Lån til å oppgradere bolig

Du kan søke om lån fra Husbanken til å oppgradere boligen din. Hovedregelen er at oppgraderingen skal vært så omfattende, at det både reduserer energiforbruk og øker tilgjengeligheten betraktelig.

Du kan velge mellom å oppgradere yttertak med tilhørende vindtetting, eller yttervegger med tilhørende vindtetting inkludert vinduer og dører. I tillegg må prosjektet inkludere oppgradering av felles trapperom eller to av disse tiltakene:

 • trinnfri adkomstvei
 • inngangsdør eller -parti evt. med plass til vogn eller rullestol
 • endret inngangsplan (planløsning i hovedetasjen)
 • terskelfrie døråpninger
 • bad med god tilgjengelighet

Du kan også få lån til andre omfattende tiltak, som f.eks. Enovas krav for oppgradering. Se alle tiltakene i veilederens forskrift 2-5

Husbanken gir ikke lån til generelle oppussingsarbeid, men det kan inngå som del av en større oppgradering, så lenge energieffektivitet og tilgjengelighet utgjør hovedvekten i oppgraderingen.

Før Husbanken kan gi lån til oppgradering, må du som eier vurdere hele oppgraderingsbehovet, for eksempel ved hjelp av en energirådgiver fra Enova. Dette innebærer blant annet materialvalg, energiberegning og ventilasjonsløsning. 

Ved hovedombygging gjelder de samme kravene til miljø/energi og tilgjengelighet som for nybygging i Byggteknisk forskrift (TEK17). Det er kommunen som avgjør om oppgraderingen er en hovedombygging. 

Prosjektet oppfyller automatisk Husbankens energikrav for lån til oppgradering, dersom prosjektet tilfredsstiller Enovas krav til oppgradering på nivå 3 eller bedre for privateide boliger. 

Se flere detaljer om u-verdi og andre krav i veilederens forskrift 2-5

Lånekalkulatoren gir kun en indikasjon på hvor mye du kan låne.

Laster inn kalkulatoren...

Dette er det vi tror du kan låne i tillegg til samlet lån fra før. For å få en nøyaktig beregning må du søke om lån og få et tilbud. 

Hva skal til for å få boliglån i Husbanken?

Som personlig lånesøker kan du søke om lån på inntil 85 prosent av prosjektkostnadene. De resterende 15 prosent er din egenkapital. Har du spørsmål om godkjente kostander? Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor

Husbanken vurderer din betjeningsevne ved å bruke et rentepåslag på 5 prosentpoeng etter utlånsforskriftens §5. Videre er det dine inntekter, gjeld, forbruksutgifter, boutgifter og fellesutgifter som legger føringer for hvor mye du kan låne. Les mer i veilederens forskrift 7-4.

Husbanken gir kun lån dersom du ikke har startet med selve oppgraderingen. Samtidig krever vi at du starter arbeidet innen tre måneder etter at lånet er innvilget. Lånet kan ikke brukes til refinansiering.

Vi utbetaler lånet først når boligen er ferdigstilt. For å dekke kostnader i byggeperioden, må du søke om byggelån i en ordinær bank

Søknaden må sendes til Husbanken per post.
Søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post

Søknadskjema
Søknad om lån til privatpersoner, bokmål (PDF)
Vedlegg lån til boligkvalitet, bokmål (PDF)

Søknad om lån til privatpersonar, nynorsk (PDF)
Vedlegg lån til bustadkvalitet, nynorsk (PDF)

Papirsøknad sendes til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

For at Husbanken skal kunne behandle søknaden din må den være komplett utfylt og inneholde følgende vedlegg:

 • Kontrakt for oppføring av ny bolig
 • Kopi av siste års skattemelding og skatteoppgjør
 • Lønnslipper/dokumentasjon på inntekt for siste 3 måneder
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Dokumentasjon på eventuell annen gjeld
 • Original bekreftet kopi av gyldig legitimasjon
 • Målsatte tegninger/planløsninger/fasade- og snitt-tegninger
 • Byggebeskrivelse

Ved oppgradering av bolig må i tillegg følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 • Kontrakt og detaljert oversikt over oppgraderingsarbeidene med kostnader
 • Forhåndstakst som beskriver boligens verdi etter oppgradering

Husbanken kan be om ytterligere og/eller utdypende informasjon.

 1. Du sender søknad og vi behandler søknaden.
  Saksbehandlingstiden vil variere. I perioder med høy etterspørsel må du regne med lengre saksbehandlingstid. Dette kommer an på etterspørselen og om det er press på lånerammen til Husbanken.

 2. Hvis du får et lånetilsagn fra Husbanken, må du starte å bygge innen tre måneder. Under byggeperioden må du ha et byggelån i privat bank.

 3. Nå bygget er ferdig, kan du søke om utbetaling. Husbanken kan gjennomføre en stikkontroll før vi utbetaler lånet. 

Når boligen er ferdig og brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan det søkes om utbetaling. Opplysning om prosedyre (Saksgangen videre) vil bli tilsendt sammen med lånetilsagnet. Husbanken kan i noen tilfeller godkjenne en midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Søknadskjema

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd, bokmål (PDF)
Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskot, nynorsk (PDF)

Papirsøknad sendes til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø