Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Endringer i ordningen fra 2017

I 2017 ble det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 40 prosent av tilsagnsrammen i 2018 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis  60 og 80 prosent de neste årene.  

Veileder til søknadsprosessen og bruken av tilskuddet 

Kriterier som må oppfylles:

Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging. Boenhetene

 • skal ikke ha institusjonsliknende preg
 • bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
 • bør ikke være for mange
 • for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte

Les mer om dette i Husbankens dialogverktøy (HB 8.E.12) for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger.

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og . Slik utforming og tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming.

Målgruppe for tilskuddet er

personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder og diagnose, herunder

 • eldre
 • personer med langvarige somatiske sykdommer
 • personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne
 • personer med psykiske lidelser
 • personer med rusproblemer
 • personer som har behov for øyeblikkelig hjelp

Hva kan tilskuddet brukes til? 

Tilskuddet kan brukes til

 • å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
 • fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger
 • installering og prosjektering av heis, sprinkelanlegg, samt ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse
 • døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp
 • ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger (jf nye bestemmelser om netto tilvekst, se veileder)

Tilskuddsandelen

Gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel per boenhet er 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent per omsorgsbolig og 55 prosent per sykehjemsplass.

Det kan også gis inntil 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har et slikt behov. Veiledende størrelse på lokaler til dagaktivitetstilbud er 10 kvm per bruker.

Anleggskostnader og tilskuddssatser 2018

I pressområder:

 • Anleggskostnaden per boenhet i omsorgsbolig og sykehjem er 3 690 000 kroner i pressområder for å avhjelpe kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå.
 • Maksimale tilskuddssatser til en omsorgsbolig i pressområder er 1 661 000 kroner og for en sykehjemsplass 2 030 000 kroner.

Landet for øvrig:

 • Anleggskostnadene per boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er 3 226 000 kroner i landet for øvrig.
 • De maksimale tilskuddssatsene er 1 452 000 kroner for en omsorgsbolig og
  1 774 000 kroner for en sykehjemsplass.

Kommuner som er definert som pressområder:

Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Kristiansand,
Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim, Skedsmo, Oslo og Tromsø. 

Velferdsteknologi

Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd må være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.

Søknad

Kommunene må først sende inn en forespørsel via Husbankens nett-tjeneste for kommunene (ekstranettet). Husbanken vil ved behov invitere kommunen sammen med Fylkesmannen til oppstartsmøte. Deretter kan kommunen sende inn sin søknad til Husbanken. For ytterligere informasjon viser vi til Husbankens retningslinjer HB 8.B.18.