Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området. De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell. På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Et hjem eller kun et tak over hodet?

  En kvalitativ studie av politikk og praksis ved anskaffelse, avhending og tildeling av kommunalt disponible utleieboliger for vanskeligstilte barnefamilier i Trondheim kommune

  • Charlotte Stjerne-Overby
  • 2021 Trondheim
  • 2021
 2. En dokumentanalyse av boligpolitikken i Oslo kommune 1987 - 2019

  I denne masteroppgaven har fokuset vært rettet mot problemforståelsen i Oslos kommunale boligpolitikk. Formålet med oppgaven har vært å undersøke om det har vært endring og/eller kontinuitet i problemforståelsen over en lengre tidsperiode

  • Solveig Valkvæ
  • Oslo 2021
  • 2021
 3. Byboliger for alle

  I Oslo skal vi ha levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser.

  • Hille Melbye
  • Oslo 2021
  • 2021
 4. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked

  Rapport om arbeidsinnvandreres etablering på det norske boligmarkedet, utarbeidet av NOVA (2012).

  • Sandlie, Hans-Christian
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2013
  • nob
 5. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

  Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. Notat utarbeidet av NIBR (2012).

  • Barlindhaug, Rolf
  • Norsk institutt for by- og regionforskning ved Rolf Barlindhaug, Arne Holm, Fredrik Holth, Berit Nordahl
  • Oslo
  • 2012
  • nob