ikke har nok egenkapital for å kunne kjøpe seg bolig. Folketallet i kommunen har også en negativ tendens, mye på grunn av det høye prisnivået i kommunen. Mange barnefamilier flytter til kommuner med lavere prisnivå på bolig.

Mål og målgruppe

 • Gode bomiljøer for barnefamilier som har vansker med å komme inn på eiemarkedet.
 • En økonomisk ramme som gjør det mulig at barnefamiliene skal kunne spare opp egenkapital ved siden av månedlig husleie, samt at verdistigning i den fem år lange leieperioden vil gi ytterligere egenkapital.
 • Redusert risiko for familiene som inngår avtalen. De får opsjon på kjøp til fastsatt pris og kan tre ut av denne om de likevel ikke ønsker å kjøpe boligen.
 • Boligene blir organisert som sameie for å legge til rette for samhold, et godt bomiljø og for å ivareta uteområdene.

Beskrivelse av prosessen

Trinn 1: Fremskaffelse og prosjektering av tomt. Vedtak i kommunestyret om at Gjøvik kommune fremskaffer tomt vederlagsfritt.  Tomten ble prosjektert for 16 boenheter. Samarbeid Gjøvik Boligstiftelse sammen med NAV Gjøvik og Arealplan i Gjøvik kommune.

Trinn 2: Utarbeide anbudsdokument (konkurransegrunnlag): Konkurransegrunnlaget produseres og kunngjøres på Doffin hvor de nødvendige krav til boligmassen fremgår.

Trinn 3: Etablering av prosjektgruppe: Formål om å utarbeide, gjennomgå, kvalitetssikre og fremlegge innstilling for styret i Gjøvik Boligstiftelse som beslutter, og ellers samarbeider med NAV Gjøvik og ekstern innleid jurist.

Trinn 4: Bygging av boligene: Tett oppfølging av Gjøvik Boligstiftelse. To byggefirmaer blir valgt etter anbudsrunde.

Trinn 5: Størrelse på boligene: Fordeling på størrelse. I dette prosjektet er det hhv. åtte boliger med 2 soverom og åtte med 3 soverom. I etterkant ser vi at det er 3 soverom som hovedsakelig etterspørres.

Trinn 6: Kriterier for hvem som kan søke utarbeides: Søknadsskjema utarbeides (elektronisk søknad). IKT i Gjøvik kommune bistod med elektronisk søknad.

Trinn 7: Kunngjøring av prosjektet: Publiseres på Gjøvik Boligstiftelses og Gjøvik kommunes nettsider. Kontakt med lokal presse for omtale. Formannskap og kommunestyret orienteres. Henvendelser fra søkere må forventes og  forberedes for råd og veiledning.

Trinn 8: Videre ble søknadene gjennomgått, befaring underveis i byggingen, skrive leiekontrakt med sparing, overtakelse og etablere sameie. 

Brukermedvirkning

Underveis i byggeperioden fikk alle som var tildelt bolig mulighet for å delta på befaringer. Disse ble gjennomført sammen med Gjøvik boligstiftelse og NAV Gjøvik. Entreprenørene var også tilstede for å svare på spørsmål.

Finansiering

Byggelån og finansiering er gjort via Gjøvik boligstiftelses bankforbindelse.

Slik ser regnestykket ut for hver av boligtypene:

 • Åtte leiligheter på 68 kvadratmeter med to soverom. Husleie 8000 kroner inkludert 2000 kroner i sparing. Kjøpspris etter fem år er 2,1 millioner kroner.
 • Fire leiligheter på 84 kvadratmeter med tre soverom. Husleie 10 500 kroner inkludert 2500 kroner i sparing. Kjøpspris etter fem år er 2,4 millioner kroner.
 • Fire leiligheter på 107 kvadratmeter med tre soverom. Husleie 11 500 kroner inkludert 3000 kroner i sparing. Kjøpspris etter fem år er 3,35 millioner kroner.

Kommunen kommer til å tilby startlån for å finansiere kjøp etter endt leie- og spareperiode.

Suksessfaktorer

 • Boligene som er bygget fremstår som helt ordinære boliger med god standard.
 • Uteområder er opparbeidet.
 • Det er en god miks av barnefamilier med etnisk norsk og utenlandsk opprinnelse.
 • Barnefamiliene som har flyttet inn vurderes å ha mulighet for å kjøpe boligen etter fem år.

Tips til andre

 • Planlegg det økonomiske oppsettet nøye. For at hver bolig skulle bli så rimelig at beboerne kunne spare til egenkapital mens de leide, tok boligstiftelsen noen valg. Prosjektet fikk gratis tomt, og det ble samme standard på alle leilighetene (ingen tilvalg). Alt dette, sammen med en forventet prisøkning i boligmarkedet, gjør at den nødvendige egenkapitalen vil være på plass ved utgangen av femårs leieperioden.
 • Et godt utarbeidet konkurransegrunnlaget er viktig for å få gode boliger med kvaliteter og estetikk som er på høyde med ordinære boliger. Her er det viktig med gode vektingsgrunnlag for anskaffelsen, som gjør det forutsigbart, enkelt og rettferdig å vurdere innkomne anbud. 

Lenker

NRK: Unik "leie før eie", 6. mai 2021

Videreføring av arbeidet

Prosjektet er avsluttet, som vi si at alt er ferdig. Leietakere bor med opsjon på å kjøpe etter fem år. Gjøvik kommune benytter fremdeles samme tankegang og prosess i nye prosjekt. Kommunen skal i 2023 jobbe med å vurdere to nye tilsvarende prosjekter, men har ikke landet på om det skal være samme målgruppe, eller om de denne gangen skal konsentrere seg om andre grupper.