Rapporter

Her finner du resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Tema
Søk i hele Koha-databasen
 1. Et leilighetskompleks med 58 leiligheter skal renoveres og tilrettelegges for behovene til beboerne gjennom livsløpet. Prosjektet har samlet og samordnet ressurser i nærområdet. Kartleggingen og analysene skal bidra til økt kunnskap og dypere innsikt om behovene, gjennom å involvere målgruppen, pårørende, helseaktører og frivillig sektor. Fysisk tilrettelegging, senterutvikling, fellesfunksjoner og møteplasser mellom generasjonene, trygghet og bistand fra eget nettverk har stått sentralt i prosjektet.

  • Universitet i Agder
  • Kristiansand
  • 2024
 2. Hva er utfordrende med det å bo? Hvilke utfordringer møter bostedsløs som flytter til egen bolig? Løser bolig alle utfordringer? Masteroppgaven skildrer hvilke utfordringer personer med utfordringer innenfor rus og psykiatri opplever i overgangen fra bostedsløs til beboer. Gjennom kvalitative intervjuer kommer brukernes stemme fram, den gir innsikt i deres opplevelser og viser kompleksiteten i arbeidet. Det kan bidra til at de som skal hjelpe blir bedre i stand til å bistå enda flere til å bo stabilt og godt.

  • Rapport fra ByBo – Kirkens bymisjon
  • Trondheim
  • 2023
 3. KBT har gjennomført et forprosjekt som kan være grunnlag for videre bolig- og tjenesteutvikling for personer med rus- og psykiatrilidelser i Trondheim kommune. Rapporten oppsummerer dagens utfordringer og kommer med råd om hvilke utfordringer som må adresseres i kommunens videreutvikling av bo- og tjenestetilbudet til denne gruppen. Rapporten er basert på kvalitative intervjuer av kommunalt ansatte og beboere.

  • Karl Johan Johansen
  • Trondheim
  • 2023
 4. Kan tomme kommunale boliger i Trondheim bli et pilotprosjekt for den tredje boligsektor? På Fargemarka ønsker en aksjonsgruppe å etablere alternative boformer i kommunens tomme bygninger. Kommunen har vedtatt å samarbeide med aksjonsgruppen, men prosjektet strandet på grunn av økonomiske hindringer. Hvordan kan et slikt prosjekt realiseres? Hvilke virkemidler må til og hvordan kan hindringer ryddes av veien?

  • Laura Flóra Podoski
  • NTNU
  • Trondheim
  • 2021
 5. Fri-prosjektet ble etablert i et samarbeid mellom Kirkes Bymisjon Nordland og Bodø kommune. Målet var å tilby deltakerne i Fri et varig botilbud og helhetlige tjenester. Det er utviklet en modell for samhandling som skisserer et år boligtilbud inne på Fri og ett år tett oppfølging ute i egen bolig.

  • Kirkens Bymisjon
  • Bodø 2020
  • 2020
 6. Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen.

  • Uni Research Rokkansenteret
  • Uni Research Rokkansenteret av Rune Ervik Tord Skogedal Lindén
  • 2016
 7. Bakgrunnen for prosjektet er et stadig mer uttrykt ønske om å øke frivillige aktørers involvering i det boligsosiale feltet. Ønsket uttrykkes blant annet i den seneste nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for Velferd» (2014-2020).

  • Uni Research Rokkansenteret
  • Uni Research Rokkansenteret
  • Bergen
  • 2015
  • nob
 8. Hensikten med dette prosjektet har vært å finne ut hvilke andre aktører og sosialt entreprenørskap som kan være mulige bidrag til å oppnå målene i det boligsosiale arbeidet på en bedre måte.

  • Inger Lise Skog Hansen
  • Forskningsstiftelsen Fafo
  • 2013
  • nob