Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem

  Denne rapporten har Sintef gjennomført en kartlegging og vurdering av sikkerhetsteknologi til bruk i omsorgsboliger og sykehjem som har til hensikten å forebygge, avverge og begrense vold og trusselsituasjoner. En av konklusjonene i rapporten er at kunnskapsgrunnlaget for at effekter av denne type teknologi, sett i forhold til volds- og trusselsituasjoner, er svakt.

  • Mette Røhne
  • Sintef
  • Oslo 2020
  • 2020
 2. Analyse av rapportering i Husbankens kommuneprogram (2016–2020) og anbefalinger for Husbankens videre samarbeid med kommunene

  Husbanken har et flerårig samarbeid (kommuneprogrammet) med kommunene for å nå målene i den nasjonale strategien «Bolig for velferd» og for å styrke kommunenes arbeid med vanskeligstilte på bolig-markedet. Kommuneprogrammet har som formål å bidra til å skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for innbyggerne generelt, og spesielt for de vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne evalueringen har analysert de kvantitative og kvalitative dataene som utgjør rapporteringen fra programkommunene. På bakgrunn av denne analysen vurderer Agenda Kaupang måloppnåelsen i kommuneprogrammet, og gir noen anbefalinger til Husbanken om forbedringer i det videre samarbeidet med kommunene.

  • Per Schanche
  • Agenda Kaupang
  • Oslo 2020
  • 2020
 3. Statlige virkemidler ved bosetting av flyktninger med særlige behov

  Denne rapporten ser nærmere på hvordan offentlig forvaltning kan legge til rette for raskere bosetting i kommunene av flyktninger med særlige behov, som blir boende lenge i asylmottak etter at de har fått innvilget oppholdstillatelse og før de får tildelt en bosettingskommune. Med særlige behov menes det i denne sammenhengen flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker som utløser eller antas å utløse langvarige, kostnadskrevende helse- og omsorgstiltak i bosettingskommunen. Hvordan virker dagens statlige virkemidler? Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved bosetting? Hvordan legge til rette for raskere bosetting i kommunene av flyktninger med særlige behov?

  • Oslo economics
  • Oslo 2020
  • 2020
 4. Cooperation and competition in urban redevelopment

  Tema for denne avhandlingen er samarbeid mellom eiendomsutviklere i områder der fabrikker, varedeponier og lignende blir transformert til boliger, kontorer og tjenesteytere. Avhandlingen tar for seg tre forskningsspørsmål: Hvorvidt samarbeider utviklere i transformasjonsområder? Hvordan påvirker eiendomsutvikleres tommelfingerregler og magefølelser samarbeid? Er det sosiale og kulturelle grunnlaget for samarbeid annerledes i Norge enn i andre land?

  • Anders Eika
  • Oslo 2020
  • 2020
 5. Boligkvalitet for hvem? Om håndtering av sosial ulikhet i planprosesser

  God bokvalitet for alle er et sentralt mål både i Norges nasjonale og kommunale boligpolitiske planer. Denne masteroppgaven ser nærmere på hvordan Trondheim kommune forvalter ansvaret for å sikre god bokvalitet for sosialt vanskeligstilte grupper i en konkret case. Masteroppgaven er basert på en dokumentanalyse hovedsakelig av høringsinnspill og ulike dokumenter fra Trondheim kommune knyttet til områdereguleringen av Overvik, samt relevante medieartikler om Overvik.

  • Simon Aleksander Johan Krajči Berger
  • Trondheim 2020
  • 2020