Lån til å oppgradere bolig

Du kan søke om lån fra Husbanken til å oppgradere boligen din. Hovedregelen er at oppgraderingen skal vært så omfattende, at det både reduserer energiforbruk og øker tilgjengeligheten betraktelig.

Du kan velge mellom å oppgradere yttertak med tilhørende vindtetting, eller yttervegger med tilhørende vindtetting inkludert vinduer og dører. I tillegg må prosjektet inkludere oppgradering av felles trapperom eller to av disse tiltakene:

  • trinnfri adkomstvei
  • inngangsdør eller -parti eventuelt med plass til vogn eller rullestol
  • endret inngangsplan (planløsning i hovedetasjen)
  • terskelfrie døråpninger
  • bad med god tilgjengelighet

Du kan også få lån til andre omfattende tiltak, som for eksempel Enovas krav for oppgradering. Se alle tiltakene i veilederens kapittel 2.5

Husbanken gir ikke lån til generelle oppussingsarbeid, men det kan inngå som del av en større oppgradering, så lenge energieffektivitet og tilgjengelighet utgjør hovedvekten i oppgraderingen.

Før Husbanken kan gi lån til oppgradering, må du som eier vurdere hele oppgraderingsbehovet, for eksempel ved hjelp av en energirådgiver fra Enova. Dette innebærer blant annet materialvalg, energiberegning og ventilasjonsløsning. 

Ved hovedombygging gjelder de samme kravene til miljø/energi og tilgjengelighet som for nybygging i Byggteknisk forskrift (TEK17). Det er kommunen som avgjør om oppgraderingen er en hovedombygging. 

Prosjektet oppfyller automatisk Husbankens energikrav for lån til oppgradering, dersom prosjektet tilfredsstiller Enovas krav til oppgradering på nivå 3 eller bedre for privateide boliger. 

Se flere detaljer om u-verdi og andre krav i veilederens kapittel 2.5

Husbanken gir kun lån dersom du ikke har startet med selve oppgraderingen. Samtidig krever vi at du starter arbeidet innen seks måneder etter at lånet er innvilget. Lånet kan ikke brukes til refinansiering.

Nødvendig informasjon og verktøy

Søknadskjema og saksgang

Søknaden sendes til Husbanken per Digipost. Søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post.

Søknad om lån til privatpersoner - bokmål (PDF)

Vedlegg lån til boligkvalitet - bokmål (PDF)

Søknad om lån til privatpersoner - nynorsk (PDF)

Vedlegg lån til boligkvalitet - nynorsk (PDF)

Dersom du har reservert deg mot digital post, kan du sende søknaden til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

  1. Du sender søknad og vi behandler søknaden. Saksbehandlingstiden vil variere. I perioder med høy etterspørsel må du regne med lengre saksbehandlingstid. Dette kommer an på etterspørselen og om det er press på lånerammen til Husbanken.
  2. Hvis du får et lånetilsagn fra Husbanken, må du starte å bygge innen seks måneder. Under byggeperioden må du ha et byggelån i privat bank.
  3. Nå bygget er ferdig, kan du søke om utbetaling. Husbanken kan gjennomføre en stikkontroll før vi utbetaler lånet. 

Når boligen er ferdig og brukstillatelse/ferdigattest er gitt av kommunen, kan du søke om utbetaling. Vi sender deg opplysninger om prosedyre (saksgangen videre) sammen med lånetilsagnet. Husbanken kan i noen tilfeller godkjenne en midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

For å dekke kostander i byggeperioden, må du søke om et byggelån i en privat bank. 

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd - bokmål (PDF)

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd - nynorsk (PDF)

Send søknaden til Husbanken med Digipost.

Dersom du har reservert deg mot digital post, kan du sende søknaden til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø