Engerdal kommune

Engerdal kommune er med i prosjektet Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene. Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken, Distriktssenteret og 12 kommuner.

Engerdal kommune består av 1268 innbyggere og ligger langs svenskegrensa nord for Trysil og sør for Røros. Kommunen domineres av primærnæringer og har ei spredt bebyggelse. Det er to tettsteder i kommunen, Engerdal og Drevsjø. Befolkningsprognoser for Engerdal viser at kommunen vil få færre innbyggere, flere eldre og færre personer i yrkesaktiv alder frem mot 2040.

Flere hytter enn hus

Engerdal kommune har få tilrettelagte boliger i boligmassen. Boligmassen består hovedsakelig av eneboliger. Det er de siste 20 årene gitt byggetillatelse til 56 eneboliger, åtte småhus og ingen leiligheter. De siste 10 årene er det imidlertid gitt byggetillatelse til over 200 fritidseiendommer i kommunen, som betyr at det er tilgjengelig kapasitet for etablering av flere nye boliger i kommunen.

Engerdal kommune mangler en boligpolitisk plan og har ingen andre plandokumenter som ivaretar boliger for eldre.

Bygger omsorgsboliger

Kommunen har vedtatt å bygge fire omsorgsboliger i kommunalt eie og seks leiligheter med livsløpsstandard. I tillegg er det avsatt midler i økonomiplan til å bygge avlastningsboliger, men her er ikke planarbeidet påbegynt enda

En spørreundersøkelse fra 2019 viser at mange i alderen 50-80+ ønsker å bo i privat tilrettelagt bolig, mens en del ønsker å bo i tilrettelagt bolig med fellesareal. Det er viktig at kommunens plan tar høyde for dette slik at man imøtekommer innbyggernes ønsker og behov.

Kommunen vil i løpet av nettverksperioden arbeide med

Kommunen deltar også i prosjektet “Veiledningspilot” som er et samarbeid mellom Distriktssenteret, tre fylkeskommuner og 14 kommuner om å styrke samfunnsutviklerrollen til kommuner i distriktene: Nybrottsarbeid skal styrke kommuners samfunnsutviklerrolle