Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Eie først, det betyr nytt liv

  Utgangspunktet for studien er samfunnsmessig integrering hvor brukerperspektivet legges til grunn basert på tverrkulturelle fellesverdier av å eie egen bolig, og hvor barnas behov og fremtidsmuligheter særlig vektlegges. Det er en samstemthet at eie av egen bolig skal være primærvalget i Norge, mens leie er sekundært.

  • Signe Johansen Kirsebom
  • Kongsberg 2021
  • 2021
 2. Evaluering av Nasjonal strategi

  Den nasjonal strategien "Bolig for velferd 2014-2020" skal samle og målrette den offentlige innsatsen slik at flere får et godt sted å bo. Denne rapporten er den andre av to leveranser som evaluerer måloppnåelsen for den nasjonale strategien på vegne av Husbanken. Temaet for denne rapporten er i hvilken grad har statens innsats for å skape mer helhet og effektivitet, herunder Veiviseren.no, bidratt til kommunenes boligsosiale arbeid. Informasjonsinnsamlingen i denne delen av prosjektet har bestått av dybdeintervjuer med representanter fra ulike samarbeidsaktører. I tillegg er det gjennomført en dyptgående analyse av det boligsosiale arbeidet i tre utvalgte kommuner: Oslo (bydel Stovner), Drammen og Sandnes.

  • Magne Krogstad Asphjell
  • Oslo 2021
  • 2021
 3. Nei, jeg orker ikke flytte igjen

  Hvordan opplever enslige mødre å bo i kommunal utleiebolig? Hensikten med studien er å få økt kunnskap og forståelse for hvilke erfaringer og opplevelser enslige mødre har med å bo i en tildelt kommunal utleiebolig.

  • Elin Juterud
  • Borre 2021
  • 2021
 4. Et hjem eller kun et tak over hodet?

  En kvalitativ studie av politikk og praksis ved anskaffelse, avhending og tildeling av kommunalt disponible utleieboliger for vanskeligstilte barnefamilier i Trondheim kommune

  • Charlotte Stjerne-Overby
  • 2021 Trondheim
  • 2021
 5. Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser?

  Personer med ruslidelser og psykiske lidelser er en prioritert gruppe i den boligsosiale strategien "Bolig for velferd" (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). Innsatsområdet følges opp i ny strategi for sosial boligpolitikk som ble lansert i desember 2020 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020). Blant annet av personvernhensyn kan det være krevende å skaffe oversikt over bosituasjonen til denne brukergruppa. Noe informasjon har vi imidlertid. Siden 2007 har SINTEF årlig samlet inn årsverkstall for psykisk helsearbeid i alle landets kommuner, og i 2015 ble også rusarbeid inkludert. Brukerplan og FAFOs statusrapporter for evaluering av opptrappingsplanen på rusfeltet ser også på bosituasjonen til personer med ruslidelser og/eller psykiske lidelser. Hva som er de største utfordringene på rusfeltet, vil variere for de ulike målgruppene og etter alder, men for voksne med alvorlige og langvarige lidelser er mangel på egnede boliger med beliggenhet nær tjenester og butikker en av hovedutfordringene i kommunene (Ose & Kaspersen, 2020). Kommunene viser stor interesse og gjør en innsats for å gi personer med rusrelaterte lidelser et godt botilbud, men rapporterer også om store utfordringer. Kunnskap om erfaringer med å planlegge, bygge og drifte boliger for personer med ruslidelser og psykiske lidelser er derfor etterspurt.

  • Solvår Irene Wågø
  • Oslo 2021
  • 2021